Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’objectiu de l’etapa d’avaluació d’un SAAC és conèixer les necessitats i les capacitats comunicatives de l’usuari, les quals seran determinants a l’hora d’escollir el SAAC més adequat per a cada cas.

2

La decisió sobre el SAAC que s’implantarà i l’establiment de les condicions per aplicar-lo es pren en l’etapa de l’avaluació.

3

La primera fase en el pla d’ensenyament-aprenentatge d’un SAAC és aprendre els signes d’ús bàsic.

4

L’estratègia d’ensenyament-aprenentatge d’un SAAC consistent a interrompre un acció agradable que la persona està realitzant per provocar que sol·liciti, mitjançant un signe (manual o gràfic), el seu desig de continuar amb l’acció, s’anomena construir i interrompre cadenes.

5

La durada màxima de l’etapa de seguiment en la implementació d’un SAAC és de quatre anys, llavors un SAAC es dóna com a consolidat.

Exercici 2

Trieu les opcions correctes:

NúmPregunta
1

La disciplina que engloba l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les patologies del llenguatge és la fonètica.

2

La primera etapa en el procés d’implantació d’un SAAC és l’etapa d’avaluació.

3

Els signes que s’utilitzen per informar la persona de les activitats que es faran a continuació s’anomenen signes d’anticipació o signes senyal.

4

L’estratègia d’expandir vocabulari consisteix a aprofitar qualsevol acció quotidiana (l’hora del bany, l’hora del berenar, l’hora de vestir-se…) com una situació comunicativa on poder utilitzar el SAAC.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Etapa on s’ensenya a comprendre i expressar-se amb un SAAC.

2

Etapa destinada a recollir tota la informació que necessitem per prendre les decisions respecte al SAAC triat i la seva aplicació.

3

Etapa que té com a objectius comprovar si el sistema escollit respon a les necessitats previstes i seguir treballant per a la seva consolidació.

4

Etapa en què es pren la decisió sobre el SAAC que s’ha d’implantar i s’estableixen les condicions per a la seva aplicació.

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El disseny d’un SAAC requereix la que seran més per a l’usuari. Per això, el primer pas en el disseny del SAAC personalitzat serà la selecció del bàsic que li permeti cobrir les seves més immediates.

2

La primera condició és que l’aprenentatge del SAAC sigui per la persona usuària, és a dir, que disposi de les –cognitives, motrius, sensorials, etc.– suficients per el SAAC i en la seva vida diària.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’observació directa és un mètode d’obtenció d’informació que consisteix a observar l’usuari en diferents situacions i contextos per tal de recollir informació sobre les seves habilitats (motrius, visuals, comunicatives, socials, comportamentals).

2

La condició bàsica per adoptar un SAAC és que el seu aprenentatge sigui assumible per la persona usuària.

3

La millor estratègia facilitadora de la conversa amb un usuari de SAAC és el fet de comunicar-se mitjançant preguntes tancades que requereixin una resposta de sí o no.

4

S’ha de procurar endevinar o acabar la frase que inicia la persona usuària per tal d’agilitar la conversa.

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

L’objectiu de l’ensenyament de les habilitats de conversa serà proveir d’ que permetin , amb la major eficiència possible, alguns aspectes que limiten la de la conversa. Comentarem tres tipus d’estratègies: les dirigides a l’, les adreçades als i les dirigides a la mateixa .

2

El seguiment està orientat a la millora de la de la persona usuària, però també a la seva , la seva en la comunitat i, en definitiva, un augment del seu .

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

L’estratègia consistent a esperar un temps predeterminat per donar la possibilitat a la persona usuària d’emetre una demanda s’anomena…

NúmPregunta
1

demora significativa.

2

demora predeterminada.

3

espera estructurada.

4

espera a demanda.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Els signes de regulació de conducta tenen la funció de…

NúmPregunta
1

regular la conducta i delimitar l’inici, el desenvolupament i el final de les accions.

2

matisar el significat d’un altre signe.

3

estructurar els conceptes en relació amb les accions.

4

anticipar les accions quotidianes.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Garantir les condicions ambientals que garanteixin una bona comunicació té a veure amb les situacions següents:

NúmPregunta
1

únicament s’ha d’intentar que l’ambient on la comunicació es digui a terme sigui tranquil i silenciós.

2

no es poden escollir unes condicions ambientals concretes, ja que qualsevol aspecte que pot afectar la comunicació es pot interpretar com una interferència comunicativa.

3

una bona il·luminació, un ambient silenciós, una situació confortable, que ambdós interlocutors estiguin en el camp visual i evitar interferències comunicatives.

4

únicament s’ha d’assegurar la comoditat dels dos interlocutors al llarg de l’intercanvi comunicatiu, amb l’objectiu que ambdós gaudeixin de l’acte comunicatiu i aquest es pugui allargar al màxim en el temps.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El tècnic de suport a les persones en situació de dependència ha de tractar l’usuari com un igual, mai com a inferior.

2

Quan ens dirigim a l’usuari d’un SAAC hem de garantir la utilització d’un to i un llenguatge agradables, evitant paraules despectives o inapropiades.

3

Quan ens dirigim a l’usuari d’un SAAC hem de corregir-lo tantes vegades com sigui necessari.

4

Els usuaris amb dificultats en la comunicació no són nens petits, per tant hem d’evitar parlar-los com a tals.

5

S’ha de respectar el dret a la intimitat dels usuaris de SAAC i s’ha d’evitar comentar aspectes personals relacionats amb la seva família o la seva salut.

6

Podem amagar informació a l’usuari i no hem de ser al cent per cent sincers amb ells si creiem que és el més beneficiós per a ell.

7

El tècnic ha de sobreprotegir l’usuari per tal d’evitar que corri riscos innecessaris, tot i que això vagi en detriment de l’assoliment d’un grau elevat d’autonomia.

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Cal que el tècnic mostri predisposició per establir intercanvis comunicatius i que afavoreixi la creació d’entorns i condicions favorables per tal que els intercanvis comunicatius es produeixin.

2

Cal que el tècnic mostri una predisposició a escoltar i comprendre.

3

El tècnic ha de ser qui lideri la conversa i ocupar tot l’espai comunicatiu, sense deixar espais de silenci al llarg dels intercanvis comunicatius.

4

Cal que el tècnic s’avanci a les possibles demandes de l’usuari i acabi les frases iniciades per aquest per alleugerir la conversa.

5

El tècnic ha d’interpretar qualsevol signe comunicatiu emès per l’usuari, i qualsevol novetat pot donar peu a un nou tema de conversa entre el tècnic i l’usuari.

6

El tècnic pot deixar a mitges una conversa iniciada amb un usuari amb SAAC si la situació ho requereix, i no cal que aquesta es reprengui més endavant.

7

El tècnic ha de treure profit dels recursos de la comunicació no verbal, tant per a l’elaboració dels seus missatges com per a la interpretació dels missatges de l’usuari.

8

El tècnic ha de comptar amb les habilitats necessàries per introduir temes nous de conversa que parteixin dels interessos i de les motivacions de l’usuari.

9

El tècnic mai ha de tenir pressa per acabar una conversa.

10

Resulta adequat parafrasejar o reformular amb les seves pròpies paraules el missatge rebut per comprovar que ha entès allò que l’usuari vol dir.

11

El tècnic pot fingir haver entès un missatge emès per l’usuari quan això no és cert.

12

Cal que el tècnic rectifiqui els possibles malentesos que esdevenen al llarg del procés.

13

Cal que el tècnic faci un ús freqüent dels reforços positius per elogiar l’esforç comunicatiu que fa l’usuari i per animar-lo a continuar comunicant-se.

14

Per a aquells usuaris que facin ús de plafons de comunicació de tipus alfabètic de lletreig o usuaris que fan servir la dactilologia com a SAAC convé que l’interlocutor compti amb un full de paper, un bloc de notes o una pissarra de tipus Velleda on anoti les diferents lletres que expressa l’usuari.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos