Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Duu a terme activitats de suport en la comunicació, descrivint sistemes alternatius i augmentatius de comunicació sense ajuda.

 • Descriu estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda.
 • Cita els principals signes utilitzats en situacions habituals d’atenció a persones en situació de dependència.
 • Crea missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació sense ajuda, facilitant la comunicació i l’atenció a la persona en situació de dependència.
 • Aplica els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les persones en situació de dependència.
 • Descriu altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació sense ajuda.
 • Comprèn missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació sense ajuda.

2. Duu a terme activitats de suport en la comunicació, descrivint sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb ajuda.

 • Descriu les característiques i utilitzacions bàsiques dels principals sistemes alternatius de comunicació amb ajuda.
 • Crea missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació amb ajuda, facilitant la comunicació i atenció a la persona usuària.
 • Descriu altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació amb ajuda.
 • Comprèn missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació amb ajuda.
 • Aplica els ajustos necessaris als sistemes de comunicació amb ajuda, en funció de les característiques particulars de les persones usuàries.
 • Coneix les cinc formes d’indicació dels signes gràfics que formen part d’un plafó de comunicació.
 • Sap quines són les ajudes tècniques necessàries per al suport a la comunicació.
 • Justifica la importància de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats de suport a la comunicació.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències