Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu la frase següent.

NúmPregunta
1

Per comunicació entenem els intercanvis de i d’informació entre dues o més persones. Per comunicar-nos fem ús de la , que és el principal vehicle d’ i és l’eina principal d’. Gràcies a la llengua, entesa com un conjunt de mitjançant els quals designem els objectes que ens envolten, aprenem i ens els uns amb els altres.

Exercici 2

Completeu les següents frases sobre els elements que possibiliten la comunicació.

NúmPregunta
1

Emissor:

2

Receptor:

3

Missatge:

4

Canal:

5

Context:

6

Codi lingüístic:

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La comunicació verbal és un tipus de comunicació en què el missatge es transmet a través de l’aparell bucofonador, és a dir, la comunicació parlada.

2

La comunicació verbal és l’ús de paraules o signes per a la interacció entre éssers humans. Es tracta del llenguatge propiament dit que pot realitzar-se de dues maneres: oral (a través de signes o paraules) o escrita (per mitjà de la representació gràfica dels signes.

3

La comunicació no verbal és la composició de signes innats i apresos (moviments oculars i corporals, distància interpersonal, expressions facials, moviments de les mans o to de veu, ritme, volum i ritme) que complementen els missatges emesos.

4

La comunicació no verbal és un tipus de comunicació en què el missatge no es transmet a través de l’aparell bucofonador. Dins aquest grup englobem tots els tipus de comunicació que no utilitzen la parla: llengües de signes, braille, alfabet dactilològic, sistemes de suport a la comunicació amb ajuda…

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Els sistemes de comunicació augmentativa i alternativa (SAAC) es refereixen a formes de comunicació diferents del llenguatge oral que s’utilitzen per:

NúmPregunta
1

Únicament substituir la parla natural.

2

Únicament complementar o millorar la parla natural.

3

Substituir i/o complementar o millorar la parla natural.

4

Desenvolupar exercicis de rehabilitació de la parla.

Exercici 5

Completeu les següents frases sobre comunicació augmentativa i alternativa.

NúmPregunta
1

La comunicació alternativa és la que el llenguatge oral i s’utilitza quan la persona no pot , el seu llenguatge és i no pot treure profit d’altres recursos com els o els .

2

La comunicació augmentativa és la que el llenguatge oral en els casos en què la parla de l’usuari, per si mateixa, no és prou per comunicar-se de manera .

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Entenem per habilitació totes aquelles pràctiques enfocades a compensar la dificultat o limitació funcional del subjecte per tal que aconsegueixi realitzar una activitat malgrat el fet que continuï existint la deficiència.

2

Les mesures habilitadores són aquelles que van dirigides directament a la persona amb discapacitat i tenen com a objectiu situar-la al mateix nivell físic, mental i sociofuncional que li correspondria per la seva edat cronològica.

3

Les mesures habilitadores són de durada permanent i, òbviament, difícilment s’extingeixen quan s’ha aconseguit l’objectiu proposat.

4

Les mesures habilitadores són mesures complementàries a les tècniques compensatòries tradicionals (rehabilitació o ajuts terapèutics).

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Els candidats a utilitzar sistemes de comunicació augmentativa i alternativa (SAAC) són:

NúmPregunta
1

Nens o adults, amb trastorns congènits (amb els quals els nens neixen) o trastorns adquirits (traumatismes cranioencefàlics, accidents o tumors cerebrals, malalties neurològiques degeneratives com l’esclerosi lateral amiotròfica, ELA, o altres tipologies d’esclerosi, el Parkinson, etc.) que comporten dificultats en la comunicació.

2

Únicament nens amb trastorns congènits (amb els quals els nens neixen), als quals se’ls pot ensenyar a fer ús dels SAAC des de petits.

3

Únicament adults amb trastorns adquirits (traumatismes cranioencefàlics, accidents o tumors cerebrals, malalties neurològiques degeneratives com l’esclerosi lateral amiotròfica, ELA, o altres tipologies d’esclerosi, el Parkinson, etc.) que comporten dificultats en la comunicació.

4

Nens o adults, amb trastorns congènits o trastorns adquirits, que comptin amb prou nivell cognitiu per aprendre un SAAC.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Els sistemes augmentatius i/o alternatius de comunicació sense ajuda possibiliten que els usuaris es puguin comunicar utilitzant:

NúmPregunta
1

Únicament els recursos del propi cos, sense fer ús de cap suport material extern.

2

Els recursos del propi cos, acompanyats d’altres recursos materials no tecnològics.

3

Els recursos del propi cos, acompanyats d’altres recursos tecnològics.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

El sistema bimodal o de comunicació simultània, tal com el seu nom indica, possibilita comunicar-se mitjançant:

NúmPregunta
1

La modalitat parlada (via canal oral-auditiu), però acompanyada d’algun signe manual.

2

Dues modalitats simultànies: la modalitat parlada (via canal oral-auditiu) i la modalitat signada (via canal visogestual).

3

La modalitat signada (via canal visogestual), acompanyada d’alguna paraula oral.

Exercici 10

Completeu la frase següent.

NúmPregunta
1

En el sistema de comunicació simultània, els missatges s’expressen en modalitats a la vegada, però la de base, la que marca l’ de la frase i determina la de les produccions, és la llengua .

Exercici 11

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

El sistema bimodal no estricte és un sistema de en què no hi ha una estricta , un a un, entre les paraules expressades i els signes manuals que les , sinó que tan sols se signen les paraules més del discurs (verbs, substantius, adjectius…) i no se signen els . En aquest cas, observem com l’emissió oral és a l’emissió signada, de manera que els usuaris expressen més continguts mitjançant la que mitjançant els signes manuals.

Exercici 12

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

El sistema bimodal exacte/estricte també s’anomena . En aquest hi ha una correspondència un a un entre les paraules expressades i els signes manuals que les acompanyen. L’usuari signa manualment les paraules orals del discurs. En aquest cas, observem com l’emissió oral és a l’emissió signada, de manera que cap emissió no se a l’altra quant a riquesa lèxica, sintàctica ni gramatical.

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un dels objectius que pretén assolir el sistema de comunicació simultània és millorar la intencionalitat comunicativa de l’usuari.

2

El sistema de comunicació simultània pretén reforçar els missatges orals emesos, fent-los més comprensibles.

3

Ensenyarem els signes manuals sense partir dels interessos i de les motivacions de l’usuari amb situació de dependència que tenim al davant.

4

Hem de procurar que l’usuari pugui comunicar en cada moment allò que vol.

5

L’educador/cuidador escollirà el vocabulari que ensenyarà, sense tenir en compte que aquest li permeti fer demandes que cobreixin les seves necessitats bàsiques (alimentació, afecte, cura personal…).

Exercici 14

Seleccioneu en cada cas el significat del LSC que apareix en el vídeo.

NúmPregunta
1

Signe LSC 1:

2

Signe LSC 2:

3

Signe LSC 3:

4

Signe LSC 4:

5

Signe LSC 5:

6

Signe LSC 6:

7

Signe LSC 7:

8

Signe LSC 8:

9

Signe LSC 9:

10

Signe LSC 10:

Exercici 15

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els gestos naturals utilitzats com a SAAC impliquen principalment fer ús dels díctics, és a dir, assenyalar objectes i/o persones de l’entorn, ja sigui per mitjà de qualsevol part del cos (dit, mà, braç, cama, llengua…), ja sigui a través de la mirada, amb finalitats comunicatives.

2

L’educador/monitor ha de substituir de la manera més ràpida possible els signes idiosincràtics que utilitzen els usuaris en situació de dependència per signes més elaborats.

3

La paraula complementada (Cued Speech) és un sistema de comunicació que pretén fer més visual un conjunt de sons del llenguatge oral que són difícilment perceptibles únicament mitjançant la lectura labial i que permet reduir els errors i/o ambigüitats del discurs oral mitjançant codis manuals al voltant del rostre.

4

Els signes manuals utilitzats en la paraula complementada no tenen significat per ells mateixos i per això se’ls anomena complements manuals o kinemes, per diferenciar-los dels signes manuals amb significat propi.

5

Per fer el signe manual corresponent a una síl·laba de la llengua parlada es combinen, simultàniament a la producció oral, vuit configuracions de la mà (complements manuals o kinemes) que s’executen en tres posicions diferents respecte del rostre.

6

La dactilologia és un sistema de comunicació que utilitza diferents posicions de la mà i dels dits per representar les lletres de l’abecedari mitjançant signes manuals, amb la finalitat de representar manualment cada una de les lletres de les paraules escrites i/o expressades oralment.

7

La dactilologia és un sistema de comunicació molt ràpid i àgil d’utilitzar, ja que resulta senzill produir les paraules lletra per lletra, motiu pel qual el seu ús és molt generalitzat.

Exercici 16

Trieu l’opció correcta.

Els gestos idiosincràtics serveixen per…

NúmPregunta
1

assenyalar coses i persones de l’entorn amb finalitats comunicatives.

2

comunicar-se amb les persones del seu entorn més familiar.

3

signar i parlar al mateix temps.

4

fer correspondències entre la realitat tangible i el seu significat.

Exercici 17

Trieu l’opció correcta.

El sistema de comunicació bimodal…

NúmPregunta
1

utilitza de manera simultània la parla i els signes de la llengua de signes.

2

utilitza de manera simultània la parla i els signes del sistema Makaton.

3

utilitza de manera simultània la parla i el sistema dactilològic de la llengua de signes.

4

utilitza de manera simultània la parla i el sistema de la paraula complementada.

Exercici 18

Seleccioneu en cada cas la lletra que correspon al signe respectiu de l’alfabet dactilològic català.

NúmPregunta
1

:

2

:

3

:

4

:

5

:

6

:

Exercici 19

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La diferència entre un plafó i una llibreta de comunicació és que el plafó és flexible, mentre que el quadern de comunicació és rígid.

2

Els comunicadors són dispositius electrònics portàtils destinats a facilitar l’emissió de missatges quan no existeix la parla funcional.

3

Els signes gràfics que no sempre estableixen una similitud gràfica amb allò que volen representar són els signes logogràfics.

Exercici 20

Trieu l’opció correcta:

Quin nom reben els signes icònics que estableixen una relació de similitud en les seves formes gràfiques amb els referents que intenten expressar?

NúmPregunta
1

Icones

2

Pictogrames

3

Ideogrames

4

Logotips

Exercici 21

Trieu l’opció correcta.

Els ETRAN són…

NúmPregunta
1

quaderns de comunicació tàctils per assenyalar amb el dit.

2

plafons portàtils per assenyalar amb el dit.

3

taulers transparents de metacrilat o plàstic per assenyalar amb la mirada .

4

taulers submergibles.

Exercici 22

Trieu l’opció correcta.

Els sistemes pictogràfics són dibuixos lineals més simples i neutres que les imatges, molt icònics i fàcils d’aprendre i memoritzar. Els sistemes pictogràfics més utilitzats al nostre país actualment són:

NúmPregunta
1

El sistema pictogràfic de comunicació (SPC), el sistema ARASAAC i els símbols Widgit Literacy Symbols (WLS).

2

El sistema pictogràfic de comunicació (SPC) i el PIC.

3

El sistema ARASAAC i el Bliss.

4

Els símbols Widgit Literacy Symbols (WLS) i el sistema jeroglífic Rebus.

Exercici 23

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els símbols de l’SPC que es fan servir per a les persones que presenten importants dificultats sensoriovisuals o motrius són els més grans (uns 5 cm de costat).

2

Els comunicadors que permeten l’emissió d’una veu sintetitzada són els de baixa tecnologia.

3

Les ganyotes, els gestos naturals d’ús comú i les senyalitzacions que s’utilitzen amb propòsit comunicatiu pertanyen al SAAC amb ajuda.

Exercici 24

Trieu l’opció correcta.

L’accés al SAAC amb ajuda que es realitza mitjançant un punxó o punter s’anomena…

NúmPregunta
1

accés manual directe.

2

accés directe mitjançant un producte de suport.

3

accés per encercament.

4

accés per la mirada.

Exercici 25

Trieu l’opció correcta.

L’accés al SAAC amb ajuda que es fa assenyalant un número o un color després d’assenyalar la pàgina o la zona on apareix el signe gràfic s’anomena…

NúmPregunta
1

accés manual directe.

2

accés per la mirada.

3

accés per encercament.

4

accés codificat.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos