Activitats

Els SAAC en funció de les necessitats dels usuaris

L’objectiu d’aquesta activitat és diferenciar els diferents SAAC que es poden utilitzar en funció de les característique s dels usuaris.

Indiqueu, per a cadascun dels exemples següents, si és un sistema alternatiu o augmentatiu de comunicació, i si és amb ajuda o sense ajuda:

 • La Marian té autisme i es comunica assenyalant amb el dit sobre uns dibuixos que li han preparat i efectuant algunes vocalitzacions.
 • La Mercè és una nena amb una malformació congènita que li provoca una disfonia orgànica que li afecta l’articulació de les paraules i la pronunciació. Es treballa amb rehabilitació terapèutica i es dóna suport a la comunicació mitjançant la utilització de signat de paraules clau de la llengua de signes.
 • L’Àngel ha tingut un ictus que li ha provocat la pèrdua de la parla i de gran part de la mobilitat del cos, per la qual cosa es comunica amb un plafó de comunicació amb pictogrames.
 • La Lola és una dona amb Alzheimer en fase bastant avançada amb la qual, per comunicar-nos, ens ajudem amb dibuixos, vocalització augmentada i gestos.
 • En Pere és una persona que per un traumatisme cranioencefàlic ha perdut gran part de la capacitat per parlar i està aprenent a complementar els sons que emet amb alguns signes de la llengua de signes.

 • La Marian té autisme i es comunica assenyalant amb el dit sobre uns dibuixos que li han preparat. Sistema alternatiu (a la parla) però al mateix temps augmentatiu si s’utilitza com a suport en el procés d’aprenentatge de paraules i amb ajuda (recursos gràfics externs).
 • La Mercè és una nena amb una malformació congènita que li provoca una disfonia orgànica que li afecta l’articulació de les paraules i la pronunciació. Es treballa amb rehabilitació terapèutica i es dóna suport a la comunicació mitjançant la utilització de signat de paraules clau de la llengua de signes. Sistema augmentatiu (complement en el procés de rehabilitació de logopèdia) i sense ajuda (utilitza el cos per produir els signes del llenguatge).
 • L’Àngel ha tingut un ictus que li ha provocat la pèrdua de la parla i de gran part de la mobilitat del cos, per la qual cosa es comunica amb un plafó amb pictogrames. Sistema alternatiu (a la parla) i amb ajuda (utilitza recursos externs com ara taulers de comunicació i gràfics).
 • La Lola és una dona amb Alzheimer en fase bastant avançada amb la qual per comunicar-nos ens ajudem amb dibuixos, vocalització augmentada i gestos. Sistema alternatiu (a la parla) però al mateix temps augmentatiu si s’utilitza com a complement del poc llenguatge oral que li queda i amb ajuda perquè utilitza recursos gràfics externs.
 • En Pere és una persona que per un traumatisme cranioencefàlic ha perdut gran part de la seva capacitat per parlar i està aprenent a complementar els sons que emet amb alguns signes de la llengua de signes. Sistema augmentatiu (complement del procés de rehabilitació de logopèdia) i sense ajuda (utilitza el cos per produir els signes del llenguatge).

Els SAAC sense ajuda

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar quins són els SAAC sense ajuda i quines són les persones usuàries d’aquests sistemes.

Definiu els SAAC sense ajuda i expliqueu a quins col·lectius pertanyen les persones que els utilitzen.

Els SAAC sense ajuda són aquells sistemes que només fan servir el cos com a instrument de comunicació i que no requereixen cap dispositiu electrònic ni tecnològic per al seu ús. Els seus usuaris més habituals són les persones amb sordesa, discapacitat intel·lectual, autisme o altres trastorns en la comunicació, per la qual cosa requereixin suport a la comunicació. Aquest SAAC no està indicat per a persones amb afectació motriu, ja que tindrien problemes a l’hora de configurar els signes manuals.

Cançons en bimodal o comunicació simultània

L’objectiu d’aquesta activitat és mirar un vídeo i escollir el tipus de comunicació bimodal o simultània entre tres opcions possibles:

 • Sistema bimodal o comunicació simultània no estricte o signat de les paraules clau del discurs
 • Sistema bimodal o comunicació simultània exacte/estricte
 • Llengua de signes catalana com a sistema lingüístic alternatiu a la llengua oral

El sistema de comunicació bimodal és un sistema de comunicació molt útil per interpretar cançons i recitar poemes. Visualitzeu un vídeo en què els alumnes de l’escola d’educació especial Fatima (Terrassa) interpreten la cançó “Sense tu”.

Podreu trobar aquest vídeo a l’adreça https://www.youtube.com/watch?v=DOI26IJqfcI.

Els alumnes del vídeo utilitzen un sistema bimodal o la comunicació simultània no estricta, anomenat signat de paraules clau, en què no hi ha una estricta correspondència, un a un, entre les paraules expressades oralment i els signes manuals que les acompanyen, sinó que tan sols se signen les paraules més importants del discurs (verbs, substantius, adjectius…) i no se signen els articles, determinants, possessius… En aquest cas, observem com l’emissió oral és superior a l’emissió signada, de manera que els usuaris expressen més continguts mitjançant la parla que a través dels signes manuals.

Practica el sistema de comunicació bimodal o simultània amb "Mira què dic"

L’objectiu de l’activitat és buscar el vocabulari necessari per poder emetre unes frases senzilles.

En primer lloc, accediu al recurs en línia http://www.edu365.cat/mqd/. Allà podreu trobar el vocabulari necessari per portar a terme aquesta activitat.

Elaboreu sis frases amb el sistema de comunicació bimodal que exemplifiquin aquelles funcions comunicatives que hem de prioritzar en els usuaris de SAAC sense ajuda:

 • Expressar demandes o desitjos: Jo vull beure aigua.
 • Anomenar objectes i/o persones d’ús comú: Ella és la meva mama.
 • Informar sobre experiències presents i/o per narrar fets del passat: Jo vaig anar al metge ahir.
 • Demanar informació (fer preguntes): Avui anirem al museu?.
 • Expressar sentiments: Jo estic molt enfadada.
 • Expressar formes de cortesia: Hola, bon dia.

 • Expressar demandes o desitjos: JO VOLER BEURE AIGUA.
 • Anomenar objectes i/o persones més comú: ELLA MEVA MARE.
 • Informar sobre experiències presents i/o per narrar fets del passat: JO AHIR ANAR METGE.
 • Demanar informació (fer preguntes): NOSALTRES AVUI ANAR MUSEU (expressió facial pregunta).
 • Expressar sentiments: JO (assenyalar) MOLT ENFADAT.
 • Expressar formes de cortesia: HOLA BON_DIA.

Practica vocabulari en bimodal o comunicació simultània amb vídeos d'autoformació

L’objectiu de l’activitat és que practiqueu vocabulari quotidià de LSC per poder-lo utilitzar mitjançant un sistema de comunicació bimodal o comunicació simultània.

Per això us oferim uns enllaços on trobareu vídeos de vocabulari quotidià en LSC sobre la família, els dies de la setmana, els mesos de l’any i els animals. Imiteu els signes en LSC que apareixen en el vídeo a mesura que els aneu veient.

Activitat que consisteix a reproduir els signes LSC que apareixen als vídeos d’autoformació de Youtube. L’alumnat s’autoavalua a mesura que va visionant els vídeos.

Practica la dactilologia

L’objectiu d’aquesta activitat és practicar la dactilologia en LSC.

Primer de tot, haureu d’anar a l’enllaç http://sltlab.caiac.uab.cat/signem/videos/dactilologia.flv, on trobareu l’accés a un vídeo de l’alfabet dactilogògic en llengua de signes catalana (LSC). Us demanem que practiqueu l’alfabet dactilològic en LSC un parell o tres de vegades fins que gairebé l’hagis interioritzat.

Aquesta activitat pretén que l’alumnat interioritzi l’alfabet dactilològic de la LSC a mesura que el practica.

Practica la dactilologia amb les fonts DEDOS

L’objectiu d’aquesta activitat és practicar la dactilologia en LSC amb l’escriptura de paraules mitjançant la font DEDOS.

Primer de tot, haureu d’anar a l’enllaç http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/escola_inclusiva/d238/modul_4/fonts.zip i descarregar-vos al vostre ordinador la font dactilològica DEDOS.

L’activitat consisteix a obrir el vostre processador de textos habitual i practicar l’escriptura de l’abecedari amb la font DEDOS. Després en llegiu el resultat i l’heu de reproduir fent les configuracions manuals corresponents simultàniament.

Les característiques dels SAAC amb ajuda

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en les característiques dels SAAC amb ajuda. Definiu-los i expliqueu per a quines persones estan indicats.

Són aquells recursos, estratègies i mitjans comunicatius que requereixen un suport gràfic (ortogràfic o iconogràfic) per elaborar, emetre o captar els missatges per mitjà de diferents possibilitats d’indicació. Estan indicats per a aquelles persones que presenten greus dificultats en l’àrea del llenguatge, tant per a les persones que pateixen algun trastorn, malaltia o síndrome amb una afectació severa en el llenguatge funcional com per a les que han sofert una lesió o malaltia amb afectació neurològica que afecta l’àrea del llenguatge (paràlisis cerebral, traumatismes craneoencefàlics, etc…), amb caràcter transitori o permanent.

Els comunicadors

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer què són els comunicadors i el seu funcionament.

Expliqueu què són els comunicadors i quin és el seu funcionament. Indiqueu alguns avantatges que aporta la tecnologia informàtica i electrònica a aquests dispositius.

Els comunicadors són dispositius electrònics portàtils destinats a facilitar l’emissió de missatges quan no existeix la parla funcional. La comunicació s’estableix pressionant unes caselles en les quals figuren uns signes ortogràfics (lletres, paraules o frases) o pictogrames, que componen el codi comunicatiu de la persona. A cadascun d’aquests signes se li assigna una paraula o frase completa que s’emmagatzema en el dispositiu, i quan s’activa la casella corresponent se li dóna la sortida de veu. Alguns avantatges d’aquests dispositius respecte els plafons en paper són:

 • Permeten introduir pantalles canviants, la qual cosa fa possible multiplicar la capacitat d’emmagatzematge de pictogrames i també configurables, fet que permet personalitzar les pàgines, facilitar la seva gestió i fer-les més eficients.
 • Posseeixen una major disponibilitat d’espai i memòria, la qual cosa permet gravar multitud de respostes en forma de frases.
 • Permeten, en combinar diverses caselles, construir frases encadenades més completes.
 • Disposen d’un sistema de predicció d’icones i pantalles dinàmiques per encadenar missatges i enllaçar caselles.
 • Permeten l’emissió de veu, sintetitzada o digitalitzada, en funció del tipus de comunicador.
 • La portabilitat d’aquests dispositius, el maneig, grandària, pes i el possible acoblament a les cadires de rodes, també un aspecte avantatjós respecte de les llibretes de comunicació en paper.

La tipologia de signes

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en les característiques dels diferents signes que s’utilitzen en els SAAC amb ajuda.

Expliqueu la diferència que hi ha entre els signes pictogràfics i els signes logogràfics, i responeu a les següents preguntes:

 • Quins creieu que són més fàcils d’aprendre?
 • Quins permeten una major complexitat comunicativa?

La diferència entre els signes pictogràfics i els logogràfics és que els primers estableixen una similitud en les seves formes gràfiques amb els referents que intenten expressar, mentre que els segons són més abstractes i no sempre estableixen una similitud gràfica amb allò que desitgen representar, ja que són dibuixos esquemàtics, ideogràfics o arbitraris. Per aquesta raó, els logogràfics són de més complexitat, per la qual cosa requereixen un nivell cognitiu superior, però tenen com a punt a favor que permeten una major complexitat comunicativa. Els pictogràfics són molt més fàcils d’aprendre, tot i que les possibilitats comunicatives que permeten són més simples.

El sistema de comunicació amb ajuda ARASAAC

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les característiques més importants dels símbols ARASAAC i els usuaris a qui va adreçat.

Enumereu les característiques més importants del sistema de símbols ARASAAC i indiqueu per a quines persones és recomanable la seva implantació.

Les característiques més importants dels símbols pictogràfics ARASAAC són la seva senzillesa i similitud a la realitat que volen representar. Per aquesta raó, és un sistema de símbols molt apropiat per a persones amb un nivell de llenguatge expressiu simple, amb escàs vocabulari i amb una capacitat limitada per formar frases, sigui quina sigui l’edat, la malaltia o la discapacitat. A més a més, el major avantatge és que es tracta d’un sistema de símbols gratuït i de descàrrega directa sota llicència Creative Commons.

La comunicació amb pictogrames

L’objectiu d’aquesta activitat és practicar la comunicació amb un SAAC amb ajuda mitjançant pictogrames ARASAAC.

Les frases que trobareu a continuació no exemplifiquen la realitat de la comunicació mitjançant pictogrames, ja que hem reiterat que tots els símbols pictògrafics sempre van acompanyats de la paraula escrita a la part superior, per facilitar la tasca als interlocutors. Observeu les frases amb atenció i intenteu esbrinar el significat de les frases elaborades mitjançant els pictogrames d’ARASAAC. Per trobar el significat dels pictogrames podeu consultar la pàgina del Portal d'ARASAAC.

Figura Frase 1

Avui a la tarda anirem al cinema i menjarem crispetes.

Figura Frase 2

M’agraden els macarrons amb tomàquet i formatge.

Els plafons de comunicació monogràfics d'activitats

L’objectiu d’aquesta activitat és que reflexioneu sobre la utilitat dels plafons monogràfics d’activitats adreçats a infants. La vostra funció com a tècnics APD no serà mai elaborar un plafó de comunicació, ja que els responsables d’aquesta tasca seran els logopedes, els psicòlegs o altre personal del centre.

Dediqueu uns minuts a observar el plafó monogràfic per a l’activitat “Vestir la nina”, elaborat per l’equip de professionals d’UTAC amb símbols ARASAAC, i que apareix a la imatge inferior. Una vegada observat a fons el plafó, penseu per què s’ha escollit aquest vocabulari en concret i no un altre perquè formi part del plafó, i intenteu esbrinar l’ús que es farà d’aquest plafó pensant en exemples concrets de preguntes d’interacció.

Els plafons monogràfics d’activitats són una de les primeres experiències dels infants amb els plafons de comunicació. És per això que quan es dissenya i es pensa en el vocabulari que n’ha de formar part, es té en compte tot aquell lèxic (noms, verbs, atributs…) que pot aparèixer al llarg de l’activitat.

Per aquest motiu, i pensant en l’actvitat de vestir la nina, és molt probable que a part del nom de les peces de roba i dels complements, al llarg de la interacció entre nen i adult també surtin altres paraules com “fred/calor”, “estiu/hivern”, el nom dels colors de les peces de roba… Aquesta és una molt bona oportunitat per tal que els infants aprenguin nou vocabulari i sobretot aprenguin l’ús del plafó gràcies al model de l’adult, que l’ajudarà i donarà exemples de com fer-lo servir.

Per això, sempre serà l’adult qui modelarà l’ús del plafó mitjançant preguntes obertes del tipus “Què li posem primer a la nina?”, assenyalant el pictograma “posar” i el pictograma “nina”. Llavors és molt important que doni temps a l’infant perquè respongui. Normalment, la resposta típica d’un infant quan encara està aprenent l’ús del plafó és assenyalar un únic pictograma (per exemple, una peça de roba com ara la bufanda). És important que després que el nen assenyali el pictograma “bufanda”, l’adult expandeixi la frase del nen donant-li el model correcte, “Molt bé, posem la bufanda a la nina”, assenyalant els pictogrames “posar”, “bufanda” i “nina”. Aquest tipus d’interacció es va repetint utilitzant diferent vocabulari i donant el màxim de models d’ús del vocabulari que apareix al plafó.

Cal tenir en compte que quan veiem que un nen té dificultats per respondre les preguntes obertes li facilitem la tasca fent-li preguntes d’elecció (“De quin color li posem la bufanda, vermella o verda?” o “On li posem les calcetes, a sobre o a sota de la faldilla?”).

El fet que aparegui el pictograma “ja està” o “acabar” en el plafó és molt important, ja que facilita que l’infant pugui demanar descansar o acabar una activitat quan es cansi.

Tecnologies aplicades a la comunicació

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en l’ús de les tecnologies de suport aplicades a la millora de la comunicació.

Visualitzeu el vídeo ubicat a l’adreça https://youtu.be/4eGtEVyssVk, on es veu una usuària d’ELA utilizant una tecnologia aplicada a la comunicació i, a continuació, contesteu les preguntes següents:

 • Quin tipus d’accés fa servir la usuària?
 • El teclat que utilitza la usuària és un teclat normal o en pantalla?
 • Com selecciona la usuària les lletres del teclat?
 • Quin recurs s’utilitza per poder agilitar l’escriptura de la usuària?
 • Amb quines característiques han de comptar els usuaris per poder fer ús d’aquest accés i de l’escriptura alfabètica?

Les solucions a les cinc preguntes anteriors són les següents:

 • Accés mitjançant un ratolí de cap tipus SmartNav, combinat amb un teclat en pantalla amb predicció construït amb The Grid 2.
 • Un teclat en pantalla de mida normal, sense necessitat de ser engrandit.
 • Fa clic damunt de cada lletra mitjançant la demora o el lapse de temps.
 • Recurs de predicció de paraules. Quan selecciona una lletra, per exemple la “m”, apareixen sota la barra d’escriptura diferents opcions que comencen per la lletra prèviament escollida: “Maria”, “mama”, “mantega”, “Mercè”, les quals han estat prèviament utilitzades per la usuària i emmagatzemades en la base de dades del programa.
 • Per poder utilitzar un ratolí de cap tipus SmartNav, els usuaris han de tenir preservada la mobilitat del cap, i per poder utilitzar un teclat alfabètic han de poder lletrejar sense dificultat.

Tipus d'indicació

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en el tipus d’indicació dels plafons de comunicació i/o a les tecnologies aplicades a la millora de la comunicació.

Mira el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=NmAeSIejnzY i relata els tipus d’indicació que tenen els usuaris que hi surten.

 • Indicació directa sense suport (la majoria dels usuaris que surten en el vídeo, per exemple en els minuts 0.13’ i 0.25’): aquesta indicació consisteix a prémer amb el dit directament la pantalla del comunicador.
 • Indicació per encercament autònom: (3.38’): utilitza el ratolí de barbeta per seleccionar els símbols pictogràfics del comunicador. La usuària prem la palanca del ratolí en el moment en què es posa de color la graella o el pictograma que vol escollir.

Anar a la pàgina anterior:
Comunicació augmentativa i alternativa
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació