Referències

Bibliografia bàsica

Fernández-Viader, M.P; Barea, A; Barella, G (2013). Llengua de signes catalana (LSC). Nivell A1. Barcelona: Digital Store.

Aquest llibre és un manual per a l’ensenyament i aprenentatge de l’LSC, corresponent al nivell A1 del Marc Europeu de les llengües.

Frigola, S; Barberà, G; Aliaga, D; Gil, J (2011). Gramàtica bàsica LSC: materials d’activitats. Barcelona: FESOCA.

En aquest llibre trobareu exercicis que us ajudaran a aprendre les principals estructures de l’LSC. Complementa la Gramàtica Bàsica de l’LSC de Quer et al. (2005).

Martín, I; Alvarado, M (2004). Diccionari temàtic de llenguatge de signes català. Lleida: autor-editor.

En aquest diccionari hi trobareu signes de l’LSC ordenats per temes. Els signes estan presentats mitjançant dibuixos.

Quer, J; Rondoni, E.M; Barberà, G; Frigola, S; Aliada, D; Boronat, J; i altres (2005). Gramàtica bàsica LSC. Barcelona: FESOCA, DOMAD.

En aquesta gramàtica trobareu informació sobre com s’expressen en LSC algunes categories gramaticals (l’aspecte, el temps, la persona, etc.) i com és l’estructura de l’oració bàsica.

Bibliografia complementària

Barberà, G; Mosella, M (2014). “Gramàtica i modalitat gestovisual: la concordança verbal en llengua de signes catalana (LSC)” dins de Llengua & Literatura (núm. 24, pàg. 111-151). https://gemmabarbera.files.wordpress.com/2012/10/ll_concordanc3a7a_final.pdf

En aquest article podeu llegir una introducció a l’estructura de l’LSC i específicament sobre la seva morfologia verbal.

Jarque, M.J (2012). “Las lenguas de signos: su estudio científico y reconocimiento legal” dins d’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística (núm. 2, pàg. 33-48). http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/5527/7322

En aquest article trobareu una breu introducció a la investigació sobre les llengües de signes i al seu estatus legal.

Morales-López, E (2008). “La llengua de signes com a vehicle de capital simbòlic” dins de Massip, A (ed.) Llengua i identitat (pàg. 29-36). Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/645/4/LScomocapitalsimb%C3%B3lico2008.pdf

En aquest capítol trobareu informació sobre els col·lectius de persones sordes que formen comunitats lingüístiques, així com la importància de la llengua de signes per a la identitat sorda.

Morales-López, E (2010). “Característiques generals del bilingüisme intermodal” dins de Martí, J; Mestres, J.M (eds.) Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques (pàg. 175-188). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/983/3/Biling_2010.pdf

En aquest capítol trobareu informació sobre els trets que defineixen el model bilingüe que empra l’LSC com a vehicle de comunicació i ensenyament en l’educació dels infants amb sordesa.

Quer, J (2008). “L’adquisició infantil de les llengües de signes” dins de Caplletra (núm. 35, pàg. 79-92).

Aquest article és una descripció dels processos d’adquisició de les llengües de signes i de les qüestions teòriques que planteja.

Adreces d'interès

http://sltlab.caiac.uab.cat/signem/

En aquest portal trobareu una guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana. Es tracta d’un recurs per a l’autoaprenentatge format per 6 unitats que comprenen des de qüestions relacionades amb la identitat sorda com lèxic i estructures inicials en el procés d’aprenentatge de l’LSC.

http://blogs.iec.cat/lsc/

El Portal de la llengua de signes catalana proporciona accés a informació relacionada amb l’LSC: la gramàtica bàsica, l’alfabet dactilològic, bibliografia, enllaços d’interès i la legislació.

http://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recursos-i-activitats/vocabulari/

En aquest portal de la Generalitat de Catalunya trobareu vocabulari bàsic de la LSC així com informació sobre el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana.

http://www.fesoca.org/

En aquesta adreça trobareu el portal web de la Federació de persones sordes de Catalunya. Es tracta d’una organització no governamental que representa la comunitat sorda catalana i les seves associacions afiliades. Podreu trobar notícies sobre el teixit associatiu sord català, així com informació sobre les associacions que imparteixen cursos d’LSC.

http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/issue/view/512

En aquesta adreça trobareu un monogràfic de la revista Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística centrat en estudis lingüístics de diferents llengües de signes.

http://webvisual.tv/

Aquest portal de notícies està adreçat a la comunitat sorda signant catalana. Inclou textos en llengua de signes catalana de diferent temàtica: notícies relacionades amb la sordesa i les persones sordes, notícies del món, reportatges, esports, informació sobre el teixit associatiu sord signant, etc.

Referències bibliogràfiques

Barberà, G (2008). La cohesió discursiva i l’espai en la llengua de signes catalana. Master thesis, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Barberà, G (2014). “Use and functions of spatial planes in Catalan Sign Language (LSC)”, dins de Sign Language Studies (núm. 14(2), pàg. 147-174).

Bellés, R.M; Cedillo, P; González de Ibarra, J; Molins, E (2000). “The education of deaf children in Barcelona”, dins de M. Metzger (ed.) Bilingualism and identity in Deaf communities (pàg. 95-113). Washington, D.C: Gallaudet University Press.

de los Santos, E; Lara, M. P (1999). Técnicas de interpretación de lengua de signos. Madrid: CNSE.

Fernàndez-Viader, M.P (2008). “Modelos actuales de educación bilingüe para los sordos en España”, dins de Rivista de Psicolinguistica applicata (VIII(3), pàg. 31-49).

Gras, V (2006). La comunidad sorda como comunidad lingüística: panorama sociolingüístico de la/s lengua/s de signos en España. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Jarque, M.J (en premsa a). “What about? Fictive question-answer pairs across signed languages”, dins de Pascual, E,; Sandler, S, (eds.) The Conversation Frame: Forms and Functions of Fictive Interaction. Amsterdam: John Benjamins.

Jarque, M.J (en premsa b). “The coding of aspectual values in periphrastic constructions in signed languages”, dins de Garachana, M.; Montserrat, S.; Pusch, C.D. (eds.) From composite predicates to verbal periphrases in Romances languages. Amsterdam: John Benjamins.

Jarque, M.J (en premsa c). “¿Son lenguas, las lenguas de signos?”, dins de Panorama actual de la ciencia del lenguaje. Primer sexenio de Zaragoza Lingüística.

Jarque, M.J (2011). “Lengua y gesto en la modalidad lingüística signada”, dins d’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística (núm. 1, pàg. 71-99).

Jarque, M.J; Massone, M.I; Fernández-Viader, M.P; Bosch-Baliarda, M (2007). “Orden básico de constituyentes en la lengua de signos de Cataluña”, dins d’Actas del VI Congreso de Lingüística General (pp. 1065-1074). Madrid: Arco Libros.

Jarque, M.J; Codorniu, I; Bosch-Baliarda, M; Fernández-Viader, M.P; García, C; Serrano, E; Segimon, J.M (2012). “Procesos de lexicalización en la LSC: procedimientos de combinación”, dins d’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística (núm. 2, pàg. 141-176).

Lagunas, N; Vinardell, M (2015). “El suport signat per accedir a la llengua parlada i escrita”, comunicació presentada a la jornada Experiències en la modalitat bilingüe. Departament d’Ensenyament, 25 de juny de 2015.

Morales-López, E (2008a). “La llengua de signes com a vehicle de comunicació i de capital simbòlic”, dins de Massip, À. (ed.) Llengua i identitat (pp. 29-36). Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Morales-López, E (2008b). “Sign bilingualism in Spanish deaf education”, dins de Plaza-Pust, C.; Morales-López, E. (eds.) Sign bilingualism. Language development, interaction, and maintenance in sign language contact situations (pàg. 223-276). Amsterdam: John Benjamins.

Morales-López, E; Boldú, R; Alonso, J.A; Gras-Ferrer, V; Rodríguez, M.A (2005). “The verbal system of Catalan Sign Language (LSC)”, dins de Sign Language Studies (núm. 5(4), pàg. 441-496).

Morales-López, E; Gras, V; Amador, J; Boldú, R; Garrusta, J; Rodríguez, M.A (2002). “Deaf people in bilingual speaking communities: the case of Deaf in Barcelona”, dins de Lucas, C. (ed.) Turn-Taking, fingerspelling, and contact in signed languages (vol. 8, pàg. 107-155). Washington, D.C.: Gallaudet University Press.

Payrató, Ll (2003). Pragmàtica, discurs i llengua oral. Introducció a l’anàlisi funcional dels textos. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Plaza-Pust, C.; Morales-López, E. (eds.) (2008). Bilingualism, language development, interaction, and maintenance in sign language contact situations. Amsterdam: John Benjamins.

Quer, J (2012). “Legal paths to the recognition of sign languages: A comparison of the Catalan and Spanish Sign Language acts”, dins de Sign Language Studies (12(4) pàg. 565-582).

Quer, J; Boldú, R (2006). “Lexical and morphological resources in the expression of sentential negation in Catalan Sign Language (LSC)”, dins d’Actes de 7è Congrés de Lingüística General. Barcelona: Universitat de Barcelona. CD-ROM.

Segimon, J.M (1993). Los parámetros formativos en la LSC. Manuscrit.

Shaffer, B; Jarque, M.J; Wilcox, S (2011). “The expression of modality: Conversational data from two signed languages”, dins de Teixeira Nogueira, M. i Vasconcelos Lopes M.F. (eds.) Modo e Modalidade. Gramática, Discurso e Interaçao (pàg. 11-39). Fortaleza: Ediçoes UFC.

Wilcox, S; Rossini, P; Pizzuto, E.A (2010). “Grammaticalization in sign languages”, dins de Brentari, D. (ed) Sign Languages (pp 332-354). Cambridge: Cambridge University Press.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge