Introducció

En la vida de les persones la comunicació és fonamental. Fa possible que compartim les vivències, construïm coneixement, intercanviem informació, col·laborem i treballem per a objectius comuns, etc. En l’atenció a persones amb dependència, el suport a la comunicació és fonamental per a la seva qualitat de vida.

La comunicació no sempre és parlada. També pot tenir lloc mitjançant l’ús d’una llengua de signes, tot i que potser no en siguem totalment competents. Tradicionalment les llengües de signes s’han inclòs dins dels sistemes alternatius per a la comunicació sense ajuda. Nosaltres considerem que el seu caràcter lingüístic els confereix un estatus especial. És per aquest motiu que abordem la seva explicació i descripció en una unitat específica.

Començarem la unitat abordant com la comunicació pot tenir lloc mitjançant diferents modalitats: la lingüística, la paralingüística i la gestualitat. I alhora, que la modalitat lingüística pot expressar-se mitjançant diversos canals: el parlat, escrit i signat. És mitjançant el canal signat que es vehiculen les llengües signades, però també és el vehicle de diversos sistemes augmentatius de comunicació (SAC).

Descriurem les principals característiques que defineixen les llengües de signes i quins usos tenen. Desmuntarem falsos mites associats a la comunicació en les persones amb sordesa. També destacarem que les llengües de signes són sistemes lingüístics altament complexos que possibiliten l’accés a la informació i la comunicació no només a les persones sordes signants sinó també a persones amb alteracions en la parla, trastorns del llenguatge o del desenvolupament.

Així, exposarem com és la interacció comunicativa en llengua de signes i quines estratègies es fan servir. Proporcionarem exemples d’estructures bàsiques per dur a terme funcions comunicatives en la llengua de signes catalana: presentació personal, expressió d’informació, oferiments i demandes, etc.

A més, descriurem com és l’estructura formal de les llengües de signes: com estan formats els signes, quins tipus de signes hi ha, com és l’expressió de les principals categories gramaticals i quines són les estructures cohesives fonamentals. Pel que fa a l’expressió de les categories gramaticals, descriurem com s’expressa:

  • La persona
  • L’aspecte
  • La quantitat
  • El temps
  • La modalitat

També exposarem com es construeixen els principals tipus d’oracions:

  • Oració declarativa
  • Oració interrogativa
  • Oració negativa

Tot aquest coneixement és important per poder comprendre en quins elements formals i funcionals es basa la comunicació en llengua de signes i per acostar-nos al seu aprenentatge.

D’altra banda, també ens permetrà poder diferenciar entre els sistemes lingüístics (les llengües signades) i els sistemes de comunicació alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC). Finalment, també ens ajudarà a entendre quins elements es prenen de les llengües de signes per a la creació i ús dels SAAC.

Anar a la pàgina següent:
Resum