Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les persones ens comuniquem únicament mitjançant les paraules que diem o escrivim.

2

Les persones sordes es comuniquen únicament emprant gestos.

3

Quan interactuem cara a cara amb altres persones, comuniquem mitjançant les paraules, els gestos i el to. La comunicació és sempre multimodal.

Exercici 2

Trieu les opcions correctes.

Quan ens comuniquem entre persones…

NúmPregunta
1

sempre entenem el que vol dir l’altre si ho expressa amb paraules adients. Les incomprensions depenen sempre de l’emissor.

2

podem dir el que pensem sense tenir en compte el lloc ni les persones a qui ens adrecem per comunicar-nos de forma eficient.

3

podem emprar diverses modalitats de comunicació: parlada, escrita i signada

4

a vegades la gestualitat o el to de la parla proporcionen pistes sobre com entendre les paraules o els signes.

Exercici 3

Completeu les afirmacions següents escollint l’opció adequada:

NúmPregunta
1

En la el senyal lingüístic es produeix mitjançant el moviment .

2

En canvi, en la el senyal lingüístic es produeix mitjançant el moviment .

3

D’altra banda, en la el senyal lingüístic es pot percebre mitjançant el sentit .

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’espai sígnic és la part del cos que entra en contacte amb els articuladors manuals per produir els signes en les llengües signades.

2

L’espai sígnic du a terme diferents funcions en les llengües de signes, tan lèxiques, com per a l’expressió de continguts gramaticals o discursius.

3

L’espai sígnic únicament serveix per situar els articuladors manuals d’aquells signes que no entren en contacte amb el cos. És a dir, la seva funció és sempre de tipus lèxic.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

La llengua de signes catalana està reconeguda oficialment, tot i que no és una llengua oficial de Catalunya.

2

La llengua de signes catalana no pot ser reconeguda oficialment perquè la coneixen poques persones.

3

Les persones sordcegues no poden ser usuàries de l’LSC perquè no poden rebre el senyal lingüístic pel canal visual.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Totes les llengües de signes tenen els mateixos signes perquè es basen en gestos universals.

2

Les llengües de signes són sistemes de comunicació inventats artificialment pels educadors de persones sordes.

3

Les llengües de signes són llengües naturals, desenvolupades fonamentalment en la interacció entre persones amb sordesa, en el context familiar, escolar i associatiu.

Exercici 7

Trieu la paraula adequada per tal que el text tingui sentit:

NúmPregunta
1

En la conversa en una llengua de signes per indicar que volem podem .

2

Un recurs per indicar que volem és .

3

Tanmateix, si ens el prenen podem per .

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La comunicació en una llengua de signes és molt lenta perquè cal produir les lletres que formen les paraules amb l’alfabet dactilològic.

2

Les llengües de signes no poden emprar-se en l’educació perquè no disposen de prou vocabulari tècnic i les estructures són molt bàsiques.

3

Les llengües de signes permeten una accessibilitat completa a les persones amb diversitat funcional que en són usuàries pel seu canal d’expressió i recepció i per les estructures lingüístiques de què disposen.

Exercici 9

Relacioneu el signe, identificat amb un número, amb una de les seves possibles funcions:

1 2 3 4
NúmPreguntaResposta
1

Rebuig

2

Expressar agraïment

3

Oferiment d’ajuda

4

Cortesia

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
L'estructura de les llengües de signes