Activitats

Estratègies d'inici de la conversa en LSC

L’objectiu d’aquesta activitat és reflexionar sobre les actituds i mecanismes de cortesia en la conversa en l’LSC.

A continuació es proporcionen una sèrie de comportaments o construccions lingüístiques. Indiqueu quines són adients i quines són totalment inadequades en la interacció amb persones sordes signants. Per tal de respondre, rellegiu i penseu en les característiques del canal signat i en els costums culturals.

 • Portar ulleres de sol polaritzades, que oculten totalment els ulls i les celles al nostre interlocutor.
 • Moure la mà a l’alçada del cap i dins el camp visual de la persona amb qui volem iniciar una conversa.
 • Cridar l’atenció tocant el cap de la persona.
 • Desviar contínuament la mirada del nostre interlocutor mentre aquest està signant.
 • Emprar la fórmula de cortesia SI.US.PLAU per sol·licitar una informació o formular una demanda.
 • Elevar el volum de la veu per iniciar la conversa.
 • Agrair amb una fórmula de cortesia la resposta que en proporcionen.

Comportament i estructures adients:

 • Moure la mà a l’alçada del cap i dins el camp visual de la persona amb qui volem iniciar una conversa.
 • Emprar la fórmula de cortesia SI.US.PLAU per sol·licitar una informació.
 • Agrair amb una fórmula de cortesia la resposta que en proporcionen.

Comportaments i estructures totalment inadequats:

 • Portar ulleres de sol polaritzades, que oculten totalment els ulls i les celles al nostre interlocutor: la manca de visibilitat dificulta la comprensió del missatge, tant pel que fa a la importància de les celles i la mirada per a la construcció d’oracions en l’LSC, com per la informació que expressa l’expressió facial en general.
 • Cridar l’atenció tocant el cap de la persona: tocar el cap d’una persona signant es considera una manca d’educació.
 • Desviar contínuament la mirada del nostre interlocutor mentre aquest està signant: pot ser interpretat com un indici de manca d’interès sobre el contingut.
 • Elevar el volum de la veu per iniciar la conversa: elevar el volum de la veu pot no tenir cap efecte sobre l’interlocutor.

L'expressió de funcions comunicatives en LSC

L’objectiu d’aquesta activitat és observar i identificar els recursos lingüístics per a l’expressió de les principals funcions comunicatives en l’LSC.

Reviseu els continguts i especialment el vocabulari de l’apartat “Funcions comunicatives bàsiques en l’LSC”. A continuació visioneu les oracions en LSC següents. Responeu a les preguntes que us plantegem amb relació a les funcions comunicatives i els elements lingüístics més destacats.

Oració 1.

https://vimeo.com/152591778

Preguntes:

 • Quina funció comunicativa du a terme la persona signant?
 • Quin element lingüístic fa aquesta funció?

 • Expressa informació, concretament el seu nom.
 • Indica aquesta informació mitjançant la dactilologia.

Oració 2.

https://vimeo.com/152591887

Preguntes:

 • Quines funcions comunicatives expressen aquestes dues frases?
 • Quina diferència observes entre les dues frases respecte al component no-manual?

 • A la primera frase, la persona signant informa sobre el seu signe nom i a la segona pregunta el signe nom de l’interlocutor.
 • La diferència principal en el component no manual s’observa en la posició de les celles: mentre a la primera les celles apareixen elevades, a la segonael tors s’inclina cap endavant

Oració 3.

https://vimeo.com/152591999

Preguntes:

 • Quina funció comunicativa expressa?
 • Quin element lingüístic fa aquesta funció?

 • Expressa oferiment.
 • Empra el verb NECESSITAR.

Oració 4.

https://vimeo.com/152592144

Preguntes:

 • Quina funció comunicativa expressa?
 • Quin element lingüístic indica aquesta funció?
 • Com és el component no-manual d’aquest signe?
 • Quin element lingüístic expressa cortesia?

 • La persona signant rebutja l’oferiment.
 • L’element lingüístic que expressa rebuig és NO.
 • El signe NO es produeix amb el component no-manual de moviment del cap de banda a banda.
 • L’element lingüístic que expressa cortesia és GRÀCIES.

Oració 5.

https://vimeo.com/152592291

Preguntes:

 • Quina funció comunicativa expressa?
 • Quin element lingüístic fa aquesta funció?
 • Com és el component no-manual d’aquest signe?
 • Quin element lingüístic expressa cortesia?

 • Expressa acceptació de l’oferiment.
 • L’element lingüístic és SÍ.
 • El component no-manual del signe SÍ consisteix en un moviment d’assentiment amb el cap.
 • L’element lingüístic que expressa cortesia és SI.US.PLAU.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació