Presentació

El mòdul Organització de l’atenció a persones en situació de dependència forma part del cicle d’atenció a persones en situació de dependència i se centra a conèixer els recursos i els professionals que intervenen davant d’una situació de dependència, així com els aspectes bàsics i l’execució de la intervenció sociosanitària, les normes arquitectòniques d’accessibilitat als espais i la documentació relativa a l’atenció a la dependència.

En el marc de les qualificacions professionals, els professionals d’atenció a la dependència han d’aconseguir la competència general d’atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat, i derivant-les a altres serveis quan sigui necessari.

Els continguts del mòdul s’organitzen en unitats, cadascuna de les quals serà avaluada seguint els criteris d’avaluació establerts curricularment.

La primera unitat, “Context d’intervenció”, està formada per dos apartats. En el primer, “Programes, serveis i recursos d’atenció a persones en situació de dependència”, s’explica l’evolució del concepte de dependència i la intervenció que es fa a escala europea, estatal i autonòmica; també s’expliquen els recursos existents i els passos per tramitar una situació de dependència. Al segon apartat, “Els professionals dels serveis d’atenció a persones en situació de dependència”, es parla sobre els professionals que hi intervenen i el treball en equip.

La segona unitat, “Planificació i execució de la intervenció”, es divideix en tres apartats, dedicats a la planificació i execució de la intervenció en persones en situació de dependència a l’àmbit residencial, educatiu i domiciliari.

La tercera unitat, “Gestió de la documentació”, també es divideix en tres apartats, que tracten la gestió de la documentació en l’àmbit residencial, domiciliari i educatiu.

L’última unitat, “Accessibilitat als espais”, té dos apartats, un d’ells dedicat als edificis i espais destinats a persones en situació de dependència, i l’altre, als ajuts tècnics i mobiliari adaptat.

Per assolir els continguts del mòdul és important que els alumnes estudiïn els continguts i facin les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat. Als materials s’hi recullen resums, adreces d’interès, glossari i bibliografia complementària que poden ajudar a complementar i ampliar els continguts d’aquestes unitats.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge