Referències

Bibliografia bàsica

Alides (coord.) (2005). ¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas!. València: IMSERSO.

Guia amb informació sobre com fer accessible un habitatge o un edifici públic.

Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència (2014). Llei d’accessibilitat. Barcelona: DOGC 6742.

Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família (2015). Decret del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials. Barcelona: DOGC 6958.

Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social (1995). Decret de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. Barcelona: DOGC 2043.

Govern d’Espanya, Ministerio de Vivienda (2006). Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Madrid: BOE núm. 74

Tots els documents legals anterior recullen normativa relativa a edificis i espais destinats a persones en situació de dependència, accessibilitat, registres, etc.

Bibliografia complementària

Flujas, M. J. (2006). Protocolo accesible para personas con discapacidad. Madrid: Fundació ONCE.

Llibre on trobareu informació sobre l’accessibilitat centrada en la discapacitat visual.

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011). Programa de Prevención de Lesiones: Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio. Madrid: Instituto Nacional de Consumo.

En aquest document hi trobareu informació sobre les lesions produïdes per accidents domèstics i activitats d’oci.

Page, Á. i altres (1995). Guía de recomendaciones para el diseño y selección de mobiliario para mayores. Ministerio de Asuntos Sociales. València: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

Guia per tenir en compte recomanacions en el disseny d’espais i mobiliari en un entorn utilitzat per a persones grans.

Portell, E. (2000). Ayudas técnicas en la discapacidad física. Barcelona: Fundació Institut Guttman.

Llibre on trobareu informació sobre els ajuts tècnics per a persones amb discapacitat física.

Adreces d'interès

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat

Web on podeu trobar informació sobre la Llei d’accessibilitat vigent a Catalunya.

Norma UNE-EN ISO 9999; 2017

Web on podeu trobar informació sobre la Norma UNE-EN ISO 1999, que tracta sobre els productes de suport per a persones amb discapacitat i estableix una classificació i una terminologia d’ús d’àmbit Europeu.

Ceapat

Web del Centre de Referència Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes Tècniques on es pot trobar informació sobre aquest Centre.

Sírius

Web on trobar informació sobre el Centre per a l’Autonomia Personal Sírius, que depèn de la Generalitat de Catalunya.

Banc del Moviment

Web del Banc del Moviment de l’Ajuntament de Barcelona amb informació de tots els recursos, serveis i productes que gestionen.

Educadua, Disseny Universal per a l'Aprenentatge

Web d’investigació universitària sobre disseny universal per a l’aprenentatge.

Mètode TEACCH

Web en llengua anglesa sobre la metodologia TEACCH, utilitzada principalment amb persones amb trastorns de l’espectre autista.

Referències bibliogràfiques

AENOR (2018), Norma UNE-EN ISO 9999:2017 V2. Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y terminología. (ISO 9999:2018).

Center for Research and Prevention of Injuries-CEREPRI (sense data). Boletín Informativo: Prevención de caídas en las personas de edad avanzada. Atenes: European Network for Safety Among Elderly (EUNESE).

Rose, D. H. i Meyer, A. (2002). Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Shopler, E (2001). “El Programa TEACCH y sus principios”. Ponència del doctor Schopler a les Jornades Internacionals d’Autisme i PDD.

Zubillaga, A. o Alba, C. (2013). “Hacia un nuevo modelo de accesibilidad en las instituciones de educación superior”. Revista Española de Pedagogía, núm. 71(255), pàg. 245-262.