Introducció

L’accessibilitat d’edificis i espais destinats a persones en situació de dependència està regulada per diferents normatives que incorporen aspectes relatius a les característiques generals que han de complir, tant pel que fa als aspectes legals com a la seguretat i higiene, a les barreres arquitectòniques o a les normes tecnològiques de l’edificació, entre altres aspectes a tenir en compte.

Aquesta unitat, “Accessibilitat als espais”, té dos apartats, un d’ells dedicat als edificis i espais destinats a persones en situació de dependència, i l’altre, als ajuts tècnics o productes de suport i al mobiliari adaptat.

El primer apartat, “Edificis i espais destinats a persones en situació de dependència”, es centra a conèixer les diferents normatives sobre accessibilitat i els elements claus que s’hi inclouen, com són les barreres arquitectòniques, les dificultats d’interacció i els mitjans de suport.

L’apartat divideix la informació sobre els edificis i instal·lacions tenint en compte els diferents àmbits. En primer lloc, atén l’àmbit residencial i es detallen cadascun dels espais i les característiques que han de complir els centres residencials per ser accessibles per a persones en situació de dependència. A continuació, se centra en l’àmbit educatiu, i detalla els diferents espais que podem trobar en un centre educatiu i les normatives i característiques que han de complir els edificis i espais per tal de poder oferir una atenció adequada a alumnes amb necessitats educatives especials. Finalment, quant a l’àmbit domiciliari, es detalla com hauria de ser una casa per considerar que els seus espais són adients i estan adaptats per a persones amb diversitat funcional física, psíquica, o sensorial.

El segon apartat, “Productes de suport per l’autonomia personal”, es dedica als diferents productes de suport i la seva classificació. També tracta els productes de suport inclusiu a l’educació i la incorporació de les TIC i les TAC com a eines per al suport de l’autonomia personal. Un altre aspecte que inclou és el mobiliari adaptat a la llar i com ha de ser per evitar accidents. L’apartat recull informació sobre els centres de referència de productes de suport estatals, autonòmics i locals.

Finalment, es detalla l’aplicació de la normativa de prevenció i seguretat per a la generació d’entorns segurs en els àmbits educatiu, domiciliari i residencial.

Anar a la pàgina següent:
Resum