Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els productes compartits són els productes que utilitzen diversos usuaris

2

Els elements de protecció corporal són productes d’ús individual

3

Els productes compartits són utilitzats per tres persones com a màxim

4

Les armilles o corretges de subjecció són els productes que es fan servir perquè la persona usuària quedi subjecta al llit o cadira quan té una crisi nerviosa

5

Cada dosificador de medicament ha d’anar etiquetat amb el nom de la persona usuària i, en una residència, hi ha d’haver tants dossificadors com persones usuàries requerixin medicaments

6

Els sistemes de suport per a l’alimentació serveixen per crear més autonomia i comoditat a l’usuari en fer la seva nutrició

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

El centre escolar ha de tenir en compte les mesures següents de protecció del medi:

NúmPreguntaVF
1

Tenir cura que sempre hi hagi una bona il·luminació, sobretot en les zones de treball i de pas.

2

Les escales han de tenir graons baixos (menys de 15 cm) i profunds (més de 30 cm), amb una bona il·luminació, barana i, si es pot, passamans.

3

Cal instal·lar un termòstat per a l’aigua calenta als lavabos. No ha de superar els 30ºC.

4

Als passadissos d’amplada menor de 2,50 m situats en zones d’ús comú, les portes situades al lateral s’han de disposar de manera que l’escombrat del full no envaeixi el passadís.

5

Les terrasses, terrats i balcons han de tenir baranes altes i barrots amb separació de 10 cm com a màxim.

6

Les portes de vidre que no disposin d’elements que permetin identificar-les, com ara bastiments o tiradors, disposaran de senyalització.

Exercici 3

Marqueu les opcions correctes pel que fa als mitjans digitals.

NúmPregunta
1

Els mitjans digitals permeten presentar i visualitzar el contingut en diferents formats.

2

Els mitjans digitals no permeten que el mateix contingut es pugui mostrar en múltiples formes.

3

Els mitjans digitals no ofereixen la possibilitat de relacionar un contingut amb un altre, a través d’hipervincles, traçant un mapa de recursos i suports complementaris al contingut d’aprenentatge principal.

4

El codi principal per a la construcció de certs continguts, per exemple pàgines web, permet marcar el text, marcar-ne diferents components estructurals possibilitant l’organització dels continguts i activitats a desenvolupar d’acord amb les necessitats dels estudiants.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents segons la norma ISO:

NúmPreguntaResposta
1

Productes de suport per a tractament mèdic personalitzat:

2

Productes de suport per a l’entrenament/aprenentatge de capacitats:

3

Ortesis i pròtesis:

4

Productes de suport per a la cura i la protecció personal:

5

Productes de suport per a la mobilitat personal:

6

Productes de suport per a activitats domèstiques:

7

Productes de suport per a la manipulació d’objectes i dispositius:

Exercici 5

Relacioneu els tres principis primaris que guien el DUA i que proporcionen l’estructura per a les pautes que s’ofereixen al professorat:

NúmPreguntaResposta
1

Principi I:

2

Principi II:

3

Principi III

Exercici 6

Relacioneu els quatre aspectes de la flexibilitat que propocionen les TIC i les TAC que són particularment beneficiosos per a la seva aplicació en els processos d’inclusió educativa:

NúmPreguntaResposta
1

Versatilitat:

2

Capacitat de transformació:

3

Possibilitat de ser marcats

4

Afavoreix la interconnexió

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La té per objecte garantir a les persones amb discapacitat la igualtat d’oportunitats en relació amb l’ i el pel que fa als entorns, processos, béns, productes i serveis, així com en relació amb , de manera que es facin comprensibles, utilitzables i practicables per a totes les persones, en igualtat de condicions de seguretat i comoditat, i de la manera més autònoma i natural possible.

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Segons la llei de Catalunya, els són les que actuen com a entre i els permeten de o d’

2

Els es classifiquen en: , que és l’instrument, aparell, eina, dispositiu, mecanisme o element anàleg que permet a les persones amb discapacitat de dur a terme activitats que sense aquesta ajuda no podrien fer, o que només podrien fer a costa d’un gran esforç; , que és la persona preparada per facilitar o garantir l’ús de productes i serveis, la comunicació o la mobilitat a les persones amb discapacitat, com ara l’intèrpret de la llengua de signes, el guia intèrpret o l’assistent personal; i, finalment, , un animal ensinistrat especialment per cobrir necessitats concretes d’una persona amb discapacitat, com els gossos d’assistència.

Exercici 9

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els productes de són els productes que utilitzen : primer els utilitza una persona, i quan deixa d’utilitzar-los passen a altres persones. Tant als centres residencials com als centres escolars, hi ha molts que faciliten la vida quotidiana a les persones que solen ser d’ús compartit. Algunes vegades són assignats que els utilitzarà durant un temps però que, en abandonar el centre, passaran a que també els pugui necessitar.

2

Entre els productes de trobem els productes de suport , com els raspalls de cabells o de dents, les esponges amb agafadors que faciliten l’accés a totes les zones del cos perquè la persona usuària no hagi de fer força per aguantar-la i els , que són tots aquells que només poden ser utilitzats per una única persona perquè han estat fets a mida.

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Per aconseguir és important dissenyar determinats directament relacionats amb la realització de les activitats de la vida diària, facilitar la tasca de , i contribuir a la millora del sistema de protecció de l’autonomia i atenció a les persones amb dependència.

2

Per tant, cal i factors facilitadors de l’entorn físic en el qual la persona duu a terme regularment les activitats bàsiques de la vida diària, per així identificar els , presents o absents en l’exercici de cada activitat, que milloren o poden millorar l’autonomia personal en cada cas, i la identificació de factors i productes facilitadors en l’acompliment de les tasques.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos