Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La Llei d’accessibilitat 13/2014, de 30 d’octubre, del Govern de Catalunya té per objecte garantir a les persones amb discapacitat la igualtat d’oportunitats en relació amb l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom pel que fa als entorns, processos, béns, productes i serveis, així com en relació amb els objectes o instruments, eines i dispositius, de manera que es facin comprensibles, utilitzables i practicables per a totes les persones, en igualtat de condicions de seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural possible.

2

Aquesta llei es fonamenta únicament en el principi d’accessibilitat universal.

3

El disseny per a l’accessibilitat ha de ser universal.

4

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat ha esdevingut el primer instrument ampli de drets humans del segle XXI, amb caràcter vinculant per a tots els estats que l’han ratificada, entre els quals no hi ha l’Estat espanyol.

5

El 17 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és l’òrgan encarregat de regular les normes de funcionament dels centres assistencials, amb la funció d’establir quins són els requisits que s’han de complir.

2

Aquesta normativa especifica de quins espais i instal·lacions han de disposar els centres residencials i les condicions mínimes que han de complir segons el que es recull a la Cartera de Serveis Socials.

3

Els edificis i instal·lacions destinats a persones en situació de dependència no han de tenir en compte l’entorn del qual formen part.

4

Si el centre residencial és un edifici compartit, serà preferible que els usuaris facin vida a l’última planta per tenir accés a la terrassa.

5

Si hi ha portes automàtiques, han de disposar d’un mecanisme de reducció de la velocitat i de seguretat per evitar casos d’atrapament.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La distribució espacial de l’aula, la transmissió dels diferents sons (veu, música), la il·luminació, el mobiliari, etc., han d’estar pensats per fomentar la comunicació i el treball en equip.

2

La disposició de l’aula ha de permetre la mobilitat còmoda de tots els usuaris.

3

En els centres la temperatura ha d’oscil·lar al voltant de 23º C tot l’any, ja que, per exemple, a l’hivern, sense ser excessivament alta, permet que els alumnes no portin massa roba d’abric que dificulti el moviment (escriptura, manualitats, psicomotricitat).

4

És fonamental tenir cura de la ubicació de l’alumnat amb sordesa. El més aconsellable és la segona fila, des de la qual l’alumne/a amb sordesa pot veure el professor i els seus companys i, si és usuari de la llengua de signes, l’intèrpret.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’amplitud de la porta ha de permetre el pas de qualsevol persona (0,80 centímetres).

2

Els elements per dur a terme activitats d’autonomia personal en l’etapa d’educació infantil s’han d’ubicar fora de l’aula.

3

L’alçada màxima de l’edifici són tres plantes: planta baixa més dues. En circumstàncies urbanes específiques es podrà arribar a planta baixa més quatre. És convenient la màxima concentració de l’edifici per tal d’afavorir-ne la neteja, conservació i manteniment.

4

En el pati, tant la pista com les zones de joc han d’estar pavimentades.

Exercici 5

Marqueu les opcions correctes pel que fa als llits adaptats.

La quantitat mínima de places d’ús públic adaptades són les següents:

NúmPregunta
1

De 50 a 100 places residencials: 2 places són adaptades

2

De 101 a 150 places residencials: 3 places són adaptades

3

De 151 a a 200 places residencials: 6 places són adaptades

4

Més de 200 places residencials: 7 places són adaptades

Exercici 6

Trieu les opcions correctes.

Perquè la igualtat d’oportunitats sigui una realitat des del punt de vista social, s’han de dissenyar els espais formatius tenint en compte:

NúmPregunta
1

La igualtat de gènere a l’hora assolir competències i objectius educatius i d’adquirir i assimilar els continguts

2

El dret de totes les persones a rebre una formació adequada a les seves necessitats, però no cal tenir en compte els seus interessos personals

3

El dret a gaudir d’una vida digna i a sentir-se útils per a la societat, tenint en compte de l’edat, les condicions personals o socials (formació continuada relacionada amb els seus interessos personals, valoració del seu saber i experiència, etc.)

4

El dret a poder utilitzar els mateixos recursos educatius que els companys

5

El dret de les persones amb discapacitat a rebre una formació apropiada als seus desitjos i necessitats, així com a triar on fer-ho

6

El benefici que suposa per al conjunt de l’alumnat, en el seu procés educatiu, la presència i participació de companys que presenten una realitat diferent

7

El dret de les persones amb una discapacitat permanent a seguir amb la seva formació, gaudint de les mateixes condicions i oportunitats que la resta dels alumnes

Exercici 7

Trieu les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Un habitatge accessible és una llar sense barreres i segura on les persones grans o en situació de dependència poden mantenir la seva autonomia i dur a terme les activitats de la vida diària amb la mínima ajuda. Aquesta circumstància els permet seguir vivint al seu domicili i en el seu entorn, fet que augmenta el seu benestar i qualitat de vida

2

Una entrada de l’habitatge accessible ha d’abolir parcialment els esglaons o escales

3

Els passadissos òptims d’un habitatge han de tenir una amplada entre 0,90 i 1 metre

4

Disposar de recursos tecnològics facilita les tasques diàries a la persona dependent (comandament a distància, telèfon sense fil, servei de teleassistència, persianes elèctriques, etc.)

5

Les banyeres poden substituir-se per plats de dutxes

6

L’alçada de la cuina ha d’anar en relació amb la cadira de rodes, per tenir bon accés a la pica i bona visió a l’hora de preparar el menjar

7

Si la persona dependent té una mobilitat reduïda, farem servir llits articulats. L’alçada del llit s’ha d’adequar a les necessitats personals i de l’espai. Es recomana que estigui a una alçada màxima d’entre 45 i 50 centímetres

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents respecte a les dificultats d’interacció amb l’entorn de les persones amb discapacitat:

NúmPreguntaResposta
1

Dificultats d’orientació:

2

Dificultats de maniobra i de desnivells:

3

Dificultats d’abast:

4

Dificultats sensorials:

5

Dificultats en el control d’equilibris i de la manipulació:

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents respecte a les dificultats d’interacció amb l’entorn de les persones amb discapacitat:

NúmPreguntaResposta
1

Dificultats d’orientació:

2

Dificultats de maniobra i de desnivells:

3

Dificultats d’abast:

4

Dificultats sensorials:

5

Dificultats en el control d’equilibris i de la manipulació:

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents respecte a les dificultats d’interacció amb l’entorn de les persones amb discapacitat:

NúmPreguntaResposta
1

Productes de suport:

2

Suport personal:

3

Suport animal:

Exercici 11

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

L’accessibilitat destinats a persones en està regulada per diferents que incorporen aspectes relatius a les característiques generals que han de complir, així com els relatius a la , les , les normes tecnològiques de l’edificació, etc.

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La igualtat d’oportunitats és de tota , directa o indirecta, sobre la base de la discapacitat, inclosa qualsevol distinció, exclusió o restricció que tingui el propòsit o l’efecte o deixar sense efecte el reconeixement, el gaudi o l’exercici, en , per part de les persones amb , de tots els drets humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, civil o d’un altre tipus. I s’entén per igualtat d’oportunitats l’adopció de mesures orientades a evitar o compensar els d’una persona amb discapacitat per participar plenament en la vida política, econòmica, cultural i social.

Exercici 13

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En moltes ocasions és necessari establir uns destinats a els desavantatges o les que tenen les persones amb discapacitat per a llur participació plena i efectiva en la societat, en que la resta de persones. Aquests suports s’anomenen i poden ser, per exemple, la reserva de llocs de treball, la o la reserva d’habitatge protegit per a persones amb diversitat funcional.

Exercici 14

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En el cas de l’alumnat amb TEA , hi ha un mètode molt instaurat que, entre altres característiques, estableix com ha d’estar disposat l’espai dins de l’aula. La sigla anglesa TEACCH significa . El pilar fonamental és un ensenyament des de tots els prismes i en tots els àmbits, és a dir, adaptar . L’objectiu principal de la metodologia TEACCH és i per millorar les habilitats i destreses funcionals de l’alumnat que el fa servir.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos