Annexos

Llei d'accessibilitat 13/2014, de 30 d'octubre, del Govern de Catalunya

Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats,Serveis i Establiments Socials

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació