Resum

La gestió de documentació bàsica en un centre residencial engloba la documentació relativa a la persona usuària, la documentació administrativa, la documentació tècnica i la documentació per a la gestió i l’organització del centre.

En el moment de l’ingrés són necessaris dos documents:

  • El contracte de serveis, que és un document llarg que recull informació sobre les obligacions i els drets de cadascuna de les parts signants (usuari o familiar i director/a residència); també recull les dades sobre el preu que es pagarà i els serveis que s’ofereixen, les dades per al pagament, la protecció de dades, etc., i alguna clàusula especial, si escau.
  • El reglament de règim intern, que és el document que reflecteix els principis de funcionament d’un centre.

Durant l’ingrés és important conèixer que el centre durà a terme el seu pla general d’intervenció amb els seus serveis i programes corresponents:

  • El pla general d’intervenció (PGI) és el document on es recull quin és l’ideari de la institució, quins són els objectius que es persegueixen, quina és l’estructura organitzativa del centre, quins són els serveis que ofereix, quins són els programes específics d’intervenció que es promouen i quina és la seva metodologia; sempre amb la finalitat o objectiu general de proporcionar una atenció integral a cada una de les persones usuàries del centre. El PGI s’ha d’aplicar de manera interdisciplinària i individualitzada a les diferents i canviants situacions personals.
  • Els programes específics d’intervenció organitzen i gestionen tots els serveis i la pràctica assistencial en les diverses àrees (salut, integració social, relació familiar, activitats…).

Entre els documents que necessita el centre per donar d’alta el resident trobem l’expedient individual i el llibre de registre.

Totes les intervencions quedaran registrades en els corresponents fulls de registres. Actualment, tota aquesta informació està informatitzada en una intranet que té cada residència, en la qual, després de l’actuació del professional cap a l’usuari, aquest haurà d’introduir tota la informació de la tasca que ha portat a terme.

La intranet del centre pot tenir, entre altres informacions, la fitxa de dades personals, la fitxa de contacte del resident, la fitxa de planificació setmanal d’activitats per resident, la fitxa de dades econòmiques, etc.

També és important tenir en compte el concepte de qualitat en els centres residencials: la qualitat en un centre residencial té en compte el conjunt de condicions que asseguren el màxim nivell de benestar de cada un dels usuaris que hi resideixen.

Un altre aspecte important és la Llei de protecció de dades: els centres han de prendre les mesures de seguretat oportunes per assegurar el control d’accés a persones autoritzades a la informació d’elevat nivell de protecció. D’aquesta manera, si hi ha bases de dades o fitxers informàtics, es trobaran registrats a l’Agència de Protecció de Dades autonòmica o estatal.

La gestió de la documentació bàsica en un centre educatiu és molt diferent, ja que la majoria de documentació té un caire més pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos. La documentació més important és:

  • Projecte educatiu de centre (PEC): és la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius. És el document on es recull cap a on va el centre (identitat, objectius…).
  • Normes de funcionament i organització del centre (NOFC): permeten prendre decisions sobre com s’organitza en funció del seu projecte educatiu. Per tant, és un instrument que permet desenvolupar i fer efectiu el PEC.
  • Projecte de direcció (PdD): concreta el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu de centre per al període del mandat de la direcció.
  • Programació general anual (PGA): recull, per a cada curs escolar, la concreció de les prioritats i els aspectes relatius al funcionament del centre i a les activitats en els diferents àmbits d’autonomia d’aquest (pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos).
  • Memòria anual (MA): inclou l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos en la PGA d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació establerts en el PEC i concretats en el PdD.
  • Programacions didàctiques o d’aula: se situa en el darrer nivell de concreció del currículum. Són les decisions sobre què, quan i com ensenyar, i què, quan i com avaluar, corresponents als docents concretades en el dia a dia a l’aula.

El professional ha de conèixer sobretot el pla d’atenció a la diversitat i el pla de suport individualitzat de cadascun dels seus usuaris o alumnes, en aquest cas. També és important conèixer els diferents registres d’observació, siguin sistematitzats amb escales o bé no sistematitzats com diaris o anecdotaris.

La gestió de la documentació bàsica en l’atenció domiciliària se centra principalment en l’inici del servei d’atenció domiciliària, amb la sol·licitud del servei; posteriorment, una vegada acceptat el servei, se signa el contracte de servei o pacte de prestació de servei. Aquest document recull les condicions del servei i el que es pretén aconseguir amb el servei.

Durant la intervenció, la documentació més important és el pla de treball, els fulls de registres, els fulls de seguiment i els fulls d’incidències. Al final de la intervenció utilitzarem el document de baixa o el full de derivació.

No hem d’oblidar els centres residencials que tenen bones pràctiques, entenent-les com el conjunt d’accions que introdueixen millores en les relacions, els processos i les activitats; estan orientades a produir resultats positius sobre la qualitat de vida (satisfacció i el benestar personal i emocional) de les persones en situació de dependència i/o amb discapacitat.

En el cas de la figura de l’assistent personal que intervé en el domicili, el principal document és el pla personal de vida independent (PIVI), que serà analitzat i avaluat per tal d’adequar la demanda al nombre d’hores i comprovar que els objectius marcats estan relacionats amb la vida independent.

En el cas de l’auxiliar de tutela, la documentació més important són l’expedient, els protocols i els documents que recullen els drets i deures dels usuaris dels serveis de tutela o d’atenció domiciliària**.

La transmissió i informatització de la informació referent a les persones ateses ha de ser clara, precisa i, sobretot, ha de respectar les persones usuàries i els professionals. En l’actualitat, la majoria d’entitats o empreses, públiques o privades, ja disposen de serveis informàtics o d’aplicacions on recullen tota la informació referida als seus serveis, que faciliten la feina dels seus treballadors i permeten ser més ràpids i eficients en la gestió de la informació.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge