Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Gestiona la documentació bàsica de l’atenció a persones en situació de dependència relacionant-la amb els objectius de la intervenció.

 • Identifica els elements que ha de recollir la documentació bàsica de la persona usuària.
 • Reconeix les característiques més significatives de les persones en situació de dependència que és necessari recollir en la seva documentació bàsica.
 • Aplica protocols de recollida de la informació precisa per conèixer els canvis de les persones en situació de dependència i el seu grau de satisfacció.
 • Identifica els diferents objectius que es pretenen amb la intervenció i la documentació que hi està associada.
 • Justifica la utilitat i la importància de documentar per escrit la intervenció duta a terme.
 • Identifica els canals de comunicació de les incidències detectades.
 • Integra tota la documentació, organitzant-la i actualitzant-la, per confeccionar un model d’expedient individual.
 • Aplica criteris d’actuació que garanteixin la protecció de dades de les persones usuàries.
 • Utilitza equips i aplicacions informàtiques per a la gestió de la documentació i els expedients.
 • Identifica els criteris i indicadors de la qualitat del servei.
 • Valora la importància de respectar la confidencialitat de la informació.
 • Contrasta informacions i fets derivats de la documentació de l’expedient individual, així com les incidències detectades.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències