Referències

Bibliografia bàsica

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (1997). Decret 299/1997, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Aquest decret tracta les orientacions i els criteris d’actuació del Departament d’Ensenyament pel que fa a l’educació especial, que s’han fonamentat, des de l’assumpció de competències en matèria d’ensenyament per la Generalitat de Catalunya, en els principis de normalització i sectorització dels serveis, d’integració escolar i de personalització de la resposta educativa.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2010). Decret 102/2010, sobre l’autonomia dels centres educatius.

Aquest decret recull informació sobre l’autonomia dels centres educatius i abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n’és la màxima expressió.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament (2015). De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Disponible aquí.

Llibre que dona orientacions sobre atenció a la diversitat per a docents i professionals d’atenció educativa dels centres d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria i dels serveis educatius.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2017). Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

El decret tracta sobre el concepte d’escola inclusiva, i n’emmarca l’articulat amb els referents normatius i conceptuals sobre educació vigents.

Región de Murcia, Consejería de Trabajo y Política Social (2001). Guía informativa del procedimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio para profesionales de Centros de Servicios Sociales. Múrcia: Consejería de Trabajo y Política Social.

Llibre que explica el procediment dels serveis d’ajuda a domicili de Múrcia i els suports documentals que utilitza.

Bibliografia complementària

Cuevas Salas, M. J. (2016). Organización de la atención a las personas en situación de dependencia. Madrid: Síntesis.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre la documentació i la seva gestió en un centre residencial, a més d’altres informacions.

Adreces d'interès

https://blocs.xtec.cat/recursosee/documents/

Aquesta adreça proporciona informació sobre fitxes de plans individuals a les escoles amb alumnat amb necessitats educatives especials i altres documentacions d’interès.

https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-motoricos/discapacidad-motora/protocolos1/

Aquesta pàgina web disposa de protocols d’avaluació per a alumnat amb necessitats educatives especials, principalment amb discapacitats motrius.

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/

Web que disposa de tota la informació referent al Departament d’Educació pel que fa a diversitat i la inclusió.

https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=eb7d2dee-e8be-4948-a4e8-ed6269642d88&groupId=527890

Aquesta pàgina web conté informació del seminari que va fer la Federació Ecom a la Diputació de Barcelona sobre la figura de l’assistent personal com a suport per a l’autonomia i la vida independent.

http://xarxanet.org/comunitari/noticies/assistencia-personal

Conté un article sobre l’assistència personal, autonomia i llibertat per a les persones amb diversitat funcional.

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO19331/millora.pdf

Aquesta web conté documents de suport per a la millora de la coordinació d’entitats tutelars i prestadores de serveis.

Referències bibliogràfiques

AENOR (2015). UNE158301, Gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio. Madrid: AENOR.

Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència (1996). Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència (2000). Decret 176/2000, de 15 de maig, modificació del Decret 284/1996 de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació (2009). Llei 12/2009, d’educació de Catalunya.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament (2018). Resolució del 26 abril de 2018 de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad.

Stainback, S. B. (2001). “L’educació inclusiva: definició, context i motius”. A: Suports: revista catalana d’educació especial i atenció a la diversitat, vol. 5, núm. 1.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Documentació en l'àmbit residencial