Introducció

La gestió de la documentació és un aspecte important dels diferents centres o serveis. Una bona organització proporciona una major qualitat de l’atenció desenvolupada i també reflecteix el rigor i la professionalitat amb què el personal duu a terme la seva feina.

S’entén per documentació l’acció i l’efecte de documentar o acreditar quelcom; per tant, la documentació és la clau per a un adequat funcionament dels centres, una adequada atenció i una correcta intervenció en les persones usuàries.

Cada centre o servei presenta una àmplia diversitat en la manera de gestionar la documentació i en el nombre d’instruments que s’utilitzen.

Els principals objectius que es pretenen abastar amb una adequada gestió de la documentació en un centre o servei són:

  • Registrar la informació per a la seva anàlisi, revisió o comunicació a terceres persones.
  • Sistematitzar, codificar i fer anàlisi estadística.
  • Desenvolupar una atenció i intervenció de qualitat.
  • Facilitar el seguiment i l’avaluació de la intervenció per part del personal tècnic, de gestió i direcció del centre o servei.
  • Detectar noves necessitats i promoure canvis i millores en la gestió i intervenció.

En el primer apartat d’aquesta unitat,“Documentació en l’àmbit residencial”, estudiareu la documentació necessària per a la gestió de les persones usuàries, la documentació administrativa i tècnica del centre, i la documentació per a la seva gestió i organització.

En el segon apartat, “Documentació en l’àmbit educatiu”, estudiareu la documentació que s’utilitza en un centre educatiu: el projecte educatiu, les normes de funcionament i organització, etc. S’hi inclou tant la documentació del mateix centre com la documentació que es fa servir amb els alumnes amb NEE, o bé els instruments d’observació per als professionals.

En el tercer apartat, “Documentació en l’àmbit domiciliari”, estudiareu la documentació necessària en un servei d’atenció domiciliària, en un servei d’assistència personal i en un servei de tutela, i també coneixereu els drets i deures dels usuaris d’atenció domiciliària.

Anar a la pàgina següent:
Resum