Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’empresa adjudicatària del servei del SAD està obligada al compliment del pla de seguiment i de l’avaluació del servei.

2

L’empresa adjudicatària ha de presentar anualment una memòria amb la següent informació: nombre total d’usuaris, el total dels usuaris del SAD desglossat per sexes i edat, el total d’usuaris desglossats per sexe i edat, el total d’usuaris del SAD Social i SAD Dependència per edat, el total d’altes anuals, el total de baixes mensuals.

3

Totes les empreses disposen d’un reglament de règim intern universal on es recullen els drets de les persones que són ateses, així com els seus deures com a persones usuàries d’un servei.

4

Prèviament a l’assignació de l’assistent personal, és important la informació que s’ofereix sobre el servei i també és important que les persones puguin omplir un qüestionari d’avaluació inicial sobre la seva qualitat de vida a partir del model de qualitat de vida de Shalock i Verdugo i de les seves dimensions de qualitat de vida.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta sobre els drets i deures de les persones usuàries:

NúmPregunta
1

Dret a no ser discriminades en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, edat, estat de salut o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

2

Informar el professional de qualsevol modificació de les seves circumstàncies socials i personals que puguin afectar el funcionament o les condicions de prestació dels serveis.

3

Abonar, si escau, la quota corresponent al preu públic que pugui ser d’aplicació al servei, en la quantitat, la forma i el termini establerts en la norma municipal corresponent.

4

Té dret a la flexibilitat dels horaris de funcionament i/o prestació dels serveis, així com altres disposicions que es determinin mitjançant reglaments de règim interior del servei o establiment que s’hi adscrigui.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

El contracte de servei:

2

La custòdia de claus:

3

El pla de treball:

4

Els fulls de registre:

5

L’avaluació del pla de treball:

6

La planificació setmanal:

7

Els fulls de seguiment:

8

Els fulls d’incidències:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La en l’àmbit domiciliari depèn d’on ens situem, bé com a , bé com a o bé com a .

2

Com que és un servei públic que normalment és gestionat per empreses privades o d’iniciativa social i es produeix una , és imprescindible que signin un perquè ambdues entitats . També es recollirà el de les dades.

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El moment final de la intervenció es pot deure a diversos motius. Generalment, el motiu principal és , sigui per defunció, per derivació a un centre residencial, per insatisfacció o per incompliment reiterat de l’usuari d’algun dels recollits en el o en el reglament regulador del servei d’atenció a domicili.

2

En tots aquests casos, ha de gestionar la baixa a través del , que comportarà el tancament de i del cas.

3

En algunes ocasions, quan el servei domiciliari és gestionat per empreses externes, es produeix la finalització del contracte, i en cas que s’efectuï una , l’actual adjudicatària que finalitzi la prestació efectuarà un que estiguin portant en el termini . Així mateix, estarà obligada a informar les persones usuàries sobre el canvi d’empresa.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos