Activitats

Procés per sol·licitar el SAD

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer quin és el procés per sol·licitar el SAD i quina documentació és necessària.

Digueu quines són les diferents fases necessàries per demanar el SAD i quina documentació serà necessària per a ambdues parts.

 1. El primer pas és formular una sol·licitud al servei d’atenció domiciliària que ha d’omplir la persona que requereix el servei d’atenció domiciliària. La persona hi adjuntarà tota la informació necessària que justifiqui la petició.
 2. Si la persona usuària reuneix els requisits i els barems per ser admesa en el servei, es determina el contracte d’assistència o servei i quins són els serveis que ha de rebre.
 3. El pla de treball o PIVI és el document en el qual es recullen les intervencions i les actuacions que els professionals duran a terme amb les persones usuàries.
 4. Cada cert temps es farà una avaluació del pla de treball on es valorarà si es van aconseguint els objectius previstos i, si no és així, es faran les rectificacions necessàries.
 5. Durant la intervenció s’utilitza la planificació setmanal, el document on s’indica què ha de fer cada professional durant la setmana, els serveis que s’han de prestar i l’horari de prestació del servei.
 6. El professional també disposa de fulls de registre on anota les diferents realitzacions i tot el que es va desenvolupant en el dia a dia, com ara l’alimentació, la salut, el vestuari, la higiene, etc.
 7. Els fulls de seguiment són els documents que recullen totes les tasques realitzades previstes. Els fulls d’incidències recullen els canvis o les eventualitats, com ara defuncions, altes, trasllats, queixes, etc.

Vies de comunicació entre el TAPD i l'entitat gestora

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les diferents vies de comunicació de la informació entre el tècnic d’atenció a persones en situació de dependència (TAPD) i l’entitat gestora.

Identifiqueu quin tipus de transmissió de la informació es desenvolupa en un SAD per part del TAPD en funció de l’emissor i el receptor.

La transmissió de la informació es produeix a través de fluxos de comunicació interns, externs, verticals o horitzontals:

 • Comunicació interna: es realitza entre els professionals del mateix centre o servei. Exemple: reunió de seguiment entre TAPD.
 • Comunicació externa: té lloc entre el centre o servei i una entitat o persones alienes al servei. Exemple: empresa adjudicatària del servei d’atenció a domicili i Administració local o Ajuntament.
 • Comunicació vertical: es realitza entre una persona amb responsabilitat superior i una altra que té una responsabilitat inferior. Exemple: coordinador del servei i TAPD.
 • Comunicació horitzontal: té lloc entre persones que exerceixen el mateix o similar grau de responsabilitat dins del centre o servei. Exemple: supervisora i TAPD.

Drets i deures de les persones usuàries

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els drets i deures de les persones usuàries quan s’estableix un contracte amb un servei d’atenció domiciliària.

A partir del cas indicat, identifiqueu quins drets i/o deures de les persones usuàries del SAD s’estan vulnerant:

El cas del senyor Josep

El senyor Josep ha ingressat recentment en un centre residencial per a gent gran. És una persona religiosa que pertany als testimonis de Jehovà i ha comunicat que els diumenges li agradaria anar al Saló del Regne, però a la residència li han dit que no és possible que surti per fer aquesta activitat. Com que el senyor Josep s’ha molestat amb aquesta resposta, s’ha format bastant aldarull i, malgrat que ell volia mantenir en secret aquest fet, finalment se n’han assabentat tots els avis de la residència. El senyor Josep vol fer una queixa per escrit, però li han dit que això no és possible.

Els drets de les persones usuàries que s’han vulnerat en aquest cas són els següents:

 • Dret a accedir i gaudir dels serveis en condicions d’igualtat quan compleixin els requisits establerts en aquest reglament per ser-ne usuari/a.
 • Dret a no ser discriminades en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, edat, estat de salut o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • Dret a ser tractades amb respecte i professionalitat pels/per les professionals adscrits al servei.
 • Dret a la intimitat personal i familiar i a la no-divulgació sense el seu consentiment exprés de les dades personals que figurin en els seus expedients o historials, o en altres tipus de fitxers o arxius, sigui quin sigui el seu suport.
 • Dret a presentar, en qualsevol forma admesa en Dret, reclamacions, queixes o suggeriments relatives al funcionament del servei i a rebre’n una resposta adequada.

Anar a la pàgina anterior:
Documentació en l'àmbit domiciliari
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació