Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El projecte educatiu de centre és el document fonamental per a l’exercici de la seva autonomia.

2

L’autonomia dels centres suposa prendre decisions a tres nivells: pedagògic, estructural i d’organització.

3

El projecte educatiu de centre recull, entre d’altres, les decisions que marquen cap a on va i les actuacions que permetran l’assoliment dels objectius.

4

Les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) estan condicionades pel PEC.

5

El projecte de direcció té una durada de dos cursos escolars.

6

La programació general anual (PGA) i la memòria anual (MA) s’elaboren, respectivament, a l’inici i al final de cada curs escolar.

7

La programació didàctica se situa en el tercer nivell de concreció del currículum.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

La programació didàctica ha d’incloure, com a mínim, les capacitats o competències, les activitats i els criteris d’avaluació.

2

La programació didàctica ha d’incloure, com a mínim, els objectius, les capacitats o competències, els continguts, les activitats i els criteris d’avaluació.

3

La programació didàctica ha d’incloure, com a mínim, els objectius, les capacitats o competències, els continguts, els aspectes organitzatius, els materials didàctics i els criteris d’avaluació.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És necessari per iniciar l’elaboració del projecte educatiu de centre:

2

Els indicadors d’avaluació permeten valorar aquest nivell:

3

Projecte on s’inclou el pla d’atenció a la diversitat:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El projecte educatiu de centre estableix la del centre, els que es persegueixen, les organitzatives i de gestió i, finalment, els per valorar l’assoliment dels objectius.

2

Els documents clau per a l’autonomia de centre són el , que estableix la seva identitat i les que es proposa; les , que possibiliten l’assoliment dels objectius marcats, i el , que concreta ambdós documents durant el període d’un director.

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El pla de suport individualitzat (PI) inclou la de les de l’alumne i les relatives a l’adaptació del que permeten donar-hi resposta.

2

El pla de suport individualitzat l’elabora el amb la participació de , la família i, si és pertinent, l’. L’aprova la amb el vistiplau de la .

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els registres són útils per establir els límits de l’observació sistematitzada. En són un exemple , que són descripcions d’algun esdeveniment que es considera rellevant.

2

Els registres requereixen la definició d’un sistema de excloents i independents entre si. En són exemples , tècnica que registra la presència o absència d’una conducta o fet a observar, i les , que permeten graduar en freqüència i intensitat les respostes.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos