Annexos

Llei d'educació de Catalunya

Llei d'Educació de Catalunya

Enllaç a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Resolució de 26 abril de 2018

Resolució de l'EAP per fer informes d'alumnes amb NEE

Aquesta resolució estableix el procediment que cal seguir i els protocols que han d’utilitzar els EAP per elaborar l’informe de reconeixement de NESE, l’informe de l’EAP de l’alumne amb necessitats educatives derivades de situacions socioeducatives i socioculturals especialment desafavorides.

Escola de famílies

Escuela de Familias de la Junta de Andalucia

L’Escola de Famílies de la Junta d’Andalusia ofereix informació referent a les necessitats educatives especials en trastorns greus del desenvolupament, trastorns de l’espectre autista, discapacitats visuals, auditives, intel·lectuals, físiques, etc.

Model de pla individualitzat

Blog sobre recursos per a l'educació especial

En l’apartat de documents d’aquest blog es pot trobar un model de pla individualitzat.

Recursos educatius

El web de la Teresa

En aquest blog es poden trobar un bon nombre de recursos educatius per a professionals de l’educació especial.

Diversitat i NEE

Pàgina de l'XTEC sobre diversitat i NEE

Pàgina de l’XTEC sobre diversitat i NEE, que inclou enllaços d’interès, projectes, webs de centres o informació sobre formació, entre d’altres.

Model de graella d'observació

Graella d'observació

Aquest enllaç ofereix un model de graella d’informació on es poden veure les àrees observades i els indicadors que es fan servir.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Documentació en l'àmbit domiciliari