Activitats

Autonomia de centre

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els àmbits de l’autonomia dels centres educatius.

Anomeneu els tres àmbits on intervé l’autonomia de centres i especifiqueu les actuacions del centre dins de cadascun d’ells.

Els àmbits són:

 • Pedagògic: suposa elaborar el projecte educatiu de centre (PEC), la concreció del currículum, l’acció tutorial, el projecte lingüístic i la carta de compromís educatiu.
 • Organitzatiu: implica prendre decisions en relació amb l’estructura organitzativa que s’adoptarà i elaborar les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).
 • Gestió de recursos: fonamentalment humans, econòmics i materials.

Projecte educatiu de centre

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els apartats de què consta un projecte educatiu de centre.

Indiqueu els apartats que ha de tenir un projecte educatiu de centre.

 • Definició institucional
 • Objectius del centre
 • Criteris per a la concreció i el desenvolupament del currículum, l’organització pedagògica, l’estructura organitzativa, la relació amb l’entorn i la definició de la plantilla a través de perfils professionals singulars
 • Pla d’atenció a la diversitat
 • Pla d’acció tutorial
 • Projecte lingüístic
 • Pla de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC)
 • Avaluació

Pla d'atenció a la diversitat

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer què inclou el pla d’atenció a la diversitat.

Identifiqueu quins aspectes inclou un pla d’atenció a la diversitat.

Els aspectes que inclou són:

 • Funcionament de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) i, si n’hi ha, de la comissió social (CS).
 • Mesures universals, addicionals i intensives d’atenció a la diversitat.
 • Suports i recursos vinculats a les mesures d’atenció a la diversitat.
 • Criteris per a l’atenció a la diversitat: procediment d’assignació de les mesures, dels suports i dels recursos i funcionament d’aquestes.
 • Criteris pedagògics i organitzatius per a l’atenció a la diversitat.
 • Procés de coordinació entre els professionals del centre i entre aquests i els serveis educatius.
 • Procés de coordinació amb les famílies dels infants i joves.
 • Criteris per a l’elaboració del pla de suport individualitzat (PI).

Pla de suport individualitzat

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer què inclou el pla de suport individualitzat (PI).

A partir de l’exemple de PI Compartit d’aquests dos centres (escola educació especial i ordinària), identifiqueu les tasques de la vetlladora i responeu a les preguntes següents.

 1. En quin centre està la vetlladora?
 2. Quantes hores de suport amb la vetlladora té l’alumne?
 3. Quins objectius prioritza el PI?

 1. Centre ordinari Flor de Maig.
 2. 9 hores al calendari de la distribució de l’horari de l’alumne.
 3. Objectius que prioritza el PI:
  • Millorar els hàbits de relació i habilitats socials amb els iguals. Dins del petit grup del CEE està més adaptat, tolera els altres. Tot i que li costa mantenir una amistat, els tolera i la convivència és bona, mentre que en el C. Flor de Maig no es relaciona amb ningú i va sempre a la seva. Fins i tot a l’hora de l’esbarjo no manté un joc amb els altres.
  • Treballar la comunicació funcional i pragmàtica. Cal continuar treballant aquests objectius, atès que li costa expressar el que pensa i respondre de forma coherent sobre el que se li pregunta .
  • Ajudar-lo a ser més ordenat i organitzar-se l’agenda. Va agafant hàbits: tot i que li costa, es veu un progrés.
  • Potenciar l’autoestima. És necessari continuar treballant-la, sobretot en la realització de tasques assolibles i d’experiència d’èxit.
  • Exercitar el raonament lògic i la comprensió i expressió. Cal continuar treballant-hi.

Anar a la pàgina anterior:
Documentació en l'àmbit educatiu
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació