Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En el moment de l’ingrés només s’entrega el contracte de serveis.

2

En el moment de l’ingrés és obligatori donar una còpia del reglament de règim intern i del contracte de serveis.

3

En el contracte de serveis i el reglament de règim intern hi ha els drets i els deures de l’usuari.

4

Hi ha un model únic de documents per a tots els centres residencials.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La programació del PGI és la seqüenciació dels programes durant un període de temps.

2

La programació s’elabora de forma mensual.

3

Les programacions no poden ser flexibles per adaptar-se a la singularitat de cada persona usuària, perquè són generals per a tots els usuaris.

4

A l’hora de programar les activitats és recomanable no programar el treball cognitiu a última hora de la tarda o psicomotricitat quan s’ha acabat de dinar.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Per treballar amb els usuaris és necessari conèixer tant les seves característiques com les seves necessitats per poder planificar el PIAI.

2

A l’expedient individual cal introduir-hi la tarifa de la residència.

3

En tota residència és necessari, a part de l’expedient personal de cada usuari, disposar d’un llibre de registre.

4

Cada professional ha de disposar del seu quadre horari.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Tota persona que viu en una residència té dret a conèixer, quan ja ha estat ingressada, les instal·lacions del centre.

2

Tota persona que viu en una residència té dret a ser informada sobre l’organització del centre, conèixer els professionals i rebre la informació adequada i suficient.

3

Els professionals del centre residencial són els responsables de vetllar pels béns personals de les persones usuàries.

4

Tota persona que viu en una residència té l’obligació d’abonar les quotes corresponents.

Exercici 5

Marqueu l’afirmació correcta:

NúmPregunta
1

La quantitat de serveis que oferirà el centre anirà lligada a la tipologia de centre i d’usuari, així com a la seva grandària i a la quantitat de professionals que en formen part i hi intervenen.

2

Tot centre residencial o assistencial, en el seu contracte de serveis, ha d’especificar quins seran els serveis que oferirà als diferents usuaris que hi conviuen cada dia.

3

Totes les residències ofereixen els mateixos serveis.

4

Un dels serveis més importants per al benestar dels usuaris és el servei d’ajuda a la integració social.

Exercici 6

Marqueu les afirmacions correctes.

La qualitat ha d’estar present en cada àmbit del centre assistencial:

NúmPregunta
1

Qualitat en la satisfacció percebuda per l’usuari i la seva família per part de l’atenció rebuda del centre.

2

Qualitat en la satisfacció dels professionals que treballen en el centre.

3

Qualitat en l’accessibilitat als espais i les condicions ambientals del centre, però no necessàriament en els productes de suport, perquè és una qualitat externa.

4

Cal disposar de mecanismes que permetin establir de la manera més subjectiva possible la qualitat.

Exercici 7

Assenyaleu les afirmacions correctes.

Per assolir la implantació d’un sistema de qualitat cal que s’implanti una cultura de qualitat que comporta:

NúmPregunta
1

Saber acceptar la crítica com una oportunitat de millora.

2

Aconseguir implicar les persones usuàries en la millora contínua.

3

Conèixer l’opinió dels usuaris, així com de tots els professionals que treballen al centre.

4

Evitar buscar culpables. Saber analitzar el perquè dels problemes i com es poden millorar.

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents sobre la tipologia de documentació amb què ens trobem en un centre residencial:

NúmPreguntaResposta
1

Documentació relativa a la persona usuària:

2

Documentació administrativa:

3

Documentació tècnica:

4

Documentació per a la gestió i organització del centre:

Exercici 9

Els objectius generals que cal tenir en compte a l’hora de gestionar en PGI en una residència serien:

NúmPreguntaResposta
1

En relació amb l’usuari:

2

En relació amb la família:

3

En relació amb el personal de la residència:

4

En relació amb la dinàmica de la residència:

5

En relació amb la comunitat:

Exercici 10

Una bona pràctica ha se ser:

  • Actual:
  • Consensuada:
  • Eficaç:
NúmPreguntaResposta
1

Interdisciplinària:

2

Objecte d’aprenentatge:

3

Participativa:

Exercici 11

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

Dins el es recull quin és , quins són que es persegueixen, quina és del centre, quins són que ofereix, quins específics d’intervenció que es promouen i quina és la seva , sempre amb la finalitat o objectiu general de proporcionar una a cada una de les persones usuàries del centre.

Exercici 12

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

Els programes han de ser , és a dir, amb capacitat a una realitat social concreta i dinàmica a la qual atendre en les seves diferents i en la seva mateixa direcció de canvi. A més, com a condició imprescindible hauran d’obeir uns i , dins del que els serveix de referència.

Exercici 13

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

Hi ha diverses empreses que creen per a la dels centres residencials i disposen de tota la documentació en un al qual tenen accés la majoria dels , cadascú a l’àrea on treballa. D’aquesta manera, tindrà accés als fulls de , als fulls de seguiment, als fulls d’incidència, a les dades de l’usuari, etc.

Exercici 14

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

El sistema de és el conjunt de pautes d’una institució amb l’objectiu de la satisfacció de les de les persones i els seus , així com els que hi treballen.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos