Activitats

Tipologia general de la documentació

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer quina és la tipologia general de documentació que hi ha d’haver en un centre residencial.

Anomeneu la tipologia general de la documentació que ha de tenir el centre residencial, amb alguns exemples.

La tipologia de documentació a un centre residencial s’engloba en:

 • Documentació relativa a la persona usuària: engloba els instruments individuals de recollida d’informació, com PIA, PAI, fulls d’incidències, full de seguiment, etc.
 • Documentació administrativa: fa referència als documents que les administracions obliguen a tenir als centres, com per exemple el reglament de règim intern, llicències, etc.
 • Documentació tècnica: aquella que recull les línies de treball del centre, com podrien ser els protocols, els registres, el pla de qualitat, el pla de prevenció de riscos laborals, etc.
 • Documentació per a la gestió i organització del centre: es refereix a aquella que facilita el desenvolupament de l’activitat quotidiana, com ara llibres de registre, calendari de torns, actes de reunions, etc.

Documentació necessària en el moment del procés

L’objectiu d’aquesta activitat és reconèixer quina és la documentació necessària en cada moment del procés.

Expliqueu quina és la documentació necessària en els diferents processos de la intervenció:

 1. En el moment de l’ingrés
 2. Durant l’ingrés
 3. En el moment de l’alta

 1. En el moment de l’ingrés: el contracte de serveis i el reglament de règim intern del centre assistencial.
 2. Durant l’ingrés: el pla general d’intervenció (PGI), el PIAI, els protocols i registres, i l’expedient individual.
 3. En el moment de l’alta: el document d’alta (per diferents motius).

Bona pràctica professional

L’objectiu de l’activitat és saber diferenciar què és una bona pràctica i com ha de ser.

Definiu què és una bona pràctica i anomeneu quins ítems són necessaris per assolir-la.

A continuació, cerqueu i comenteu alguna experiència de bona pràctica amb els col·lectius objecte de la vostra intervenció.

La bona pràctica és un conjunt d’accions que introdueix millores en les relacions, els processos i les activitats, orientat a produir resultats positius sobre la qualitat de vida (satisfacció i benestar personal i emocional) de les persones en situació de dependència i/o amb discapacitat.

Una bona pràctica ha de ser:

 • Actual
 • Consensuada per totes les persones que participen en el procés
 • Ecològica i sostenible
 • Eficaç
 • Apoderadora
 • Èticament acceptable
 • Interdisciplinària
 • Jurídicament conforme
 • Objecte d’aprenentatge
 • Participativa
 • Perdurable
 • Pertinent
 • Planificada i entroncada en l’organització
 • Realista
 • Satisfactòria
 • Segura i de qualitat
 • Sistematitzada
 • Transmissible
 • Verificable i avaluable

Resposta oberta en la cerca de bones pràctiques.

Pla general d'intervenció

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer què és el pla general d’intervenció (PGI) i quines són les seves característiques principals.

Definiu què és el PGI i quin és el seu objectiu general.

El PGI és el document on es recull quin és l’ideari de la institució, quins són els objectius que es persegueixen, quina és l’estructura organitzativa del centre, quins són els serveis que ofereix, quins els programes específics d’intervenció que es promouen i quina metodologia segueix, sempre amb la finalitat o l’objectiu general de proporcionar una atenció integral a cada una de les persones usuàries del centre.

Objectius del PGI

L’objectiu d’aquesta activitat és diferenciar els objectius del PGI en funció de la persona o el col·lectiu al qual va dirigit.

Assenyaleu els objectius més importants d’un PGI en relació amb aquest cas:

El cas de l'Anna

L’Anna és una noia de 23 anys que ha ingressat recentment en un centre residencial per a persones amb diversitat funcional intel·lectual. El centre li ha ofert una professional de referència perquè l’adaptació i la integració siguin millors. Els pares són persones molt implicades i el centre els ha ofert la possibilitat de formar part de la comissió de festes, en què hi participen també molts familiars dels residents. L’Anna té associada a la seva discapacitat la malaltia de Morquio, una malaltia minoritària. El centre s’interessa per aquesta malaltia i proposa fer una xerrada de formació contínua per als treballadors, i també pensa col·laborar amb La Marató de TV3, que aquest any es dedica a les malalties minoritàries, per implicar els treballadors, familiars, voluntaris de la residència i veïns del barri.

Alguns dels objectius podrien ser aquests:

 • Facilitar l’adaptació i la integració en el medi residencial, oferint el suport psicosocial i l’atenció sociosanitària que la seva situació requereixi.
 • Fomentar la cooperació dels familiars com a grup d’interessos comuns, desenvolupant vies efectives de participació en el centre.
 • Proporcionar, mitjançant la formació contínua, coneixements, habilitats i actituds que garanteixin una eficaç i eficient atenció de qualitat.
 • Impulsar l’obertura i la integració comunitària de la residència mitjançant la coordinació amb els diversos recursos del context social.
 • Promoure i organitzar la col·laboració del voluntariat social a la residència.

Model de PGI setmanal

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar un model de PGI setmanal en un centre de respir familiar per a persones amb diversitat intel·lectual.

Elaboreu una programació d’activitats ludicoeducatives (de dilluns a divendres).

Resposta oberta. Algunes de les activitats que es poden programar són: treballs manuals, relaxació, mindfullness, ioga, gimnàstica, estimulació cognitiva, balls, etc.

Anar a la pàgina anterior:
Documentació en l'àmbit residencial
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació