Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza la seva intervenció amb les persones en situació de dependència seleccionant les estratègies en funció de les seves característiques i les directrius del programa d’intervenció.

  • Descriu les estratègies d’intervenció per al desenvolupament de les activitats d’atenció a les persones en situació de dependència.
  • Interpreta correctament les directrius, criteris i estratègies establerts en un pla d’atenció individualitzat.
  • Determina les intervencions que s’han de realitzar per a l’atenció a les persones en situació de dependència a partir dels protocols d’actuació de la institució corresponent.
  • Selecciona estratègies per a l’atenció a les persones en situació de dependència a partir de les seves característiques i del pla d’atenció individualitzat.
  • Selecciona mètodes de treball adaptant-los als recursos disponibles i a les especificacions del pla de treball d’atenció individualitzada.
  • Temporalitza les activitats i tasques atenent les necessitats de la persona en situació de dependència i a l’organització racional del treball.
  • Descriu els principis metodològics i pautes d’actuació del tècnic en les tasques de suport per a la vida independent.
  • Argumenta la importància de respectar els principis de promoció de la vida independent i les decisions de les persones usuàries.
  • Argumenta la forma de donar suport a altres professionals en l’acompanyament al nou usuari a l’arribada a una institució seguint un protocol d’acollida i estada.
  • Mostra responsabilitat i sensibilitat cap a la necessitat de potenciar l’autonomia de la persona amb els ajuts tècnics més escaients.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències