Referències

Bibliografia bàsica

Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) (2015). De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Barcelona: Editorial Servei de Comunicació i Publicacions.

Document que detalla el nou decret d’inclusió amb informació sobre els suports i orientacions per a docents i professionals d’atenció educativa dels centres d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria i dels serveis educatius.

Federació Ecom (2019). La figura de l’assistent personal com a suport per a l’autonomia i la vida independent. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Material temari sobre la formació de l’assistent personal per part de la Federació Ecom a la Diputació de Barcelona.

Martínez, T. (2013). “La atención centrada en la persona. Enfoque y modelos para el buen trato a las personas mayores”. Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales, 41, pàg. 209-231.

Llibre que recull informació sobre com les persones grans volen ser tractades.

Rodríguez Rodríguez, P. (2010). La atención integral centrada en la persona. Madrid: Fundación Pilares.

Llibre que parla sobre l’atenció integral centrada en la persona. Principis i criteris que fonamenten un model d’intervenció en discapacitat, envelliment i dependència.

Rodríguez Rodríguez, P. i Subdirecció d’Afers Socials (2015). La situación del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito local y perspectivas de futuro. Madrid: Editorial Fundación Caser.

Publicació que recull els resultats de l’estudi realitzat per diverses entitats locals amb l’objectiu d’actualitzar el coneixement de la situació del Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD).

Rodríguez Rodríguez, P., Ramos-Feijóo, C.; Mirete Valmala, C.; García Mendoza, A.; Dabbagh Rollán, V.; Castejón Villarejo, P. (2017). La atención en domicilios y comunidad a personas con discapacidad y personas mayores. Madrid: Fundación Pilares.

Guia per contribuir a facilitar orientació i servir de suport a aquelles organitzacions que tinguin interès a desenvolupar projectes d’innovació social que afavoreixin una atenció integral i centrada en les persones i en la comunitat que es trobin en situació de fragilitat, discapacitat o dependència i visquin i desitgin continuar vivint als seus domicilis.

Bibliografia complementària

Romañach, J. (sense data). Ètica i drets en la pràctica diària d’atenció a la dependència. Barcelona: Editorial UOC.

En aquest llibre hi trobareu una anàlisi de diferents aproximacions ètiques i bioètiques relacionades amb la dependència, i les implicacions polítiques i legislatives d’aquestes aproximacions.

Tresserras Basela, J. . (2014). Un model d’organització d’una entitat tutelar. Barcelona: Fundació Catalana Tutelar Aspanias.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre com es gestionen les tuteles i quin paper desenvolupen els professionals.

Xarxa Local d’Atenció Domiciliària (2011). Manual de qualitat del servei bàsic d’ajuda a domicili. Barcelona: Diputació de Barcelona.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre aquesta eina tècnica adreçada als ens locals per a la millora del Servei d’Ajuda a Domicili.

Adreces d'interès

Fundació Pilares per a l'autonomia personal

Adreça de la Fundació Pilares, que treballa des del model d’atenció centrat en la persona.

Model de pla d'atenció i vida

En aquest enllaç de la Fundació Pilares hi ha un document model del pla d’atenció i vida.

Protocols de les residències geriàtriques

Aquesta adreça proporciona informació sobre els diferents tipus de protocols de les residències geriàtriques.

ACP Gerontologia

Aquesta adreça proporciona informació sobre el blog de Teresa Martínez, experta en atenció centrada en la persona. La pàgina recull diferents tipus d’informacions sobre jornades i congressos, instruments d’avaluació, etc.

Protocols en el context educatiu

Aquesta adreça proporciona informació sobre els protocols de funcionament dins d’un entorn educatiu.

Informació sobre protocols en l'entorn educatiu (Junta d'Andalusia)

Aquesta adreça proporciona informació sobre els protocols de funcionament dins d’un entorn educatiu que es fan servir a la Junta d’Andalusia.

Oficina de Vida Independent de Barcelona

Web de l’Oficina de Vida Independent de Barcelona on es poden trobar articles d’interès, jornades o actes, ofertes i demandes d’assistents personals, etc.

Web Ecom

Aquesta adreça és de la Federació Ecom, on es pot trobar informació sobre els seus serveis, inclòs el servei d’assistència personal.

Assistència sexual

Aquesta adreça ofereix informació sobre què és l’assistència sexual i com establir contacte amb assistents sexuals.

Tandem

Web de l’associació Tandem, que ofereix assessorament i formació per al desenvolupament satisfactori de la sexualitat en persones amb diversitat funcional, intel·lectual i mental.

Referències bibliogràfiques

Aragonès, M. (2018). “Mites falsos sobre les residències de gent gran a Castellbisbal”. Web de la llar d’avis Palau de Can Sunyer. Disponible a: Mites falsos sobre les residències de gent gran.

Castillo, S. i Cabrerizo, J. (2010). La práctica de la evaluación educativa. Materiales e instrumentos. Madrid: Editorial Pearson.

Diversos autors (2015). Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial?. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya.

Palacios, A. i Romañach, J. (2006). El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Madrid: Diversitás Ediciones.

Riquelme, A. (1997). Depresión en residencias geriátricas: un estudio empírico. Murcia: Universidad de Murcia.

Shalock, R. i Verdugo, M. A. (2013). Model de qualitat de vida. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Intervenció en l'àmbit residencial