Introducció

L’aprovació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, sobre la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) ha suposat la determinació de modalitats d’intervenció segons les necessitats, nivells i graus de dependència de les persones beneficiàries.

Tot i així, totes les modalitats d’intervenció basen les seves actuacions en la planificació, l’execució i l’avaluació: la planificació es basa en una sèrie d’actuacions ordenades i dissenyades per aconseguir un objectiu; l’execució es basa en la posada en pràctica d’aquest disseny, i l’avaluació, en el compliment dels objectius i l’adequació del disseny i de l’execució.

Les modalitats d’intervenció han evolucionat d’un model centrat en el servei a un model centrat en la persona (ACP). Aquest nou paradigma implica reconèixer la singularitat i unicitat de la persona i fixar la mirada en les seves capacitats davant d’allò que la fa dependent, donant suport a la seva autodeterminació.

El model d’ACP es basa en set principis: autonomia, participació, integralitat, individualitat, inclusió social, independència i contínuum assistencial. En el primer apartat d’aquesta unitat,“Planificació i execució de la intervenció en persones en situació de dependència en l’àmbit residencial”, estudiareu què és el pla individual d’atenció integral (PIAI) en l’àmbit residencial, i les seves diferents fases: valoració, disseny del pla i avaluació. També estudiareu els elements constitutius i el procés d’elaboració del PIAI. Dins del que seria la seva execució, estudiareu les fases del preingrés, l’acollida i adaptació, l’estada al centre residencial i el comiat. Finalment, els protocols i registres més utilitzats.

En el segon apartat d’aquesta unitat, “Planificació i execució de la intervenció en persones en situació de dependència en l’àmbit educatiu” estudiareu els diferents conceptes sobre educació inclusiva, la tipologia d’alumnes amb necessitats de suport específiques, i també les mesures i suports educatius que es recullen al Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. És important també conèixer el pla de suport individualitzat (PI), els suports terapèutics, així com el personal de suport educatiu i els recursos materials i temporals existents.

En el tercer apartat d’aquesta unitat,“Planificació i execució de la intervenció en persones en situació de dependència en l’àmbit domiciliari” estudiareu l’evolució de l’atenció domiciliària, el model d’atenció centrat en la persona dins dels domicilis i el model de qualitat de vida. També el pla d’atenció social individual i el pla individual de vida independent, així com els diferents professionals que hi intervenen i les seves tasques, el procés d’acollida i l’estada al centre domiciliari, i finalment els protocols emprats.

Anar a la pàgina següent:
Resum