Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) s’ha desenvolupat i organitzat de manera heterogènia, d’acord amb les necessitats de cada país.

2

El SAD compta amb una llarga tradició a Espanya i als països nòrdics, i també a Holanda o Gran Bretanya

3

A Espanya o Grècia, el SAD s’ha desenvolupat fonamentalment en els últims trenta anys

4

La «desinstitucionalització» va ser especialment àmplia al nord d’Europa, on sempre s’ha considerat l’assistència social com un dret subjectiu de ciutadania al mateix nivell que l’assistència sanitària.

5

La situació a l’àrea centreeuropea i mediterrània, de la qual formem part, sempre s’ha basat en una concepció més familiarista de les cures.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Amb la promulgació de la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) encara no es van assentar les bases per reconèixer l’assistència social i la protecció social com un dret social subjectiu.

2

El Servei d’Ajuda a Domicili pot ser també un complement molt útil per a persones amb determinades discapacitats, gent gran, malalties mentals, que viuen en habitatges tutelats.

3

Cada vegada hi ha més tendència a la institucionalització perquè les persones amb discapacitat funcional s’hi troben més ben acollides.

4

Existeix cada cop una tendència més clara a una atenció de modalitat d’atenció residencial que faciliti una atenció de qualitat, centrada en les persones, al contrari del que passava en els dissenys clàssics del model institucional.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

L’escala Gencat:

NúmPreguntaVF
1

És un instrument que permet l’avaluació objectiva de resultats personals relacionats amb la qualitat de vida dels usuaris de serveis socials.

2

Es tracta d’un qüestionari format per 15 ítems, organitzats entorn de les cinc dimensions de qualitat de vida.

3

Té un format de resposta amb quatre opcions: “mai o gairebé mai”, “de vegades”, “freqüentment”, “sempre o gairebé sempre”.

4

Entre les seves dimensions, hi ha l’avaluació del benestar emocional, relacions interpersonals i inclusió social.

5

L’administració és col·lectiva i triga entre 10 i 15 minuts a fer-se.

Exercici 4

Trieu les opcions correctes.

Les funcions dels professionals dels Serveis d’Ajuda a Domicili són:

NúmPregunta
1

Evitar la institucionalització innecessària

2

Anar-hi quan se li demani. Per tant, tenir el telèfon sempre disponible

3

Aconseguir canvis conductuals per millorar la qualitat de vida

4

Augmentar la seguretat personal

Exercici 5

Trieu les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Alguns serveis d’assistent personal demanen com a requeriment tenir un grau II o III de dependència i tenir reconeguda una discapacitat per causa física o sordceguesa.

2

Els professionals prenen les decisions per la persona beneficiària que rep l’assistència.

3

El pla individual de vida independent (PIVI) és el document que utilitzen les persones amb diversitat funcional que volen rebre atenció per part d’un assistent personal.

4

El pla d’atenció social individual (PASI) l’ha d’elaborar la persona usuària.

Exercici 6

Relacioneu els professionals amb les seves funcions.

NúmPreguntaResposta
1

Treballador/a familiar: .

2

L’assistent personal: .

3

L’assistent sexual:

4

Tècnic o operador en teleassistència: .

Exercici 7

Les tasques de l’assistent personal engloben les següents:

NúmPreguntaResposta
1

Tasques personals:

2

Tasques de la llar:

3

Tasques d’acompanyament:

4

Tasques de coordinació:

5

Tasques excepcionals:

6

Tasques especials:

Exercici 8

Completeu les frases següents.

En l’article 19 de la Convenció dels Drets Humans de les Persones amb Diversitat Funcional s’estableix:

NúmPregunta
1

Que les persones amb poden triar el seu lloc de residència i d’acord amb un sistema de vida específic.

2

Que les persones amb han de tenir accés a que sigui necessària per facilitar la seva existència i la seva en la comunitat, i o separació.

Exercici 9

Completeu la frase següent:

NúmPregunta
1

El cohousing es pot definir com una que té un element en comú: en una zona residencial i sota una fórmula . Per descobrir-ne els orígens, , concretament a Dinamarca.

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El és el document que utilitzen les que volen rebre per part d’un . En aquest document es les atencions que volen rebre .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos