Activitats

La Llei de dependència i l'atenció a domicili

L’objectiu de l’activitat consisteix a conèixer què diu la LAPAD sobre els serveis d’atenció a domicili.

Digueu quins són els serveis d’atenció a domicili que es recullen a la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD).

 • Els serveis de prevenció de les situacions de dependència i els de promoció de l’autonomia personal, per exemple, habitatges tutelats.
 • Servei de teleassistència.
 • Servei d’ajuda a domicili: atenció de les necessitats de la llar i cures personals.

Escala Gencat

L’objectiu de l’activitat és conèixer què és l’escala Gencat i els ítems per mesurar la qualitat de vida de les persones usuàries.

 1. Què és l’escala Gencat?
 2. Quins aspectes mesura?
 3. Anomeneu els seus ítems.

1. Què és l’escala Gencat?

L’escala Gencat és un instrument que permet l’avaluació objectiva de resultats personals relacionats amb la qualitat de vida dels usuaris de serveis socials (a partir de 16 o 18 anys si la persona no es troba en el sistema escolar). Es tracta d’un qüestionari format per 69 ítems, organitzats entorn de les vuit dimensions de qualitat de vida, que recullen qüestions observables relacionades amb la qualitat de vida de la persona avaluada. Té un format de resposta amb quatre opcions: “mai o gairebé mai”, “de vegades”, “freqüentment”, “sempre o gairebé sempre”). L’administració és individual i la seva durada varia entre 10 i 15 minuts.

2. Quins aspectes mesura?

Mesura la qualitat de vida dels usuaris dels serveis socials

3. Anomeneu els seus ítems.

Benestar emocional (BE) Relacions interpersonals (RI) Benestar material (BM) Desenvolupament personal (DP) Benestar físic(BF) Autodeterminació (AU) Inclusió social (IC) Drets

El PASI i el PIVI

L’objectiu de l’activitat és saber diferenciar entre el PASI i el PIVI i qui és el responsable de la seva elaboració en cada cas.

Anomeneu les diferències principals entre el PASI i el PIVI i descriviu qui n’és el responsable en cada cas.

El pla d’atenció social individual (PASI), també anomenat d’altres formes, ha de ser el resultat final de tot un procés de treball d’anàlisi i diagnosi duta a terme pels professionals, principalment pel treballador o treballadora social, basat en historiar, diagnosticar, avaluar, objectivar i plantejar (si escau) un pla d’atenció social individual amb propostes d’intervenció a escala individual i/o de grup i familiar.

El pla individual de vida independent (PIVI) és el document que utilitzen les persones amb diversitat funcional que volen rebre atenció per part d’un assistent personal. En aquest document es planifiquen les atencions que volen rebre entre l’assistent i la persona usuària.

Tasques de l'assistent personal

L’objectiu de l’activitat és reconèixer quines són les tasques de l’assistent personal en aquest cas.

Llegiu el següent cas:

El cas de l'Emili

L’Emili té 34 anys, viu sol i treballa d’administratiu a una oficina al centre de la ciutat. En els desplaçaments sempre havia utilitzat el transport públic però ara se li fa difícil. Fa nou anys que li van diagnosticar esclerosi múltiple i actualment va en cadira de rodes elèctrica; fins fa poc només portava bastó. Té una vida força autònoma però necessita suport en algunes tasques domèstiques com neteja, cuina, etc. i també suport en algunes tasques d’higiene personal. En el seu temps d’oci li agrada molt anar a museus, excursions i viatjar.

Identifiqueu les diferents funcions que pot desenvolupar un assistent personal en aquest cas:

Les tasques que podria realitzar l’assistent personal s’engloben entre les següents:

 • Tasques personals
 • Tasques de la llar
 • Tasques d’acompanyament
 • Tasques de conducció
 • Tasques excepcionals: seran aquelles que resultin d’una situació imprevista o, directament, per una crisi de la persona assistida (que pot ser de caràcter físic i/o psíquic).

Anar a la pàgina anterior:
Intervenció en l’àmbit domiciliari
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació