Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El Decret 150/2017 regula les mesures i suports educatius per a la inclusió de tot l’alumnat.

2

El Decret 150/2017 està en contradicció amb les aportacions de la UNESCO sobre la diversitat humana.

3

L’educació inclusiva prioritza les unitats de suport educatiu per a escolaritzar l’alumnat amb NESE.

Exercici 2

Trieu l’opció o opcions correctes:

NúmPregunta
1

Les mesures i suports universals es materialitzen a través d’estratègies d’aprenentatge col·laboratiu i ensenyament multinivell.

2

Les mesures i suports addicionals poden suposar actuacions puntuals i focalitzades, com per exemple el suport escolar personalitzat.

3

Les mesures i suports intensius es detecten a l’escola bressol i són per a tota la vida.

Exercici 3

Relacioneu els 4 nivells de suport personal, desenvolupats per l’AAID (American Association on Intellectual Developmental Disabilities) amb el seu concepte:

NúmPreguntaResposta
1

Suport intermitent:

2

Suport limitat:

3

Suport extens:

4

Suport generalitzat:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les mesures i suports intensius són específics per als alumnes amb educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten la resposta educativa de forma , amb una freqüència regular i, normalment, sense temporal.

2

El model d’avaluació basat en el currículum, es fonamenta en els models , ecològic i de processament de la . Amb aquesta avaluació podrem esbrinar quins alumnes necessiten algun tipus de i establir el seguiment adient per executar una eficaç i útil.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents característiques de l’avaluació psicopedagògica:

NúmPreguntaVF
1

Ha de ser puntual. Es realitza una vegada a l’inici de la intervenció educativa

2

Ha d’estar planificada

3

Ha de ser rigorosa, reflectir la realitat

Exercici 6

Trieu l’opció o opcions correctes sobre alguns dels àmbits d’informació de l’avaluació psicopedagògica:

NúmPregunta
1

Característiques personals i història personal

2

Historial acadèmic dels integrants de la unitat de convivència de l’alumne/a

3

Determinació del nivell de coneixements i informació tutorial

Exercici 7

Relacioneu els conceptes sobre els suports terapèutics i de salut amb alumnat NESE i en centres d’educació especial:

NúmPreguntaResposta
1

Servei de psicologia:

2

Servei de logopèdia UAL:

3

Servei de fisioteràpia:

4

Servei d’infermeria:

Exercici 8

Completeu les frases següents sobre els recursos humans i personal de suport educatiu:

NúmPregunta
1

El tutor o tutora d’aula és el professional de dels alumnes que formen el seu grup. El personal educador ofereix suport personal d’atenció a l’alumnat en coordinació amb l’equip i complementant l’acció amb alumnes amb NESE.

2

El personal auxiliar d’educació especial o ha de donar suport a les necessitats bàsiques i de l’alumnat amb NESE. Algunes de les seves funcions són ajudar l’alumnat en els , en la seva autonomia i garantir que puguin en totes les activitats.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions sobre els recursos educatius:

NúmPreguntaVF
1

Són instruments que de manera integrada i transversal contextualitzen l’acció educativa.

2

Els recursos educatius no formen part de la planificació de la intervenció educativa, són elements externs.

3

Els recursos educatius es defineixen a partir de les necessitats, prioritats, objectius, continguts i activitats programades en un context concret.

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents sobre els criteris de funcionament dels recursos:

NúmPreguntaResposta
1

Congruència

2

Adaptabilitat

3

Peculiaritats tècniques:

4

Eficàcia:

Exercici 11

Trieu l’opció o les opcions correctes sobre els recursos educatius:

NúmPregunta
1

Es consideren recursos espacials tots els espais que configuren el centre educatiu.

2

Els recursos de mobiliari no s’inclouen com a vehiculadors de l’aprenentatge, per tant no han de complir amb determinats requisits.

3

Els recursos temporals més significatius són el calendari escolar, la jornada escolar i la durada de cada sessió.

Exercici 12

Completeu les frases següents sobre els recursos materials:

NúmPregunta
1

El material didàctic o és el material que articula la programació didàctica. La seva funció és de la realitat i de connexió amb el . El més utilitzat és el però també es poden utilitzar esquemes i material audiovisual entre d’altres recursos.

2

Les adaptacions de material curricular o didàctic suposen respecte a la manera de presentar els , amb l’objectiu de connectar amb els processos i nivells de l’alumnat amb NESE.

3

El sistema ESAR de classificació de , les diferencia segons la dimensió de la que estimula.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos