Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El pla individual d’atenció integral (PIAI) és el programa individual d’atenció que inclou la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i que han d’elaborar els serveis socials bàsics.

2

El pla d’atenció individualitzada (PAI) també l’elaboren els centres residencials.

3

El PIAI és un document on es determina el pla d’acció que ha de seguir a cadascuna de les àrees de treball del centre residencial.

4

EL PIAI és un document elaborat pels centres residencials.

5

En l’àmbit residencial tota la planificació es recull en el PIAI, també anomenat pla d’atenció individualitzat o pla d’atenció integral (PAI).

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El model d’atenció centrat en el servei parteix dels dèficits i necessitats que presenta l’usuari.

2

El model d’atenció centrat en la persona intervé de forma genèrica, no partint de les necessitats individuals de cada pacient.

3

Segons en model centrat en el servei, cada persona és única.

4

El model centrat en el servei veu la persona usuària com un ésser passiu.

5

Segons el model d’atenció centrat en la persona, les persones tenen dret a controlar la seva pròpia vida.

6

Segons el model centrat en el servei, totes les persones tenen capacitats i fortaleses.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El PIAI per a cada usuari ha d’estar elaborat aproximadament com a molt tard 2 mesos després de l’ingrés.

2

Per portar a terme l’elaboració del pla cal centrar-se en les dues fases més importants: valoració inicial i avaluació i disseny del pla.

3

Convé que la valoració inicial i avaluació estiguin fetes com a màxim un mes després de l’ingrés.

4

A la valoració inicial cal valorar l’estat de salut i l’àmbit familiar i social.

5

La fase de disseny del pla es divideix en dues subfases: disseny d’activitats i avaluació.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Per realitzar de forma correcta el preingrés, és important tenir en compte els aspectes següents:

NúmPreguntaVF
1

Conèixer al màxim la persona resident per aconseguir crear un ambient en la seva zona de futura convivència que s’adapti al màxim possible a allò que n’espera.

2

Que el tècnic en atenció a la dependència pugui passar molta estona amb el futur nou resident per agafar-hi confiança.

3

Poder preparar el seu futur entorn: espais com la unitat residencial on viurà, la seva habitació, la taula on compartirà els àpats i les activitats.

4

No informar la família ni la persona de què es trobarà en el seu ingrés per tal de disminuir el nivell d’angoixa, por i inseguretat que tot canvi produeix en les persones, i més tractant-se d’un ingrés en un centre.

5

Posar les bases per crear el vincle més imprescindible per tenir èxit: la relació de confiança.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un protocol és un document escrit i formal on es seqüencien els passos o procediments que el professional indicat ha de seguir per complir el procediment de forma òptima.

2

Els models per elaborar el protocols els facilita la Seguretat Social, i després cada centre els adapta.

3

L’aplicació dels protocols ha de quedar degudament registrada.

4

El registre és el document en el qual s’anoten les actuacions i les incidències detectades durant l’execució d’un protocol, per tal de deixar-ne constància per escrit.

5

La quantitat de protocols i registres depèn de la magnitud del centre residencial.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Una vegada l’usuari ja s’ha anat adaptant al centre residencial, cal portar a terme, amb la màximes garanties, i amb la premissa principal de l’ACP, el seu (PAI) i el PAV.

2

Els usuaris han de descansar entre 8 i 10 hores.

3

Dedicaran entre 2 i 4 hores a l’atenció de les activitats de la vida diària: àpats, higiene, vestir-se, etc.

4

Dedicaran entre 3 i 5 hores a activitats significatives i programades.

5

La resta d’hores de la jornada podran disposar de temps lliure.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

El professional en atenció a la dependència intervé principalment en la fase d’execució.

2

El professional en atenció a la dependència intervé principalment en les fases d’execució i planificació.

3

El professional en atenció a la dependència intervé principalment en les fases d’execució i avaluació.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Els serveis oferts a la residència per una atenció integral es classifiquen en dos grups principals: serveis bàsics i serveis terapèutics.

2

Els serveis oferts a la residència per una atenció integral es classifiquen en un únic grup principal: els serveis bàsics.

3

El servei d’intervenció amb la família és un dels grups principals per a l’atenció integral.

4

Totes les anteriors són incorrectes.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Els protocols els pot portar a terme qualsevol professional que treballi al centre residencial; després n’haurà de fer el registre.

2

Els protocols d’un centre residencial són els mateixos que els d’un altre centre.

3

Un protocol és un document escrit i informal on es seqüencien els passos o procediments que el professional indicat ha de seguir per complir el procediment de forma òptima.

4

Totes les anteriors són incorrectes.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Els centres residencials són centres creats per usuaris de la tercera edat.

2

Dins l’àmbit residencial la persona usuària és causa de baixa del centre quan mor.

3

Dins l’àmbit residencial la persona usuària és causa de baixa del centre quan hi ha un trasllat.

4

Les dues anteriors són correctes.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

L’objectiu del protocol de lesions per pressió és curar la lesió produïda.

2

El contingut mínim del registre de contencions és mesurar la contenció i el professional que la realitza.

3

El protocol d’acollida i adaptació va dirigit a totes aquelles persones amb discapacitat funcional que han ingressat en una residència.

4

Totes són correctes.

Exercici 12

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Àrea funcional:

2

Àrea motora:

3

Àrea cognitiva:

4

Àrea emocional i participativa:

Exercici 13

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Atenció centrada en la persona:

2

Atenció centrada en el servei:

3

BVD:

4

PIAI:

5

PAV:

6

Contracte de serveis:

Exercici 14

Relacioneu els següents protocols amb el seu objectiu:

NúmPreguntaResposta
1

Protocol d’acollida i adaptació:

2

Protocol d’atenció d’incontinències:

3

Protocol de caigudes:

4

Protocol de contencions:

5

Protocol de lesions per pressió:

6

Protocol d’higiene personal:

7

Protocol d’administració de la medicació:

Exercici 15

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El barem de valoració de la dependència (BVD) és l’instrument que fa servir el col·lectiu de professionals acreditats per determinar els diferents graus de dependència .

2

Aquest barem estableix els criteris de valoració del grau i de la seva capacitat per realitzar .

3

La valoració té en compte tant els informes relatius a la salut de la persona com l’entorn en què viu, i la puntuació del grau de dependència es basa en les tasques bàsiques de la vida diària .

Exercici 16

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Actualment s’intenta que la intervenció professional es basi en un model d’atenció , en contraposició amb el model anterior, que era un model .

2

Es busca derivar la intervenció cap a un procediment on la persona usuària és , no pas de les dificultats.

3

Els centres que treballen ja amb aquest model disposen també del .

Exercici 17

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

és un document comú a la majoria de centres residencials i a la majoria d’administracions.

2

Des del model d’atenció centrat en la persona també es fa servir ,un document on es planifica i es porta a terme l’atenció que cada persona rebrà al centre residencial.

3

El pla d’atenció i vida busca .

4

El pla d’atenció i vida és molt més que un pla d’atenció individual bàsic, perquè permet que , i es centra en la persona des de totes les perspectives vitals.

Exercici 18

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La llei estableix l’obligatorietat de signar en el moment de a la residència, sigui pública o privada.

2

Aquest document conté les i drets de cadascuna de les parts.

Exercici 19

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Una vegada elaborat el , cal passar a la seva mitjançant un seguit de .

2

Cadascuna d’aquestes actuacions protocol·litzades quedaran .

3

Per tant, totes aquelles actuacions que l’equip de professionals ha decidit aplicar a la persona usuària s’han de realitzar amb el seu corresponent.

Exercici 20

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Un és un recurs on l’usuari, per la seva problemàtica, ja sigui , rep totes les atencions necessàries que .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos