Activitats

Model centrat en el servei i model centrat en la persona

L’objectiu de l’activitat consisteix a comparar el model d’atenció centrat en el servei i el model d’atenció centrat en la persona.

A partir d’aquests dos casos, analitzeu el model que es dona en cada cas i justifiqueu la vostra resposta.

El cas del senyor Manel

Avui és el primer dia que el senyor Manel està a la residència per a gent gran Vallparadís. S’ha reunit amb el treballador social, que li ha explicat les activitats que farà diàriament. El senyor Manel li ha comentat que li agradaria poder passejar pels voltants de la residència, però el treballador social li ha respost que no esta permès que surtin perquè hi ha molt risc de caigudes.

El cas de la senyora Rosa

Avui és el primer dia que la senyora Rosa està a la residència per a gent gran Bonanova. S’ha reunit amb el treballador social, que li ha preguntat pels seus hàbits diaris, preferències, aficions, etc. Entre tots dos han fet un disseny de les activitats a les quals li agradaria participar. La senyora Rosa li ha comentat que li agradaria poder passejar pels voltants de la residència i el treballador social li ha respost que poden fer el que vulguin sempre que ho comuniquin, el més important és que se sentin com si estiguessin a casa seva.

El primer cas és un model més centrat en el servei i en el segon cas és un model més centrat en la persona.

Model centrat en el servei Model centrat en la persona
De subjecte que pot participar, però no decideix A subjecte que té drets, actiu i que decideix
Les decisions les pren el tècnic o professional A ser la persona usuària qui les pren
De professionals en els quals predomina el paternalisme, la tècnica i amb el focus en el problema de l’usuari A una orientació cap a la persona, predomini de l’ètica, i on el focus del problema es troba a l’entorn
De limitacions en funció de la disponibilitat dels serveis específics A tenir en compte les preferències personals i la disponibilitat dels recursos comunitaris
D’un model de referència psicopedagògic/rehabilitador A un model de qualitat de vida

Tipus d'intervencions

L’objectiu de l’activitat consisteix en treballar les definicions de cada una de les diferents intervencions: intervenció assistencial, intervenció sociosanitària i intervenció educativa.

Identifiqueu els diferents tipus d’intervencions segons l’objectiu que volen assolir i poseu un exemple.

Tipologia d’intervencions

Tipus Definició Exemple
Intervenció assistencial Oferir ajut a persones que tenen grans dificultats per a les activitats de la vida diària. Fer la higiene d’una persona enllitada.
Intervenció sociosanitària Tenir en compte els dos aspectes: social (família, entorn, comunitat, recursos, etc.) i sanitari (satisfer necessitats de salut). Aquesta intervenció pretén que la persona desenvolupi les seves capacitats preventives, rehabilitadores, etc. Informar les persones perquè es vacunin de la grip.
Intervenció educativa Ensenyar i motivar les persones perquè desenvolupin les seves capacitats, sempre promovent l’autodeterminació. Ensenyar a utilitzar un cobert adaptat.

Fases del procés d'intervenció

L’objectiu de la següent activitat consisteix a conèixer les tècniques utilitzades per un tècnic a cada fase del procés:

 1. Valoració i diagnòstic (anàlisi de les necessitats)
 2. Planificació
 3. Execució
 4. Avaluació

Identifiqueu les activitats que ha de fer el tècnic en cada una de les fases del procés i poseu un exemple de cada fase.

Fase del procés Exemple de tècniques emprades Exemples d’aplicació com a tècnic
Valoració i diagnòstic Observació, diari de camp, revisió documental, preguntes, escales de valoració Durant la realització de les tasques professionals, el tècnic parla amb els usuaris i observa la seva situació amb una actitud de respecte i empatia.
Planificació Reunions d’equip, cronogrames, planificació setmanal, diària… Elaboració d’un PAI El professional participa a les reunions d’equip i fa aportacions sobre aspectes que es recullen al PAI. També participa en el disseny de tasques i en la seva planificació setmanal, diària, etc.
Execució Aplicació dels protocols, ús dels registres, dinàmica de grups, activitats Els professionals executen els diferents protocols i registres. Si és el cas, també dinamitzen activitats o grups.
Avaluació Reunions de valoració, entrevistes, observació Per tal d’avaluar, participa a les diferents reunions i aporta la informació de la qual disposi sobre si s’han aconseguit els objectius, si hi ha hagut prou recursos, si el temps establert ha estat suficient, si les tasques realitzades han estat adients, etc.

El centre residencial

L’objectiu de l’activitat és conèixer què és un centre residencial i quins tipus de serveis residencial s’ofereixen segons la cartera de serveis socials.

Expliqueu què és un centre residencial i anomeneu els diferents tipus de serveis residencials que ofereix.

Un centre residencial és un recurs on l’usuari, per la seva diferent problemàtica, ja sigui sociofamiliar o per dependència, rep totes les atencions necessàries que no li poden ser proporcionades a casa seva.

Segons la cartera de serveis socials, l’àmbit residencial engloba diferents tipus de serveis:

 • Centres residencials per a persones grans
 • Serveis de llars residència per a persones grans de caràcter temporal o permanent
 • Serveis de residències assistides per a persones grans de caràcter temporal o permanent
 • Centres sociosanitaris de llarga estada
 • Centres residencials per a persones amb diversitat funcional
 • Serveis de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Perfils del tècnic en atenció a persones en situació de dependència

L’objectiu és aprofundir en la figura del tècnic en atenció a la dependència.

La titulació del tècnic de persones en situació de dependència capacita per al desenvolupament de diversos perfils professionals dins de l’àmbit residencial. Quins són aquests perfils?

 • Cuidador de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis
 • Cuidador en centres d’atenció psiquiàtrica
 • Gerocultor
 • Personal governant i sotsgovernant de persones en situació de dependència en institucions
 • Auxiliar responsable de planta de residències de gent gran i persones amb discapacitat

Parts del PIAI

L’objectiu és conèixer les diferents part del PIAI.

El PIAI o PAI és el pla que han de seguir tots els professionals que intervenen amb l’usuari. Descriu cada fase del procés. Respon a les següents preguntes.

 1. Quan ha d’estar elaborat com a molt tard el PIAI per a cada usuari?
 2. Quines són les fases més importants del procés? Descriu-les breument.

 1. El PIAI per a cada usuari ha d’estar elaborat aproximadament com a molt tard abans dels dos mesos des que es va fer l’ingrés.
 2. Les fases del procés són:

Anàlisi de les necessitats: valoració de l’àmbit familiar i social, estat de salut, valoració funcional del nivell d’autonomia de les activitats bàsiques de la vida diària i valoració de l’estat conductual, emocional i cognitiu de la persona usuària.

Disseny o planificació: fase d’elaboració dels objectius relacionats amb l’assoliment de la independència funcional i la màxima qualitat de vida de la persona. Els objectius s’han d’assolir mitjançant unes actuacions que es concretaran en una sèrie d’activitats o intervencions.

Execució: és la fase d’aplicació dels protocols, ús dels registres, dinàmiques de grups, activitats… Els professionals executen els diferents protocols i registres. Si és el cas, també dinamitzen activitats o grups en funció dels objectius plantejats.

Avaluació: de cada objectiu se’n valora el compliment i es replanteja, si és el cas, o es plantegen nous objectius. Les necessitats de les persones en situació de dependència són molt variables i, per tant, els objectius per actuar sobre les seves necessitats caldrà que estiguin subjectes a una avaluació permanent. Per tant, cal que aquesta avaluació sigui contínua i periòdica. També hi ha una avaluació final; el PIAI es programa normalment per a un any i, un cop passat aquest temps, es fa l’avaluació final per redefinir-lo, modificar-lo o substituir-lo per un de nou.

Professionals a les diferents àrees d'intervenció

L’objectiu de l’activitat és conèixer les diferents àrees a les residències en funció de la disciplina professional.

Anomeneu quins són els professionals encarregats de les diferents àrees que hi ha dins una residència i quines són les seves funcions.

 • Àrea funcional
 • Àrea sanitària
 • Àrea social
 • Àrea d’animació sociocultural
 • Àrea psicològica

Àrea funcional: els professionals són persones amb formacions específiques generalment al voltant de la teràpia ocupacional i la fisioteràpia, i que treballen amb els usuaris la realització d’activitats per recuperar la realització de les activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària, ja sigui amb l’ajuda de productes de suport o sense.

Àrea sanitària: personal sanitari, ja siguin metges, infermers, auxiliars d’infermeria, tècnics d’atenció a la dependència, etc. Dins d’aquesta àrea es desenvoluparan totes les actuacions referides a la cura de la salut física i psíquica dels usuaris.

Àrea social: treballadors socials que generalment s’ocupen de tota la part social de l’individu quant a les relacions al centre però també s’encarreguen de trametre ajudes, recursos i altres serveis a la persona.

Àrea d’animació sociocultural: educadors socials o animadors socioculturals, que s’encarreguen del disseny d’activitats d’oci i temps lliure i de l’adequació de les activitats a les necessitats dels diferents usuaris.

Àrea psicològica: s’ocupen de valorar els aspectes cognitius dels usuaris en relació amb els estats d’ànim dels usuaris, les pèrdues de caràcter cognitiu o similars que es puguin donar a l’entorn residencial. Els professionals que se n’encarreguen són els psicòlegs.

Mites de les residències de gent gran

L’objectiu de l’activitat és analitzar els mites sobre les residències a partir d’un article.

Segons l’article de Manel Aragonés hi ha mites falsos sobre les residències. Hi esteu d’acord? Argumenteu les vostres respostes.

Aquí teniu disponible l’article escrit per Manel Aragonès.

Resposta lliure que ha de ser argumentada des d’un punt de vista professional. Per exemple, un dels mites que sovint s’escolta és que a les residències tracten malament a la gent gran. Aquest mite està basat en el passat, quan per desconeixement sobre l’envelliment i els seus efectes no es coneixien les formes de tractar les demències i, per tant, en ocasions hi havia males praxis professionals. També és cert que en ocasions a la premsa o televisió es denuncien casos de residències on es produeixen maltractaments cap a la gent gran. Afortunadament hi ha un control per part de les administracions perquè aquests casos no es donin; per això, és molt important visitar diverses vegades la residència abans de l’ingrés, obtenir referències d’altres familiars, etc.

Parts d'un protocol i d'un registre

L’objectiu de l’activitat és conèixer els protocols i els registres i la seva elaboració.

Definiu què és un protocol i un registre i quines parts inclouen.

Un protocol és un document escrit i formal on es seqüencien els passos o procediments que el professional indicat ha de seguir per complir el procediment de forma òptima.

Per tal d’elaborar un protocol hem de tenir en compte els següents punts:

 • Títol del protocol
 • L’objectiu que volem assolir aplicant el protocol
 • Quina és la tipologia de l’usuari a qui se li aplicarà
 • Quins professionals hi intervindran
 • Fer una descripció de l’actuació d’aplicació del protocol i els professionals de cada pas
 • Especificar el registre corresponent per anotar les actuacions
 • Responsables de l’elaboració del protocol, quan s’ha elaborat i la data prevista de l’avaluació del seu funcionament
 • Detallar la data de la revisió i el nom dels professionals que l’han revisat

L’aplicació dels protocols ha de quedar degudament registrada. Per tant, el registre és el document en el qual s’anoten les actuacions i les incidències detectades durant l’execució d’un protocol, per tal de deixar-ne constància per escrit.

Anar a la pàgina anterior:
Intervenció en l'àmbit residencial
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació