Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Interpreta programes d’atenció a les persones en situació de dependència relacionant el model organitzatiu i de funcionament amb el marc legal vigent.

 • Compara les normatives en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local.
 • Descriu els diferents models i serveis d’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Identifica els requisits i les característiques organitzatives i funcionals que han de reunir els serveis d’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Descriu les estructures organitzatives i les relacions funcionals tipus dels equipaments residencials dirigits a persones en situació de dependència.
 • Descriu les funcions, nivells i procediments de coordinació dels equips interdisciplinaris dels serveis d’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Identifica els recursos humans necessaris per garantir l’atenció integral de les persones en situació de dependència.
 • Identifica les funcions dels tècnics en atenció a persones en situació de dependència, l’equip interdisciplinari de les diverses institucions i serveis per a l’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Argumenta la importància d’un equip interdisciplinari en l’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Desenvolupa actituds positives en les argumentacions i valoracions de la importància de les relacions interdisciplinàries i intradisciplinàries.
 • Valora la importància de la necessitat de la interpretació de la informació legal, normativa, organitzativa i funcional.
 • Coneix el fonament del moviment de cultura independent i les organitzacions des d’on s’estructura. (*)
 • Participa en la presa de decisions de l’equip de treball a través dels instruments i tècniques establertes per a fer-ho. (*)

(*) Aquests criteris d’avaluació no consten al currículum dels tècnics en atenció a persones en situació de dependència però es considera que també és important avaluar si l’alumne coneix aquest dos aspectes del material.

Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències