Referències

Bibliografia bàsica

Dolan, S., Martín, I. i Soto, E. (2000). Los 10 mandamientos para la dirección de personas. Barcelona: Editorial Gestión 2000.

En aquest llibre s’aborden les premisses del treball grupal diari en les organitzacions i com treballar de forma eficaç.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania (2010). Llei de dependència. Barcelona: Col·lecció Lectura fàcil número 4.

En aquest quadern hi trobareu tota la informació en referència a la llei de la dependència d’una forma fàcil i entenedora.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania (2010). Cartera de Serveis Socials. Barcelona: Col·lecció “Lectura Fàcil”, número 2.

En aquest quadern hi trobareu tota la informació en referència a la Cartera de Serveis Socials, tant referent a prestacions com a serveis que ofereix la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania (2010). Llei de serveis socials. Barcelona: Col·lecció “Lectura Fàcil”, número 1.

En aquest quadern hi trobareu tota la informació en referència a la Llei de serveis socials de manera fàcil i entenedora.

Guzmán Castillo, F. (2012). Evolución de la atención dirigida a las personas en situación de dependencia. Barcelona: Editorial UOC.

En aquest capítol hi trobareu informació sobre l’evolució de l’atenció a les persones en situació de dependència al llarg de la història dels segles XIX i XX.

Molero, M. L. (coord.) (2017). Sistemas europeos de protección social de la dependencia (long term care). Revista de Derecho Social y Empresa. Madrid: Editorial Dykinson, S. L.

En aquest article hi trobareu informació sobre els diferents sistemes europeus de protecció social de la dependència (long term care), amb l’objectiu de comparar com s’enfronten els diferents estats del benestar a la cura de llarga durada de les persones dependents.

Rodríguez, A. (1998). Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Editorial Pirámide.

Aquest llibre aborda el grup en l’organització, la comunicació i la seva importància en les organitzacions, el lideratge i els estils de direcció, l’estrès laboral, etc.

Zalakain, Joseba (2017). “Atención a la dependencia en la Unión Europea: Modelos, tendencias y retos”. Revista de Derecho Social y Empresa, núm. 8, pàg. 19-39.

En aquest article hi trobareu la descripció d’algunes de les característiques bàsiques dels models d’atenció a la dependència a Europa, a partir de l’anàlisi dels elements que articulen els models en els diversos països de la Unió Europea.

Bibliografia complementària

Aguado, A. i altres (2003). Calidad de vida y necesidades percibidas en el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad (elaborat a partir de Schalock i Verdugo, 2003). A: goo.gl/Zi8PN2.

Aquest llibre us ajudarà a entendre millor el concepte de discapacitat i d’envelliment. Es tracta d’una obra que analitza els tipus de necessitats percebudes en relació amb les activitats de la vida diària de la població envellida que presenta discapacitat.

Batalla Fonoll, M. D. (2014). El treball a torns i el treball nocturn. Barcelona: Departament d’Empresa i Ocupació.

Monogràfic que parla sobre les conseqüències del treball en torns i el treball nocturn.

Caballo, V. (2005). Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: Editorial Siglo XXI.

Aquest llibre tracta sobre les habilitats socials i els components verbals que la componen, i també sobre les tècniques d’habilitats socials i l’entrenament d’aquestes.

Jiménez Lara, A. (2005). “Demografía y dependencia”. A: sid.usal.es.

Aquesta pàgina us adreçarà al portal SID (Servei d’Informació sobre Discapacitat), i hi trobareu l’article proposat i d’altres que parlen sobre la discapacitat al nostre país. El text us proporcionarà informació sobre la definició i el tractament del concepte de dependència a partir del Consell d’Europa.

Shaw, M. (2013). Psicología de la conducta de los pequeños grupos. Barcelona: Editorial Herder.

En aquest llibre trobareu informació sobre lideratge, la conducta del petit grup i la interacció en els processos grupals.

Treserra Soler, M. A. (2010). El repte de l’autonomia. Programa de prevenció de la dependència. Barcelona: Obra Social Fundació “la Caixa”.

En aquest llibre trobareu informació sobre el concepte de dependència i la seva prevenció a escala estatal i autonòmica.

Vilà Mancebo, Antoni (2011). Serveis Socials. Aspectes històrics, institucionals i legislatius. Barcelona: Editorial UOC.

Aquesta obra facilita informació sobre l’àmbit social, el coneixement sobre els antecedents, l’evolució i la situació actual dels serveis socials a Espanya i especialment a Catalunya, i també l’adquisició de les competències bàsiques per al disseny i l’execució de les intervencions individuals i col·lectives i per al desenvolupament de les diferents tasques professionals.

Adreces d'interès

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

El sistema català de serveis socials constitueix el conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, objectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població. Està integrat pels serveis socials de titularitat pública i privada de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres administracions. Tots aquests serveis configuren la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

www.boe.es

Butlletí Oficial de l’Estat, on podreu trobar les següents lleis tractades al llarg de la UF1:

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. BOE núm. 299, 15 de desembre de 2006.

Reial decret 504/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. BOE núm. 42, 18 de febrer de 2011.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 3148, de 26 de maig de 2000.

www.forovidaindependiente.org

Web de reflexió filosòfica i de lluita pels drets de les persones amb diversitat funcional.

ovibcn.org/ca/moviment-de-vida-independent

Web del Moviment de Vida Independent de Barcelona, dirigit i gestionat per persones amb diversitat funcional i necessitat d’assistència personal.

sid.usal.es

Xarxa pública posada en funcionament de forma conjunta pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i la Universitat de Salamanca per a l’establiment i el desenvolupament d’un sistema d’informació de caràcter estatal sobre discapacitat.

www.imserso.es

Pàgina oficial de l’Imserso on trobareu multitud d’informació en relació amb els conceptes d’autonomia personal i social.

www.dependencia.imerso.es

Portal de la dependència, on trobareu molta informació en relació amb el SAAD, ajuts tècnics, documentació i diversitat d’articles.

http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/guia-recursos/introduccio

Guia amb informació sobre la majoria de recursos, ajuts i beneficis per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

https://www.ecom.cat/ Portal de la federació Ecom amb informació sobre els serveis i recursos que ofereix a les persones amb diversitat funcional.

Referències bibliogràfiques

Diversos autors (2001). Classificació internacional del funcionament, de la discapacitat i de la salut. Organització Mundial de la Salut (OMS); Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Secretaria d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat.

González, D. (2008). Història d’una bogeria. Barcelona: La Magrana.

Aquest llibre parla sobre la cooperativa La Fageda i com aquesta va esdevenir un projecte empresarial que va donar feina a un grup de disminuïts psíquics.

Sbandi, P. (1980). Psicología de grupos. Barcelona: Editorial Herder.