Introducció

Al llarg de la història, l’atenció a les persones en situació de dependència ha sofert diferents evolucions, passant de models més assistencials a models més educatius o models d’atenció més centrats en les persones.

L’evolució no ha estat només històrica sinó que també hi hagut un desplegament diferent en funció de la zona geogràfica, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, quan van aparèixer els diferents models d’estat del benestar. En ple segle XXI, els canvis demogràfics i socials que s’estan produint no tan sols al nostre país, sinó també dins de la Unió Europea, estan provocant un augment progressiu de la població en situació de dependència. Les estadístiques ens informen d’un important creixement de la població de més de seixanta-cinc anys, que en aquests últims anys s’ha duplicat enormement, així com d’un augment considerable de les persones amb dependència derivades de malalties o discapacitats.

El nostre país, en aquests últims anys, ha patit crisis importants, no tan sols econòmiques, sinó també demogràfiques, la qual cosa ha provocat que no es poguessin cobrir totes les necessitats destinades a les persones en situació de dependència.

Aquesta situació ha fet que la intervenció de l’Estat per pal·liar aquesta greu situació desencadenés en la creació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

En el primer apartat d’aquesta unitat, “Programes, serveis i recursos d’atenció a persones en situació de dependència”, estudiareu l’evolució del concepte de dependència, en l’àmbit històric i normatiu, tant a escala europea, com estatal i/o autonòmica. També analitzareu la posada en marxa de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, pel que fa a la valoració d’una persona dependent, el reconeixement del seu grau de dependència i els recursos o serveis a què pot optar. Finalment, estudiareu el moviment de la cultura de la vida independent.

En el segon apartat, “Els professionals dels serveis d’atenció a persones en situació de dependència”, estudiareu el perfil professional dels tècnics en atenció a persones en situació de dependència, les seves funcions i tasques, competències i capacitats. També analitzareu què és un equip de treball, com s’organitza, quines tècniques de treball s’utilitzen i altres aspectes com els riscos ergonòmics i psicosocials o el codi deontològic de la professió.

Anar a la pàgina següent:
Resum