Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La tasca professional del tècnic en atenció a persones en situació de dependència es pot dur a terme en diversos àmbits.

2

Un dels requisits del treball en equip és reconèixer les habilitats, les competències i els papers dels altres professionals.

3

La teoria de Maslow parteix de la teoria que l’esser humà no és un esser biopsicosicial.

4

Una de les afectacions del treball per torns són problemes cardiovasculars

5

Podem definir una reunió com el conjunt de persones que es troben informalment per tractar un tema

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La tècnica en la qual s’estableix un diàleg entre els membres de l’equip, aprofitant l’intercanvi de preguntes i respostes que es formulen per part del coordinador dins d’una sessió de treball és l’estudi de casos.

2

La comunicació que s’estableix dins de la jerarquia dels membres de l’entitat s’anomena comunicació vertical.

3

Tenint en compte la piràmide de Maslow, les necessitats que estan relacionades amb les funcions de relació i d’acceptació social, les trobem en el tercer nivell.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Està format per professionals que procedeixen de diferents disciplines, però que estan orientats a un mateix objectiu: l’atenció integral. La presa de decisions es pren de forma consensuada, ja que la informació s’analitza de forma conjunta:

2

Aquests equips estan formats per professionals que procedeixen de la mateixa disciplina (no són efectius en el treball amb persones):

3

El seu objectiu és atendre la persona de forma integral. La presa de decisions en aquest es pren de forma individual i no conjunta. És a dir, cada professional pren la decisió que considera més adient per a la persona usuària segons la seva parcel·la de coneixement:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La intervenció podem dir que serà quan la seva finalitat sigui ajudar la persona usuària a fer les activitats que no pot executar per si mateixa i que són bàsiques per a la seva vida com són: alimentació, mobilització, higiene, etc.

2

La és la branca de l’ètica que tracta dels deures que regeixen activitats professionals, així com el conjunt de deures relacionats amb l’exercici d’una professió.

3

Els són tota forma d’organització del treball en equip segons la qual les persones treballadores ocupen successivament els mateixos llocs de treball, seguint un ritme determinat.

4

L’ és la representació gràfica de l’estructura organitzativa d’una institució. Generalment la majoria de centres i serveis compten amb una direcció, comandament intermedis o tècnics, supervisors, auxiliars, etc.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En el primer nivell de la piràmide de Maslow trobem les necessitats físiques i de salut.

2

Una bona atenció integral de la persona usuària necessita un bon treball en equip.

3

La tasca professional del tècnic en atenció a persones en situació de dependència es pot dur a terme únicament en l’entorn residencial.

4

Les escales són l’únic instrument que es pot trobar per avaluar les diferents dimensions que componen la persona.

5

Podem dir que la sinergia és la clau del treball en equip.

Exercici 6

Relacioneu els conceptes següents amb el nivell corresponent de la piràmide de Maslow:

NúmPreguntaResposta
1

Respirar, beure aigua, i alimentar-se:

2

Tenir relacions sexuals:

3

Físiques i de salut:

4

Acceptació:

5

Estima i reconeixement:

6

Evitar el dolor:

7

Pertinença o afiliació a un cert grup social:

8

Ajuda desinteressada cap als altres:

Exercici 7

Relacioneu l’escala de valoració amb els conceptes que avalua:

NúmPreguntaResposta
1

Escala de Barthel:

2

Escala Lawton i Brody:

3

Escala de Katz:

4

Escala d’incapacitat de la Creu Roja:

5

Escala de Tinetti:

6

Escala de depressió de Yesavage:

7

Miniexamen cognoscitiu de Lobo:

8

Escala de Kenny:

Exercici 8

De les següents característiques, assenyaleu les que pertanyen a un equip de treball:

NúmPregunta
1

La distribució del treball es basa en les habilitats o capacitats personals.

2

Les conclusions són personals.

3

Les conclusions són col·lectives.

4

Hi pot haver un responsable o no.

5

L’equip només té un interès comú.

6

L’equip té un objectiu definit.

Exercici 9

Relacioneu cada frase amb la fase en què es troba el grup:

NúmPreguntaResposta
1

S’estableixen les regles i normes a seguir:

2

Augmenta la confiança i apareix el sentiment de pertinença:

3

Existeix una gran col·laboració i cohesió:

4

Comencen a sorgir desacords i individualitats:

Exercici 10

Relacioneu segons el tipus d’equip de treball:

NúmPreguntaResposta
1

Funcionen de manera indefinida:

2

Tots els integrants estan al mateix nivell:

3

Es creen amb un objectiu preestablert:

4

Els membres estan a diferents posicions i nivells jeràrquics:

Exercici 11

Segons el model de les cinc ces, relaciona cada concepte amb la seva definició:

NúmPreguntaResposta
1

Forma organitzada de realitzar la feina:

2

Traspàs de forma fluïda i constant entre les persones que integren l’equip:

3

Aportació del millor de cadascú per tirar el treball endavant:

4

Aportació de l’especialitat que domina cadascú:

5

Bon treball per part de l’equip per abastar l’objectiu entre tots:

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La és el procés mitjançant el qual s’organitzen els recursos materials i humans dels quals disposem per dur a terme una acció de gestió ordenada.

2

Els tenen a veure amb les relacions interpersonals, en l’àrea afectiva, que poden considerar-se rols més socials. Per exemple, harmonitzar el grup, reduir tensions, etc.

3

La és un procés sistemàtic de control, seguiment, avaluació, assessorament i formació, de caràcter administratiu però també educatiu.

4

En la comunicació flueix entre tots els membres del grup per igual. És l’estructura més descentralitzada.

5

Les busquen prendre la decisió més adequada per assolir un objectiu o per solucionar un problema.

Exercici 13

Relacioneu segons la tècnica de treball en equip que treballa de les maneres següents:

NúmPreguntaResposta
1

Proporciona als membres de l’equip l’oportunitat d’expressar les seves idees i opinions:

2

Propicia una relació conductor-equip més estreta:

3

Dona oportunitats iguals perquè els membres suggereixin solucions:

4

Permet el conductor conèixer més el seu equip:

Exercici 14

Relacioneu la tasca amb el professional que la desenvolupa:

NúmPreguntaResposta
1

Dirigeix espais d’atenció i assistència en el marc d’una institució d’acollida parcial o total:

2

Entrevista el nou resident i la família amb la finalitat de preparar l’ingrés en la residència i realitzar la valoració inicial a l’ingrés:

3

Elabora i controla els registres de treball (medicació, protocols, etc.):

4

Realitza intervencions, tractaments i prevencions en les àrees emocionals i relacionals tant individualment com grupalment:

5

Reforça el desenvolupament i prevenció de la malaltia de les persones usuàries fent un ús terapèutic de les activitats de cures personals i ocupacionals:

Exercici 15

Relacioneu la tasca amb l’àmbit d’intervenció del tècnic en atenció a la dependència:

NúmPreguntaResposta
1

Organitzar la intervenció relativa a l’alimentació supervisant els menús, preparant els aliments i administrant-los quan sigui necessari:

2

Vetllar per l’adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l’escola:

3

Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili garantint les condicions d’habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient i, si escau, tramitant la documentació pertinent:

4

Realitzar les tasques d’higiene personal i vestit de les persones en situació de dependència, aportant l’ajuda precisa, afavorint al màxim la seva autonomia en les activitats de la vida diària dins d’un entorn residencial:

5

Donar suport en els desplaçaments a l’exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general…):

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos