Activitats

Importància del treball en equip

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la importància del treball en equip.

Feu un escrit on s’argumenti la importància del treball en equip en un equip interdisciplinari en l’atenció a persones en situació de dependència, quins són els trets o qualitats que podeu aportar en aquest equip de treball i quins heu de millorar.

Resposta oberta.

Treballar en equip ofereix un seguit d’avantatges com: diversitat de visions davant una mateixa situació, comunicació i suport entre diferents figures professionals, més eficiència, oportunitat d’adquirir i compartir coneixements i habilitats, etc.

Tothom pot aportar aspectes a l’equip de treball. Cal conèixer quins són els trets o qualitats més necessaris, reconèixer aquests trets en un mateix i analitzar quins es poden aportar i són beneficiosos en un grup i quins s’han de millorar per al treball en equip.

Per exemple, si un tècnic en atenció a la dependència té bones habilitats comunicatives fàcilment podrà ser tingut en compte pel seu equip de treball, ja que sabrà expressar correctament la informació que ha d’oferir a la resta de professionals. En cas que no disposi d’aquesta habilitat, tindrà l’oportunitat de desenvolupar-la treballant en equip perquè el treball grupal pot aportar coneixements i aprenentatges nous per als membres que composen un grup.

Anàlisi d'un organigrama

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar un organigrama.

Identifiqueu els diferents professionals que treballen i les tasques que duen a terme.

A partir d’aquest organigrama, assenyaleu els equips de treball i els professionals que hi apareixen i quines tasques realitzen.

Figura

S’observa que hi ha els equips de treball del centre especial de treball, que són els de manipulats, jardineria, envasats, rentatge de vehicles, impressió digital, etc., i també els equips de treball dels serveis assistencials.

Els professionals que hi apareixen són: director, psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i professionals d’atenció directa.

El director té com a tasca dirigir la institució i per tant estableix unes directrius per planificar i organitzar els serveis i les activitats que es duen a terme.

Els psicòlegs i pedagogs s’encarregaran de definir les necessitats dels usuaris i analitzar el seu perfil per establir uns objectius a treballar. Si és necessari faran l’atenció psicològica que correspongui.

Els treballadors socials participen en el procés d’atenció dels usuaris, dissenyant els projectes d’intervenció, determinant els ajuts o suports que necessiten i atenent els familiars si escau.

Els professionals d’atenció directa fan tasques de suport a la persona i al seu voltant, segons les directrius marcades per altres professionals.

Torn nocturn

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar i conèixer els diferents torns de treball i quines repercussions tenen a la vida dels professionals.

Heu acabat el cicle formatiu i us truquen d’una residència per treballar. Quan feu l’entrevista observeu que us ofereixen el torn de nit de dilluns a divendres.

Abans de donar cap resposta aneu a casa i feu una llista de possibles problemes que tindríeu amb aquest torn en la vostra vida personal i social.

Un dels possibles problemes serà que al treballar en un horari nocturn durant la setmana, el cap de setmana haureu de readaptar-vos a l’horari diürn. Això pot ocasionar alguns problemes en els estats de son i vigília i pot provocar trastorns i alteracions del son que amb el temps poden ocasionar trastorns fisiològics diversos, especialment digestius i cardíacs. En el desenvolupament de la feina podeu trobar-vos amb dificultats de memòria, concentració i menys rendiment. També s’ha de valorar el risc de patir accidents en el lloc de feina.

Respecte a la vostra vida personal pot repercutir en una difícil conciliació de la vida familiar i en l’àmbit social hi poden haver dificultats per relacionar-se amb la resta de persones que fan altres horaris diferents dels vostres.

Torn rotatiu

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar i conèixer els diferents torns de treball i quines repercussions té a la vida dels professionals.

Al cap d’uns dies rebeu una altra oferta de feina on us ofereixen un horari de torns rotatius. Feu el mateix que en l’exercici anterior i argumenteu amb quina feina us quedaríeu, si amb la dels horaris rotatius o nocturns.

L’horari per torns suposa inconvenients similars als de l’horari nocturn, però amb alguns efectes afegits, ja que provoca més adaptacions als canvis del ritme del son constants. Depenent de la persona pot produir inadaptació als canvis de torn: cansament crònic, trastorns del son, molèsties digestives, alteració emocional, etc.

També pot repercutir en problemes de conciliació familiar i de desenvolupament personal o professional, pel que fa a seguir estudis o activitats d’oci de forma regular.

L’elecció entre els horaris rotatius o nocturns dependrà del tipus de persona i de les seves preferències. El que pot ser correcte des del punt de vista fisiològic pot estar en contradicció amb les necessitats socials dels treballadors (un ritme de rotació molt canviant dificulta les relacions socials i familiars, però facilita la recuperació).

Tasques del tècnic en atenció a la dependència en un centre ocupacional

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar i conèixer les diferents tasques dels tècnics.

Cas

La Jana és una noia que assisteix a un taller ocupacional juntament amb quatre companys més que tenen diversitat funcional. La Jana pateix una paràlisi cerebral, mostra dificultats de mobilitat i de parla i deglució. Durant el dia fa diferents tasques en aquest espai, ja siguin de caire personal i professional.

Quina seria la vostra feina dins l’equip de treball si treballéssiu en aquest centre?

Les tasques podrien ser:

  1. Donar suport a la monitora del taller, per tal que la Jana i la resta de companys puguin realitzar les diferents activitats.
  2. Acompanyar els usuaris que presentin més dificultats per a la mobilitat, incontinència, menjar, etc.
  3. Aportar els productes de suport necessaris per a la realització de la seva feina.
  4. Promoure la seva participació i motivació en el taller ocupacional.

Equip professional

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar i conèixer els professionals implicats en el treball amb una usuària concreta.

Tenint en compte el cas anterior, amb quins professionals us haureu de coordinar i com per realitzar correctament la vostra activitat professional?

Els tècnics en atenció a la dependència tindran com a companys d’equip diferents professionals com: monitors del taller (un integrador, educador, psicòleg, etc.), psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes. Cada un d’aquests professionals tindrà diferents tasques segons la seva disciplina pel benestar de la Jana. La coordinació amb els diferents professionals es realitzarà a través de les reunions de seguiment, estudis de casos, elaboració del pla individualitzat de cada usuari, etc.

Situació del tècnic i tasques

L’objectiu d’aquesta activitat és veure quina és la situació dels tècnics dins d’un organigrama d’una entitat, com en aquest cas la Fundació Fupar.

Assenyaleu on està ubicat el tècnic i quines tasques faria en aquest recurs.

Figura

En aquest organigrama, que és de la fundació FUPAR de Terrassa:Fundació Fupar La figura dels tècnics en l’entitat forma part del servei assistencial d’atenció a les persones i treballa dins de l’equip d’atenció directa. S’haurà de coordinar amb els diferents equips, com són: equip de psicòlegs, pedagogs, treballadors social, etc. I les tasques que faria estarien englobades dins del centre ocupacional o, si formés part de l’equip de suport a la llar, hauria de realitzar les tasques pròpies bàsiques de suport a la unitat de convivència (tasques de suport domiciliari, tasques en la gestió de la unitat (compres, alimentació, etc.), tasques de suport personal, etc.).

Sinergia

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en el concepte de sinergia.

Feu un escrit on es vegi reflectit el concepte de sinergia i el seu significat a partir d’un exemple que us pugueu trobar com a professionals.

Resposta oberta. Tot i així, l’escrit hauria de contemplar la importància del concepte de sinergia, que destaca que la unió de les aportacions dels membres de l’equip és més forta que les aportacions individuals i tot el que això genera per a un equip.

Un exemple podria ser l’atenció a un usuari amb Alzheimer. Cada professional aporta el seu treball a partir de la seva disciplina (el psicòleg, atenció psicològica; el logopeda, atenció als trastorns del llenguatge o la parla; el tècnic en atenció a dependència, atenció sociosanitària, etc.), però cap treball individual per si sol aconseguirà tots els objectius plantejats amb l’usuari. Només la suma dels diferents treballs pot fer que s’aconsegueixin tots els objectius proposats.

Codi deontològic

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el codi ètic d’una entitat i concretar quins són els punts que hi destaquen.

Comenteu el següent arxiu, que fa referència al codi ètic del Dincat, que trobem a l’entitat Atendis. Després de fer un comentari general destaqueu algun aspecte que us hagi cridat l’atenció:

Codi ètic (Atendis)

El document recull un conjunt de principis, drets i deures que s’han de respectar i que han d’orientar les accions i relacions de suport a les persones. El document recull set valors, que són: la igualtat, la llibertat, la intimitat, l’ajuda, la justícia i la cura, la qualitat i la participació, la transparència i la responsabilitat social. L’Ètica d’Atendis-Dincat pretén ser una eina útil i de referència per al dia a dia amb l’objectiu d’ajudar a adaptar els valors a situacions determinades. Un aspecte que pot cridar l’atenció és com s’aborden les conductes problemàtiques tenint en compte l’ètica professional.