Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Podem definir la com l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, d’una malaltia o d’una discapacitat, i lligades a la falta o pèrdua d’ física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l’atenció d’una altra persona i/o d’ajudes importants per a la realització de les o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a la seva autonomia personal.

2

Diem que l’ fa referència al conjunt d’intervencions desenvolupades pels poders públics per garantir uns serveis mínims a la ciutadania i protecció davant de situacions de risc.

3

Els de l’estat de benestar són: sistema de pensions; sanitari; educatiu; d’autonomia i atenció a la dependència.

Exercici 2

Relacioneu les idees o situacions següents amb el seu període:

NúmPreguntaResposta
1

L’Església es converteix en la institució referent en l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat:

2

El liberalisme com a propaganda ideològica és difícilment creïble per a la població obrera:

3

Es configura el que es coneix com a pacte social, en el qual l’Estat es responsabilitza d’atendre certes necessitats fruit de la desigualtat de la societat:

4

S’exigeix a l’Estat que intervingui en matèria econòmica per acabar amb la recessió i l’atur, així com per regular les condicions laborals:

5

La pobresa, la desocupació, les malalties mentals o la mendicitat són considerades com a perilloses i catalitzadores de desordres socials:

6

Les persones pobres necessiten la caritat de la gent rica i benestant:

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents amb el seu període:

NúmPreguntaResposta
1

Llei de bases de la Seguretat Social:

2

Creació de les diferents autonomies:

3

Pacte de la Moncloa:

4

Constitució espanyola:

5

Primeres tendències a la privatització:

6

Llei general de sanitat:

7

Elevada desocupació i augment de pensions no contributives:

8

Creixement econòmic i consolidació del sector privat:

9

Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència:

10

Política d’austeritat i retallades dels serveis públics:

11

Crisi de l’estat del benestar:

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Una de les principals aportacions que fa l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és consensuar la classificació de les diferents malalties o afectacions de la gent amb situació de dependència.

2

L’atenció a les persones amb dependència ha estat realitzada per les famílies, i en especial les dones, de manera que han constituït el denominat suport formal.

3

L’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) és una de les entitats gestores de la Seguretat Social d’Espanya responsables de la gestió dels serveis socials.

4

El Sistema d’Informació del Sistema d’Atenció a la Dependència (SISAAD) és un programa d’atenció a domicili.

Exercici 5

Relacioneu els conceptes següents amb el seu organisme:

NúmPreguntaResposta
1

Òrgan executiu, políticament independent, de la UE. És l’única instància responsable d’elaborar propostes de nova legislació europea i d’aplicar les decisions del Parlament Europeu i el Consell de la UE:

2

Òrgan de la UE triat per sufragi directe, amb responsabilitats legislatives, de supervisió i pressupostària:

3

Òrgan que té la funció de representar els governs dels estats membres, adoptar la legislació europea i coordinar les polítiques de la UE:

4

Òrgan que defineix l’orientació i les prioritats polítiques generals de la Unió Europea:

5

Òrgan que dirigeix el comitè de política d’assessorament de la UE per als ministres d’ocupació i assumptes socials del Consell d’Ocupació i Assumptes Socials (EPSCO):

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La Llei de la dependència és una llei autonòmica

2

La Llei de serveis socials és una llei estatal

3

La Cartera de Serveis Socials és una llei a autonòmica/local

4

La Seguretat Social esdevé el conjunt de mesures amb la finalitat de desequilibrar els recursos econòmics i socials

5

Els serveis socials bàsics s’ofereixen des de les àrees bàsiques de serveis socials

6

Els serveis socials especialitzats donen resposta a situacions i necessitats que requereixen tecnologies o recursos molt bàsics

Exercici 7

En relació amb la dependència, assenyaleu les afirmacions que són incorrectes:

NúmPregunta
1

La persona dependent és incapaç de dur a terme per ella mateixa i sense ajuda les activitats per al seu funcionament quotidià. Per això necessita ajudes personals i, moltes vegades, també materials i productes de suport.

2

La dependència es deu a raons derivades de l’edat, la discapacitat, la malaltia o bé la malaltia mental.

3

Segons la funció afectada, la dependència pot ser física, social, intel·lectual o mental. De vegades també pot ser econòmica. En tot cas, les limitacions fan minvar algunes capacitats de la persona.

4

La dependència és de caràcter temporal perquè sovint està associada a la pèrdua de l’autonomia a causa d’una malaltia.

5

La dependència està relacionada amb la dificultat per dur a terme les AVDA.

6

La Llei d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, de 2006, classifica la dependència en tres graus: moderada, severa i de gran dependència.

Exercici 8

En relació amb la vida quotidiana, marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La Llei de la dependència i la seva execució a Catalunya es va abordar a partir de la creació del SAD.

2

L’organisme que s’encarrega de coordinar i regular tots els serveis d’atenció, amb la col·laboració de les administració públiques, és el SAD.

3

El 2006 es va crear a Catalunya l’SCAAD.

4

L’SCAAD és un sistema caracteritzat per un catàleg de serveis i prestacions destinades a tots aquells col·lectius vulnerables i que es trobin en situació de dependència.

5

L’objectiu del SAAD i de l’SCAAD és la prevenció de discapacitats i situacions de dependència.

6

Tant el SAAD com l’SCAAD s’encarreguen d’aplicar accions de caràcter social i sanitari.

Exercici 9

Els serveis d’atenció domiciliària són:

NúmPregunta
1

Un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Hi ha obligatorietat d’hores de servei d’atenció personal. El copagament depèn de l’ordenança fiscal de l’ens local.

2

És un servei d’atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dona tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

3

Ofereix una atenció integral a les persones en situació de dependència durant el període diürn.

4

Atenció integral i individualitzada a persones grans, sovint amb algun grau de dependència, ja sigui de tipus físic o psicosocial.

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Quan necessita ajuda per fer diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal (de vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD):

2

Quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora o té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal (de cinquanta a setanta-quatre punts al BVD):

3

Quan necessita ajuda per fer diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal (Setanta-cinc punts o més al BVD):

Exercici 11

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les prestacions garantides són aquelles exigibles com a dret subjectiu.

2

Les prestacions no garantides es donen d’acord amb els crèdits pressupostaris disponibles a l’Administració.

3

Les prestacions de copagament són aquelles en què una part del pagament la fa l’ens públic i l’altra la persona usuària.

4

Els centres o les unitats psicogeriàtriques són recursos assistencials, d’atenció integral, on es treballa amb persones que pels seus trastorns mentals no poden ser ateses en el seu entorn habitual.

5

Tenen diversitat funcional les persones que presenten una capacitat físic, sensorial, intel·lectual o mental diferent de la resta de la població.

Exercici 12

El centre ocupacional és un:

NúmPregunta
1

Equipament d’acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb diversitat funcional intel·lectual en edat laboral. L’objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l’ocupació activa.

2

Servei social especialitzat, adreçat a persones amb problemes de salut mental que té per finalitat, dins d’un marc de relacions socials, augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat. Entre les activitats que es fan destaquen: salut i esport, expressives i artístiques, culturals, medi ambient i natura, de difusió, voluntariat o viatges i vacances.

3

Conjunt d’habitatges amb estances d’ús comú i sense barreres arquitectòniques.

4

Model integral d’atenció interdisciplinària, amb equips formats per professionals de la psiquiatria, la psicologia, el treball social i la infermeria, entre d’altres.

Exercici 13

Relacioneu aquestes definicions amb el concepte al qual pertanyen:

NúmPreguntaResposta
1

Sistema tecnològic dissenyat per mantenir les persones de la tercera edat i/o les persones amb alguna discapacitat dins del seu entorn habitual.

2

Servei d’acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb diversitat funcional intel·lectual en edat laboral.

3

Programa de suport adreçat a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones més grans de seixanta-cinc anys amb un determinat grau de dependència.

4

Servei d’acolliment residencial que s’adreça a persones de seixanta-cinc anys i més en situació de dependència.

Exercici 14

Els centres de dia per a persones de més de seixanta-cinc anys són:

NúmPregunta
1

Centres que ofereixen, durant el dia, atenció integral i individualitzada a persones grans, sovint amb algun grau de dependència, ja sigui de tipus físic o psicosocial.

2

Persones autònomes per a les activitats de la vida diària, sense recursos econòmics suficients i persones amb problemàtica social derivada moltes vegades per malaltia mental.

3

Serveis d’acolliment diürn per a persones que, a causa del seu grau de diversitat funcional, tenen una manca total d’independència personal i necessiten controls mèdics i periòdics i una atenció assistencial permanent.

4

Centres residencials que ofereixen, durant el dia, atenció integral i individualitzada a persones grans, sovint amb algun grau de dependència, ja sigui de tipus físic o psicosocial.

Exercici 15

Completeu les definicions següents:

NúmPregunta
1

El és l’instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats assistencials més adequades a les necessitats de les persones d’entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.

2

El és el document que regula la intervenció en els entorns residencials.

3

El és l’instrument mitjançant el qual les persones en situació de dependència identifiquen quines són les seves mancances per dur a terme el seu projecte de vida de forma independent.

Exercici 16

De les següents activitats de la vida diària, assenyaleu les que són de caràcter instrumental:

NúmPregunta
1

Llegir i escriure.

2

Vestir-se i tenir cura de la higiene personal.

3

Utilitzar el transport públic.

4

Viatjar i practicar aficions.

5

Menjar sol.

6

Prendre’s la medicació.

Exercici 17

En relació amb les activitats de la vida diària, marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Rentar-se, vestir-se o desplaçar-se de la llar són activitats instrumentals de la vida diària.

2

Perdre certa autonomia a l’hora de fer les ABVD pot afectar l’estat de benestar integral dels usuaris.

3

Les ABVD són totes aquelles tasques que fem de manera rutinària.

4

Les tasques que ens ajuden a desenvolupar-nos amb un mínim d’autonomia i independència es troben englobades en les AIVD.

5

Les activitats que necessitem per viure d’una manera més autònoma dins del nostre context fan referència a les AAVD.

6

Parlar per telèfon i pujar escales fa referència a les AIVD.

7

Les AAVD són aquelles que requereixen la participació social de l’usuari.

Exercici 18

Per a cada definició, cerqueu el concepte definit:

NúmPreguntaResposta
1

L’usuari només necessita que una tercera persona li prepari els elements necessaris per dur a terme la tasca, li faciliti indicacions o li proporcionin estímuls, sense cap mena de contacte físic.

2

L’usuari presenta trastorns de comportament i/o problemes perceptivocognitius que dificulten la prestació del suport d’una tercera persona en la realització de la tasca.

3

L’usuari necessita que una tercera persona l’ajudi físicament en la realització de la tasca.

4

L’usuari necessita que una tercera persona el substitueixi en la realització de la tasca.

Exercici 19

De la següent llista, seleccioneu les afirmacions correctes en relació amb la filosofia de la vida independent:

NúmPregunta
1

Dependència.

2

Autodeterminació.

3

Incapacitat.

4

Ajut i suport mutu.

5

Emancipació.

6

Integració en la comunitat.

7

Discapacitat.

Exercici 20

Completeu aquestes definicions amb la paraula més adient:

NúmPregunta
1

El és una comunitat virtual, un lloc de reflexió, intercanvi de coneixement i debat on tenen cabuda totes les persones amb diversitat funcional sense distinció.

2

Les són xarxes socials de suport entre iguals que permeten a les persones amb diversitat funcional compartir experiències, coneixements i suports per a la vida independent.

3

La és una xarxa d’àmbit europeu de persones, grups i organitzacions de vida independent creada amb la finalitat de representar el Moviment de Vida Independent en la seva lluita pels drets humans, la inclusió social basada en la solidaritat, el suport entre iguals, la desinstitucionalització, la democràcia, l’autorepresentació, la discapacitat i l’autodeterminació.

4

La és una xarxa federal d’organitzacions dedicades a la vida independent nascuda amb l’objectiu de promoure polítiques i recursos perquè qualsevol persona amb diversitat funcional pugui accedir a una vida independent.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos