Objectius

En finalitzar aquest crèdit l’alumne/a:

 1. Identifica les funcions, les prestacions, les característiques i les condicions d’ús i de manteniment dels equips radiogràfics bucodentals a partir de manuals tècnics.
 2. Selecciona el tipus de pel·lícula i els elements de suport i posicionament en funció del registre radiogràfic que cal realitzar, el tipus de projecció i la zona anatòmica que s’ha d’explorar.
 3. Relaciona els efectes de les radiacions ionitzants sobre l’organisme amb les mesures de radioprotecció que cal emprar.
 4. Selecciona i col·loca els elements de radioprotecció personals i del pacient/client en funció de la tècnica radiogràfica, les característiques del pacient/client i els protocols establerts.
 5. Prepara el pacient/client per a l’obtenció de radiografies dentals segons les seves característiques i la projecció radiogràfica que cal realitzar.
 6. Revela, fixa i asseca pel·lícules radiogràfiques bucodentals amb la qualitat requerida, amb ordre, pulcritud i segons els protocols establerts.
 7. Identifica, classifica i arxiva registres radiogràfics segons criteris establerts i els requeriments de conservació.
 8. Prepara materials d’impressió i d’obturació de forma manual o automatitzada, segons la quantitat, la dosi dels components i les condicions de textura i fluïdesa preestablertes.
 9. Relaciona la funció, la utilitat, els procediments de preparació i els requeriments de conservació dels materials dentals amb la seva composició i característiques fisicoquímiques.
 10. Identifica les funcions, les prestacions, les característiques i les condicions d’ús i de manteniment de l’equip dental i instrumental rotatori a partir de manuals tècnics.
 11. Manté en estat operatori i en condicions higienicosanitàries els equips, l’instrumental i el material bucodental a partir de protocols d’utilització i manteniment.
 12. Determina el tipus i les característiques del material i l’instrumental odontològic en funció del tipus i la quantitat d’intervencions programades.
 13. Selecciona les tècniques de neteja, desinfecció o esterilització de les instal·lacions, els equips, l’instrumental i el material d’una consulta odontològica en funció de les seves característiques i condicions d’ús.
 14. Identifica la funcionalitat i la utilitat de l’instrumental de mà i rotatori a partir de les seves característiques i el seu disseny o complements.
 15. Adapta els elements de l’equip dental a les característiques del pacient/client i a les necessitats del facultatiu, en funció del tipus i els requeriments de la tècnica operatòria bucodental.
 16. Dóna al facultatiu i altres membres de l’equip, si cal, l’instrumental de mà, en les condicions asèptiques requerides, amb precisió, destresa i antelació suficient, en funció de la tècnica operatòria que es realitza i el tipus de suport assistencial que es presta.
 17. Prepara de forma eficaç el camp operatori amb els materials indicats, en funció de la tècnica que cal realitzar.
 18. Manté el camp operatori en les condicions d’il·luminació i operativitat necessàries per a la intervenció que es realitza.
 19. Identifica la composició, la dosificació, les indicacions i les contraindicacions de productes farmacològics d’ús habitual en la clínica odontològica a partir de documentació tecnicocomercial.
 20. Reconeix les estructures anatòmiques del cap i el coll, les relacions entre si i la funció que desenvolupen a partir de gràfics i mòduls anatòmics.
 21. Identifica les diferents peces dentàries en funció de les seves característiques i localització en la cavitat bucodental.
 22. Formalitza registres dentals amb la terminologia tècnica i la codificació establerta, a partir de les dades d’identificació, d’alteracions o patologies i de propostes d’intervenció detectades pel facultatiu.
 23. Informa de manera clara i eficaç dels procediments d’higiene personal bucodental, de la utilització dels instruments i de l’aplicació de mesures dietètiques preventives i higièniques, de manera oral, escrita i amb altres recursos materials existents.
 24. Determina les tècniques de relaxació i de suport psicològic per aplicar a un pacient/client amb l’objectiu de disminuir l’ansietat i millorar la comunicació.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF