Presentació

El mòdul de Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica s’ocupa de la formació tècnica en cures auxiliars d’infermeria en la competència de tasques d’assistència a l’odontòleg en intervencions de salut bucodental a la clínica dental.

En aquest mòdul es tracta la interpretació de la documentació clínica, els protocols d’operatòria dental i els manuals de funcionament dels equips i l’instrumental; la identificació de les característiques del pacient/client; la selecció i la preparació de materials, els equips i l’instrumental; l’aplicació de tècniques amb destresa, seguretat i pulcritud per a la preparació del pacient, la consulta i el material, i també l’assistència a l’odontòleg.

El mòdul és al final de l’itinerari del cicle de Tècnic en cures auxiliars d’infermeria a causa de les seves característiques i continguts especialitzats.

La primera unitat és “La clínica dental. Anatomia i patologia de la cavitat bucal”. D’una banda, situa en l’entorn professional: l’equip de salut bucodental, els professionals de l’equip i les seves funcions. Així mateix, explica com s’estructura l’entorn de treball en una clínica dental, l’equipament bàsic i la gestió de l’activitat, amb especial referència a les tasques de l’auxiliar: administratives, d’acompanyament al pacient i de manteniment. També s’expliquen les tècniques de transferència d’instrumental que inclouen les habilitats en el traspàs d’instrumental aplicades en el treball de l’equip dental. També s’hi presenten els elements essencials per a la realització de les tasques amb eficiència mantenint el benestar i el confort de tot l’equip de salut bucodental i minimitzant el risc de patir malalties professionals. Es completen registres dentaris en les fitxes clíniques del pacient amb les dades obtingudes de l’exploració bucodental. D’altra banda, en aquesta unitat també es coneix la disposició dels elements anatòmics de la cavitat bucal i les causes i les dades més rellevants dels processos patològics més comuns dels teixits de la cavitat bucal, els seus símptomes, tractaments i mesures preventives.

En la segona unitat, “Operatòria dental”, es presenta l’organització i la classificació de l’instrumental per a una millor eficiència en el treball, i s’aborden els procediments terapèutics per resoldre problemes patològics i estètics de les dents, l’instrumental i el material necessari i també el paper de l’auxiliar en aquests procediments, que abasten la preparació i la transferència dels instruments i dels materials a l’odontòleg. També s’inclou una petita visió dels tractaments prostodòntics, els ortodòntics i els tractaments periodontals i els procediments quirúrgics més habituals en odontologia, com és l’equip d’aïllament, la preparació d’un camp quirúrgic i l’instrumental i el material necessari per a aquests procediments.

La tercera unitat és “Altres tècniques odontològiques”. S’hi tracten els mecanismes de contaminació en el gabinet bucodental i els procediments de neteja, desinfecció i esterilització per garantir el control de la infecció. També s’identifiquen els diferents tipus de residus biològics generats en la pràctica habitual i la forma d’eliminar-los segons la normativa actual i les característiques i l’ús dels equips radiològics i els elements de radioprotecció, per tal de protegir el personal i el pacient/client de l’acció perniciosa de les radiacions. S’identifiquen algunes de les necessitats del pacient per poder atendre-les de manera adequada a la consulta, i també s’hi indiquen els factors de risc d’algunes de les patologies més habituals. Finalment, s’hi presenten alguns conceptes relacionats amb l’odontologia preventiva per mantenir una bona salut bucodental.

Per assolir els continguts del crèdit és important que l’alumne estudiï els continguts i realitzi les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.

Anar a la pàgina següent:
Objectius