Resum

L’equip de salut bucodental està en constant contacte amb fluids del pacient com la sang, amb exsudats mucopurulents i amb aerosols on es multipliquen els microorganismes, que tenen una gran facilitat per propagar-se i contaminar les superfícies dels diferents elements de la consulta.

És important el control de les infeccions a la consulta, que implica la necessitat d’aplicar tècniques higienicosanitàries sobre l’instrumental i els espais de treball, així com la utilització de normes d’higiene personal i de mètodes de barrera. L’auxiliar d’infermeria ha de conèixer i saber aplicar les diferents tècniques de neteja, desinfecció i esterilització necessàries per a cada tipus de material.

També per al control de les infeccions, l’auxiliar ha de conèixer el procés de recollida i classificació dels residus en el gabinet dental. Aquest procés ha de seguir la normativa estatal i autonòmica, i això implica, entre altres coses, la utilització de recipients adequats per a cada tipus de residu i la contractació d’empreses que s’encarreguin de recollir i eliminar tots els residus tòxics i biològics produïts en l’activitat diària.

La utilització dels rajos X per al diagnòstic per imatge en odontologia permet visualitzar estructures internes fisiològiques i patològiques, impossibles d’apreciar a ull nu, i facilita la realització per part dels professionals d’un diagnòstic molt més acurat per aconseguir planificar i aplicar tractaments amb més possibilitats d’èxit. L’auxiliar d’infermeria ha de conèixer les diferents tècniques radiogràfiques per tal de preparar el pacient en la seva aplicació i també per aplicar les mesures de radioprotecció adients en cada cas, tant per al personal com per als pacients, davant dels perills que comporten les radiacions.

El pacient de la consulta odontològica presenta unes necessitats específiques que l’equip de salut bucodental ha de saber reconèixer i atendre adequadament. En l’atenció al pacient se li ha d’oferir un tractament adequat a la seva edat i situació per ajudar-lo, per exemple, a controlar l’ansietat o el dolor. A més, en l’atenció al pacient cal donar un enfocament educatiu per tal d’ajudar-lo, d’una banda, a incrementar la durabilitat dels tractaments realitzats, i de l’altra, a millorar el seu estat de salut bucodental. L’equip de salut bucodental té un paper fonamental en la millora de la salut oral de la població incidint tant en la promoció de la salut bucodental com en la prevenció de les malalties.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Objectius