Exercicis d'autoavaluació

Exercici

Relacioneu els següents mètodes d’higienitzat en funció de si són mètodes de neteja, desinfecció o esterilització:

NúmPreguntaResposta
1

Autoclau de vapor:

2

Immersió en gluteraldehid al 2% durant 10 minuts:

3

Cubeta d’ultrasons amb detergent:

4

Estufa de calor sec:

5

Ensabonat i raspallat del material:

6

Rentadora mecànica:

7

Immersió en lleixiu al 10% durant uns minuts:

8

Alcohol etílic al 70%:

9

Òxid d’etilè:

Exercici

Indiqueu a quin grup pertanyen els següents residus sanitaris generats a la clínica dental:

NúmPreguntaResposta
1

Talles:

2

Material punxant:

3

Mascaretes:

4

Envasos de cartró:

5

Gots de plàstic:

6

Peces dentals:

7

Paper d’oficina:

8

Restes d’amalgama:

9

Rotllos de cotó:

10

Gases:

11

Guants no estèrils:

Exercici

Indiqueu el tipus de les següents mesures de prevenció de les infeccions possibles a la clínica dental:

NúmPreguntaResposta
1

Ús de protectors oculars:

2

Ungles curtes i sense pintar:

3

Ferides o talls coberts amb un apòsit:

4

Ús de guants:

5

Aïllament absolut de la cavitat oral:

Exercici

Indiqueu de quin tipus són els següents desinfectants:

NúmPreguntaResposta
1

Solució iodada del 0,5 al 2%:

2

Agents mercurials:

3

Glutaraldehid alcalí al 2%:

4

Fenol:

5

Formaldehid al 8%:

Exercici

Trieu l’opció correcta.

Les solucions iodades són…

NúmPregunta
1

Desinfectants poc utilitzats en les consultes dentals.

2

Desinfectants de nivell alt a concentracions inferiors al 0,5%.

3

Desinfectants que tenyeixen i corrosius per als metalls.

4

Desinfectants que alteren els plàstics i les gomes.

Exercici

Trieu l’opció correcta.

En la transmissió d’infeccions, a la clínica dental…

NúmPregunta
1

El virus de la grip és el més freqüent.

2

L’hepatitis A no es transmet a la clínica, perquè la via de transmissió són els aliments.

3

L’única via de transmissió a la clínica és la directa.

4

Per evitar el contagi pel virus de l’herpes és important esterilitzar tot el material.

Exercici

Trieu l’opció correcta.

En el rentat de mans higiènic…

NúmPregunta
1

És important assecar completament les mans abans de posar-se els guants.

2

És millor fer servir aigua calenta.

3

S’utilitza sabó antisèptic.

4

La durada de tot el procediment és d’uns 2 minuts.

Exercici

Trieu l’opció correcta.

Les bosses galga 220 mg/cm² són adequades per eliminar residus:

NúmPregunta
1

Del grup I.

2

Del grup II.

3

Del grup III.

4

Del grup IV.

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents en relació amb la descontaminació de la consulta i els equipaments:

NúmPreguntaVF
1

A la sala d’espera i a la recepció s’utilitzaran desinfectants com l’hipoclorit de sodi.

2

Els aerosols són una font de contaminació important en el gabinet dental.

3

És higiènicament correcte manipular els arxius d’històries clíniques amb els guants posats.

4

Una bona mesura d’higiene és guardar les històries clíniques en el gabinet dental.

5

Cal desinfectar la turbina entre un pacient i el següent.

6

Els biofilms es formen per la suspensió de partícules a l’aire juntament amb bacteris, virus, saliva, sang, etc.

7

El manteniment de l’aire condicionat requereix la neteja i la desinfecció de filtres per evitar la Legionella pneumophila.

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents relacionades amb l’esterilització:

NúmPreguntaVF
1

En el procés d’esterilització s’eliminen totes les formes de vida microbiana excepte les espores.

2

L’esterilització amb autoclau combina diferents temps, pressió i temperatura.

3

L’esterilització per calor seca s’aconsegueix amb òxid d’etilè.

4

L’esterilització del material dins de bosses de paper mixt termosegellables pot durar de 6 a 12 mesos.

5

S’han de fer registres de cada cicle d’esterilització i s’han de conservar com a mínim 1 any.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos