Activitats

Cavitat oral

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre terminologia científica relacionada amb les infeccions.

Què vol dir que la cavitat bucal sigui una cavitat sèptica?

Sèptica fa referència a la contaminació per microorganismes. La boca realment és una cavitat que conté molts microorganismes i, per tant, és una cavitat sèptica.

Vies de transmissió de les infeccions

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els mecanismes de transmissió de les infeccions.

Quina diferència hi ha entre la via de transmissió directa i la indirecta?

Directa: quan la transmissió es produeix per contacte de les secrecions orgàniques (sang, saliva o altres fluids corporals), els aerosols o les gotes en suspensió amb l’organisme susceptible d’infectar-se per alguna de les vies d’entrada (vies respiratòries, mucosa o ferides).

Indirecta: quan la transmissió es produeix a través d’un instrument o fomes contaminat i després del contacte els microorganismes penetren en l’organisme a través de la pell o les mucoses.

Mesures de protecció contra les infeccions

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les mesures de protecció generals a la clínica dental.

En relació amb les mesures de protecció contra les infeccions a la consulta dental, quines són les recomanacions de l’Associació Dental Americana (ADA)?

L’Associació Dental Americana (ADA) fa tres recomanacions:

  1. Tractar tots els pacients a la consulta dental com a potencials portadors d’agents infecciosos.
  2. Aplicar les mateixes mesures de seguretat amb tots els pacients. Les mesures de protecció estan dissenyades per prevenir la transmissió d’un gran ventall de microorganismes i així aconseguir un marge de seguretat ampli en la clínica dental.
  3. Tots els pacients han de ser tractats com si fossin d’alt risc.

Manipulació d'objectes punxants

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les mesures de prevenció en la manipulació d’objectes punxants.

Quines són les precaucions que s’han de tenir en la clínica dental en la manipulació dels objectes punxants o tallants?

  • En la transferència de bisturís, la punta afilada ha d’anar sempre en sentit contrari a tots els participants, incloent-hi qui fa la transferència. El mateix és vàlid en la transferència de xeringues.
  • Vigilar i controlar sempre la punta activa afilada d’un instrument i mantenir-la sempre en la direcció oposada al cos.
  • Els dits han d’estar allunyats del recorregut del material rotatori.
  • S’eliminaran tan aviat com sigui possible els elements utilitzats d’un sol ús i amb risc d’estar contaminats.
  • Els objectes punxants o tallants que s’hagin d’eliminar s’han d’introduir en contenidors de parets dures.
  • En principi, les agulles no s’han de tornar a tapar.
  • Els instruments que no són d’un sol ús s’hauran de netejar, desinfectar i esterilitzar. Per a les tasques de neteja i desinfecció, l’auxiliar utilitzarà guants de goma resistents.

Esterilització

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la importància dels controls de l’esterilització.

Quina finalitat té el control biològic d’espores?

La finalitat del control biològic d’espores és comprovar que el material està ben esterilitzat. Per comprovar-ho s’utilitza el monitoratge biològic, que consisteix a introduir un vial amb una espora bacteriana d’elecció alhora que s’introdueix l’instrumental a l’autoclau. Si en acabar el cicle d’esterilització les espores resulten vives, vol dir que l’autoclau no ha esterilitzat correctament. Es comprova que estan vives perquè els bacteris es desenvolupen en el medi de cultiu del vial.

Neteja i desinfecció

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre quan i com s’ha de fer la neteja de superfícies a la clínica dental.

Quan i com és aconsellable fer la neteja i la desinfecció de la superfície de l’àrea operativa i del sistema d’aspiració?

Els equips dentals i l’àrea operativa s’han de desinfectar després d’atendre cada pacient amb l’aplicació d’esprai desinfectant (base etanol–derivat fenòlic). Es recomana fregar enèrgicament i ruixar amb el mateix esprai perquè l’equip romangui humit. D’aquesta manera, la superfície queda correctament desinfectada.

El sistema d’aspiració dels tubs s’higienitza amb netejador enzimàtic mentre està en marxa un cop al dia, com a mínim en finalitzar la jornada. Pel que fa als tubs d’aspiració, s’han de desmuntar i netejar internament i externament amb aigua i sabó desinfectant un cop al dia, com a mínim en finalitzar la jornada.