Resum

En operatòria dental és fonamental el coneixement de l’instrumental i dels materials d’ús dental necessaris perquè el facultatiu dugui a terme els procediments terapèutics per resoldre problemes patològics i estètics de les dents. L’auxiliar d’infermeria té la responsabilitat de preparar tot el material requerit pel facultatiu, segons la tècnica que es vol realitzar. Això comporta que el personal auxiliar ha de conèixer les característiques, les utilitats, el manteniment preventiu i el maneig de l’equip dental, de l’instrumental rotatori i dels instruments específics de cada tècnica. També ha d’organitzar i classificar l’instrumental per garantir una millor eficiència en el treball.

L’auxiliar ha de tenir coneixements dels instruments que formen part dels procediments previs als tractaments dentals i imprescindibles per facilitar el treball del dentista en el camp operatori, com són la safata d’exploració, la safata d’anestèsia i la safata d’aïllament dental.

Una tasca freqüent en els tractaments endodòntics i protètics és la manipulació de materials dentals. L’auxiliar ha de conèixer els materials, la forma de presentació, les possibles aplicacions i les precaucions que cal tenir en la seva utilització, en funció de la tècnica odontològica que es vol realitzar. En cada cas ha de preparar en quantitats i proporcions adequades els components del material dental a barrejar, espatular i/o batre, tant manualment com mecànicament, per aconseguir la textura òptima, en funció del tipus de material sol·licitat. Aquest material s’ha de dispensar al dentista utilitzant els mitjans de suport adequats.

També ha de conèixer l’instrumental específic dels diferents tipus de tractaments, com les safates per obturació, endodòncia, periodòncia i ortodòncia, entre d’altres.

La cirurgia oral és un procediment d’ús habitual en el gabinet bucodental i demana la preparació d’un camp estèril i d’un instrumental propi per portar a terme la tècnica quirúrgica requerida amb les màximes garanties.

La instrumentació operatòria amb seguretat i pulcritud en els protocols d’operatòria dental i la correcta assistència a l’odontòleg/estomatòleg són imprescindibles per part de l’auxiliar.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Objectius