Activitats

Tècniques de tractament pulpar

Expliqueu la diferència entre pulpotomia i pulpectomia. Aquestes dues tècniques s’apliquen sobre el mateix tipus de dents?

Ambdues tècniques s’apliquen en dents temporals. La pulpectomia és l’endodòncia pròpiament dita, i també s’aplica a dents definitives.

La diferència entre les dues tècniques radica en el fet que mentre que en la pulpectomia s’elimina la polpa de la càmera i dels conductes, en la pulpotomia s’elimina només la polpa de la càmera i es conserva la que hi ha als conductes.

Safates per a endodòncia

Un pacient presenta una càries amb afectació pulpar i té programada una endodòncia.

Tenint en compte que es treballa amb aïllament absolut i que només es farà l’endodòncia, indiqueu quines safates s’han de preparar i quin instrumental ha d’incloure cada safata.

Perquè l’odontòleg pugui fer el tractament de l’endodòncia és necessari que l’auxiliar prepari i disposi en aquest ordre les safates següents:

 • Safata d’exploració: mirall d’exploració, sonda i pinces.
 • Safata d’anestèsia: anestèsia tòpica, si escau, i xeringa, cartutx amb l’anestèsia indicada per l’odontòleg i agulles de diferent llargada i gruix, en funció de la zona que cal anestesiar. Amb les indicacions en relació amb el tipus d’agulla i el tipus d’anestèsia, l’auxiliar carrega la xeringa amb l’agulla i l’anestèsic per a la seva immediata utilització.
 • Safata d’aïllament: dic de goma, clamps, pinça portaclamps, perforador de dic, vaselina i arc de Young. Segons les indicacions de l’odontòleg, l’auxiliar perfora el dic de goma i munta el clamp en el dic.
 • Safata d’endodòncia: llimes d’endodòncia, puntes de paper, puntes de gutaperxa, estiranervis, regle mil·limetrat i instrumental d’irrigació.

Instrumental d'endodòncia

Un dels instruments que s’utilitzen en l’endodòncia són les llimes. Quina funció tenen? A què fa referència el codi de colors de les llimes?

Les llimes són instruments que netegen l’interior del conducte radicular per eliminar els seus gèrmens i eixamplar-los fins a la mida adequada.

Hi ha llimes de diferents tipus: més curtes o més llargues, més o menys flexibles, amb diferent trenat o per a instrumentació manual o per a instrumental rotatori.

El codi de colors del mànec permet identificar el diàmetre de les llimes.

Material d'endodòncia

Un material que s’utilitza en les endodòncies és la gutaperxa. Quina finalitat té aquest material i com s’utilitza?

La gutaperxa és un material biocompatible i termoplàstic que s’utilitza per reomplir el conducte radicular després de net. Té forma de punta i segueix la mateixa numeració que les llimes. Una vegada s’han embotit les puntes de gutaperxa dins el canal radicular, s’escalfa l’instrumental de tall roent amb un encenedor i s’eliminen els excessos de les puntes de gutaperxa que sobresurten del conducte radicular.

Aïllament

L’odontòloga de la figura porta un equip d’aïllament.

Identifiqueu els elements que porta, l’ordre en què se’ls ha col·locat i quines precaucions ha tingut, i en quin ordre i quines precaucions haurà de tenir quan es retiri l’equip d’aïllament després de la cirurgia.

Figura Equip d’aïllament

Elements de l’equip d’aïllament: peücs, casquet, mascareta, bata i guants estèrils. S’han de col·locar en l’ordre en què s’han anomenat.

Les precaucions que cal tenir en compte són:

 • No es pot tocar cap objecte ni superfície que no estigui estèril un cop col·locats els guants.
 • Cal mantenir les mans per sobre del nivell de la cintura en tot moment.

Per retirar l’equip d’aïllament després de la cirurgia l’ordre és: bata, mascareta, casquet i peücs, i durant la retirada cal evitar tocar amb la part contaminada externa qualsevol superfície, objecte o zona del cos.

Cirurgia

Quins són els principis bàsics que s’han de respectar sempre en una actuació quirúrgica?

 • Mantenir l’asèpsia.
 • Cirurgia atraumàtica: els teixits s’han de tractar amb cura minimitzant els traumatismes.
 • Controlar l’hemorràgia.
 • Controlar les vies aèries: el pacient en tot moment ha de poder realitzar la funció respiratòria correctament.
 • Fer servir els mitjans tècnics i humans adequats a la intervenció.
 • Controlar l’anestèsia per evitar molèsties al pacient.

Safata de sutura

Quin material ha d’incloure la safata de sutura? Què és el fil de sutura reabsorbible?

La safata de sutura ha d’incloure:

 • Pinça portaagulla
 • Pinça de ratolí
 • Tisora
 • Gases estèrils
 • Fil de sutura

El fil de sutura no reabsorbible com la seda cal eliminar-lo passat un temps, aproximadament uns 8-10 dies, mentre que la sutura reabsorbible s’elimina sola.

Cirurgia d'implants

Què és l’osteointegració?

És el procés que pateix l’os que es troba en íntim contacte amb l’implant. L’os es remodela, està en connexió directa, estructural i funcional amb la superfície de l’implant sotmès a càrrega funcional sense cap matèria intermèdia.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació