Introducció

“La clínica dental. Anatomia i patologia de la cavitat bucal” està dedicada a l’entorn de treball en odontologia: els professionals, l’organització de l’entorn de treball i l’objecte del treball, que és la cavitat bucal i les seves patologies. S’analitzen els espais habituals de treball en odontologia (les clíniques dentals), els futurs tècnics en cures auxiliars d’infermeria i també l’objecte de treball, la cavitat bucal i les patologies més habituals, que són motiu de tractament a les clíniques dentals.

La unitat se subdivideix en quatre nuclis d’activitat. El primer nucli d’activitat és “L’entorn de salut dental” i està dedicat als professionals de l’equip dental i les seves funcions dins de l’equip. També tracta com s’estructura l’entorn de treball en una clínica dental, l’equipament bàsic de la clínica dental i la gestió de l’activitat de la clínica. En aquest apartat es descriuen les tasques administratives, d’acompanyament al pacient i de manteniment que duu a terme l’auxiliar d’infermeria.

El segon nucli d’activitat és “La clínica dental: organització i ergonomia”. Parla de les claus per a la realització de les tasques amb eficiència mantenint el benestar i el confort de l’equip de salut bucodental i alhora minimitzant el risc de patir malalties professionals. Es dona una visió de l’àrea de treball, la localització dels membres de l’equip dins l’àrea, la posició de treball i es tracten les tècniques de transferència d’instruments.

El tercer nucli d’activitat, el més llarg, és “Anatomia i patologia de la cavitat bucal”. S’explica la disposició dels elements anatòmics de la cavitat bucal i les causes i les dades més rellevants dels processos patològics més comuns dels teixits de la cavitat oral, els seus símptomes i els seus possibles tractaments.

El quart nucli d’activitat es titula “Documentació clínica” perquè presenta la documentació que es genera en una clínica dental: la història clínica i els registres dentals en les fitxes clíniques del pacient amb les dades obtingudes en l’exploració bucodental.

Per assolir els continguts d’aquesta unitat és important que l’alumne estudiï els continguts i realitzi les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.

Anar a la pàgina següent:
Resum