Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents en relació amb els odontogrames:

NúmPreguntaVF
1

En l’odontograma anatòmic les dents apareixen dibuixades amb la corona i arrels.

2

L’odontograma és un instrument de diagnòstic on es mostra l’estat periodontal del pacient i queda reflectit el pla de tractament.

3

En els odontogrames les càries observades pel dentista es representen de color verd.

4

Les endodòncies es representen en els odontogrames anatòmics.

5

Les absències es representen a l’odontograma pintant tota l’arrel de color negre.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

El secret professional…

NúmPregunta
1

L’ha de guardar només l’odontòleg.

2

La mort del pacient eximeix d’aquest deure.

3

L’ha de guardar tot el personal de la clínica.

4

Si no es guarda, no està sancionat.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La fitxa del pacient…

NúmPregunta
1

És la recopilació de les dades personals i clíniques del pacient.

2

És diferent de la història clínica.

3

Conté les dades d’identitat del pacient mentre que la història clínica conté les dades mèdiques.

4

Només conté dades mèdiques del pacient.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

La peça dental +4…

NúmPregunta
1

És el primer premolar superior dret.

2

En nomenclatura Thompson és el 14.

3

En nomenclatura FDI és el 2.4

4

Totes les respostes anteriors són falses.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

La temporal incisiva lateral inferior esquerra…

NúmPregunta
1

És la 8.2 en el sistema dental internacional.

2

És la 7.2 en el sistema dental internacional.

3

És la N en el sistema Haderup.

4

És la -B en el sistema universal.

Exercici 6

Relacioneu els noms de les dents amb els sistemes de nomenclatura dental:

NúmPreguntaResposta
1

Segon molar inferior dret permanent 4.7:

2

Incisiva central superior esquerra 9:

3

Incisiva lateral superior esquerra +2:

4

Canina superior dreta temporal C:

Exercici 7

Relacioneu les dents següents amb el nom que els dona el sistema de nomenclatura universal:

NúmPreguntaResposta
1

Segon molar superior dret permanent:

2

Segon premolar inferior dret permanent:

3

Canina superior esquerra:

4

Primer molar inferior esquerre:

Exercici 8

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El grup dental d’ està format per una dent central i una altra de lateral en cada hemiarcada i ocupa la part anterior de l’arc. Destaca la presència d’un .

2

El grup de està col·locat en l’arc immediatament per darrere de les incisives laterals. N’hi ha a cada hemiarcada i són dents .

3

El grup de només existeix en la dentició permanent. N’hi ha a cada hemiarcada, col·locades a continuació de les i davant de les .

4

El grup de són dents a cada hemiarcada i són dents .

Exercici 9

Relacioneu la informació de la història clínica amb el tipus de dades:

NúmPreguntaResposta
1

Motiu de la consulta:

2

El pacient pateix hipertensió:

3

El pacient té al·lèrgia a la penicil·lina:

4

Edat del pacient:

5

Dolor en la percussió del segon molar inferior dret:

6

La mare del pacient va perdre moltes dents per càries:

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents en relació amb la història clínica:

NúmPreguntaVF
1

Les clíniques han de tenir un projecte de seguretat de les seves instal·lacions i designar un delegat de protecció de dades.

2

Quan l’arxiu d’històries clíniques està informatitzat s’hi accedeix mitjançant claus d’accés personals.

3

La història clínica dental també recull el diagnòstic i el tractament previst, però el cost econòmic del tractament no s’inclou en una història clínica.

4

La història clínica dental inclou un odontograma.

5

El dentista obté les dades clíniques generals a partir de la propedèutica clínica.

6

Amb les dades obtingudes a partir de l’exploració directa es poden fer els registres en l’odontograma.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general