Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents relacionades amb les parts de la boca:

NúmPreguntaVF
1

L’arc dental superior fa de paret interna del vestíbul bucal i l’arc dental inferior fa de paret externa del vestíbul bucal.

2

El paladar tou és anterior al paladar dur.

3

La llengua, a part de la funció masticatòria, té altres funcions com la deglució, la fonació i la funció gustativa.

4

L’àpex o vèrtex lingual es troba en la base o arrel de la llengua.

5

El fre lingual és una estructura que es troba en la cara inferior de la llengua.

6

Als receptors del gust se’ls anomena papil·les gustatives.

7

Les papil·les foliàcies són més abundants en l’edat infantil que en l’edat adulta.

8

El vestíbul bucal comunica en la seva porció interna amb la faringe.

9

La boca està delimitada en la part anterior pels llavis.

10

Les galtes són formacions musculomembranoses.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

En relació amb la dentició temporal, les canines acostumen a erupcionar…

NúmPregunta
1

Entre els sis i els dotze mesos.

2

Abans dels dotze mesos.

3

Entre els dotze i els quinze mesos.

4

Entre els setze i els divuit mesos.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Entre les mesures preventives del càncer oral hi ha…

NúmPregunta
1

Corregir els problemes dentals.

2

Practicar una bona higiene oral.

3

Disminuir o evitar el consum de tabac i alcohol.

4

Totes són mesures preventives.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

El bruxisme pot provocar…

NúmPregunta
1

Cefalea a la zona temporal

2

Dents hipersensibles

3

Lesió d’ATM

4

Totes les respostes són certes

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

De quantes peces està formada la dentició temporal o inicial?

NúmPregunta
1

16 peces dentals

2

20 peces dentals

3

22 peces dentals

4

28 peces dentals

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

La símfisi mentoniana…

NúmPregunta
1

Es troba a la part anterior del maxil·lar inferior.

2

És l’orifici d’on surt el nervi mentonià.

3

És el lloc d’unió de la mandíbula amb el crani.

4

Es troba a la part posterior de la mandíbula.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Què és una concussió dentària?

NúmPregunta
1

Lesió d’estructures al voltant de la dent

2

Ruptura de l’esmalt

3

Ruptura de la corona

4

Ruptura de la corona i l’arrel

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Quin dels següents teixits és peridental?

NúmPregunta
1

Esmalt

2

Ciment

3

Polpa

4

Dentina

Exercici 9

Relacioneu les afirmacions amb el nervi corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Nervi trigemin:

2

Responsable dels moviments de la llengua:

3

Nervi relacionat amb el gust:

4

Nervi que innerva llengua i la faringe:

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El maxil·lar superior o mandíbula és un dels ossos de la cara.

2

L’os palatí té dues porcions: horitzontal i vertical.

3

La símfisi mentoniana és una depressió a la cara externa del cos de la mandíbula.

4

En l’ATM l’articulació es produeix entre el còndil temporal i el còndil de la mandíbula.

5

Els músculs masticatoris no són els responsables de la mobilitat de la mandíbula.

Exercici 11

Relacioneu les característiques de les glàndules salivals amb el tipus de glàndula corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Se situen disperses per tota la mucosa oral:

2

Són les més petites de totes i se situen a terra de la boca:

3

El seu conducte excretor desemboca a la mucosa oral a l’alçada del primer o segon molar:

4

És la que forma més quantitat de saliva (60%):

Exercici 12

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

En la dentició el nombre de dents per arcada és de mentre que en la dentició definitiva el nombre de dents per arcada és de .

2

Les dents temporals són més que les permanents i més bulboses.

3

Una diferència important entre la dentició temporal i la dentició permanent és que en la permanent hi ha i el .

Exercici 13

Relacioneu les característiques anatòmiques amb el grup dental corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Forma part del grup dental posterior tant en la dentició temporal com en la permanent:

2

Són dents bicúspides perquè a la cara oclusiva presenten dues cúspides: una de vestibular i l’altra lingual o palatina (segons la dent inferior o superior):

3

Són dents funcionalment destinades a esquinçar els aliments i contribueixen enormement al manteniment de l’estètica facial:

4

Morfològicament destaca a la corona la presència de la vora incisiva i amb una única arrel de forma cònica:

Exercici 14

Relacioneu els conceptes següents sobre amb els accidents anatòmics de les dents.

NúmPreguntaResposta
1

Són cavitats àmplies i poc profundes que poden o no estar delimitades:

2

Determinen les diferents facetes d’una cúspide:

3

Es presenten en les dents que tenen superfície oclusiva i són prominències arrodonides:

4

Són depressions o línies de separació de les elevacions de la corona que no travessen l’esmalt:

5

Són les prominències arrodonides en les dents amb vores incisives:

6

Són prominències allargades de l’esmalt que es localitzen en les superfícies de la dent on hi ha més força al mastegar:

Exercici 15

Relacioneu els conceptes següents que fan referència a les cares de les dents:

NúmPreguntaResposta
1

Cara de la dent superior que s’orienta cap a l’interior de la boca:

2

Cara de la dent que està en contacte amb la dent que té al costat:

3

Cara de les dents que s’orienten cap a l’exterior de la boca:

4

Cara de la dent inferior que s’orienta cap a l’interior de la boca:

5

Cara trituradora de les dents molars:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats