Activitats

Equip humà en l'entorn de treball de la salut bucodental

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre quins són els components de l’equip de salut bucodental i quines les seves funcions específiques dins de l’equip.

Confeccioneu una taula amb els diferents components de l’equip de salut bucodental i les funcions de cadascun.

Components Funcions
Dentista Realitza prevenció, diagnòstic i tractaments odontològics.
Higienista Realitza la prevenció i tractaments no invasius relacionats amb la salut bucodental.
Protètic Dissenya, elabora, fabrica i repara les pròtesis dentals sempre seguint les indicacions de l’odontòleg.
TCAI Duu a terme tasques de suport a l’odontòleg.
Altres especialistes Fan alguns tractaments complexos de manera exclusiva.

Organització de la clínica dental

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a distingir els diferents espais i les seves característiques dins d’una clínica dental.

Responeu a quins espais de la clínica dental fan referència aquestes definicions:

 1. Espai on es reben els pacients i es guarda la informació clínica.
 2. Lloc on el pacient s’acomoda per rebre els tractaments dentals.
 3. Àrea de suport del personal, que disposa de taquilles, cadires o bancs.
 4. Sala on hi ha els aparells bàsics i accessoris per al funcionament de la clínica.
 5. Lloc on es guarda el material i l’instrumental de la clínica.

 1. Recepció
 2. Cadira dental
 3. Vestuari
 4. Sala de màquines
 5. Magatzem

Equipament de la clínica dental

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a distingir els diferents elements d’un equip dental i les seves característiques.

Visualitzeu el vídeo d’una casa comercial que presenta el seu equip dental:

Responeu les següents preguntes en referència al vídeo:

 1. On són els controls de la cadira dental?
 2. Quines característiques té la llum de la làmpada dental?
 3. Quines característiques té el capçal de la cadira dental?
 4. Quina elevació màxima i mínima pot tenir la cadira dental?
 5. Quines característiques té la xeringa de triple funció?

 1. Aquest equip disposa de controls situats al pedal i a la unitat dental.
 2. La làmpada té les següents característiques:
  • Projecta llum de dia de 5.000 K amb intensitat variable de 6.000 a 25.000 lux.
  • A una distància de 70 cm del focus d’il·luminació il·lumina un camp de 10×20 cm sense ombres.
  • Disposa de braços per posicionar la làmpada a ambdós costats i s’encén de manera automàtica quan la cadira dental està en posició de treball i s’apaga en la posició zero.
 3. Les característiques del capçal són les següents: és regulable en altura i, per tant, permet el tractament en odontopediatria i en persones baixes, i és regulable en angle de recolzament, i això permet fer tractaments tant del maxil·lar inferior com superior amb comoditat i adoptar posicions especials que permeten el tractament a persones amb cadira de rodes.
 4. Té una elevació mínima de 38,5 cm i màxima de 77 cm.
 5. La xeringa de triple funció té una intensitat de flux regulable i la punta es pot desmuntar i esterilitzar.

Funcions de l'auxiliar d'infermeria

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer quines són les funcions pròpies de l’auxiliar d’infermeria en una clínica dental.

Responeu la pregunta següent:

Quines són les tasques diàries de l’auxiliar d’infermeria a l’inici i al final de cada jornada de treball?

A l’inici de la jornada:

 • Obrir llums, aigua, calefacció, música, ordre de la sala d’espera, lavabos, etc.
 • Organitzar i posar en funcionament tots els equips i aparells amovibles de la clínica dental.
 • Seleccionar i preparar el material i els instruments previstos per a desenvolupar les tècniques programades.
 • Controlar i realitzar la neteja, desinfecció i esterilització de materials i superfícies.
 • Preparar els elements de protecció necessaris (bates, guants, mascaretes, ulleres, etc.) per als procediments que s’hagin de fer.
 • Preparar les històries clíniques i la documentació dels pacients.

Al final de la jornada:

 • Realitzar la neteja, desinfecció i esterilització dels materials, de l’instrumental, i també la desinfecció de superfícies.
 • Engreixar el material rotatori que serveix per usar les freses necessàries per a les cavitats.
 • Netejar els filtres de l’escopidor i les cànules d’aspiració i reposar les substàncies antiescumògenes.
 • Ordenar els materials i l’instrumental.
 • Arxivar històries clíniques, documentació, etc.
 • Comprovar que el gabinet o els gabinets han quedat ordenats i nets.
 • Controlar el magatzem.
 • Ordenar la sala d’espera.
 • Apagar els equips i aparells i tancar les claus de l’aigua, aire, gas i llum, etc. del consultori.

Gestió de la clínica dental

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre aspectes concrets de la gestió de la clínica dental.

En les cites programades dels pacients és convenient afegir temps addicional entre una cita i la següent.

Quin és el motiu? Raoneu la resposta.

Per a una gestió adequada del temps és una bona mesura afegir temps addicional als tractaments programats. Això permet que les situacions imprevistes no alterin l’agenda i evita aglomeracions a la sala d’espera.

Materials de la clínica dental

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre aspectes concrets de la manipulació de materials i la importància de seguir les instruccions del fabricant.

Responeu la pregunta següent:

En la manipulació de materials és molt important seguir les instruccions d’ús que indica el fabricant. A la imatge figura s’observa l’envàs d’un producte, la barreja que s’ha fet i l’acció de l’auxiliar.

Figura Tasca auxiliar dental
Font pròpia

L’acció de l’auxiliar és correcta? Raoneu la resposta.

A l’envàs del producte hi ha una indicació molt important ja que explica que s’ha de vigilar de no confondre els taps del dos components del producte. Probablement l’intercanvi de taps podria posar en contacte els dos components i fer-los malbé per a un ús posterior. L’auxiliar fa una acció incorrecta perquè intercanvia els taps després d’haver fet servir els dos components per fer la barreja.

Anar a la pàgina anterior:
L'entorn de salut dental
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació